ReadyPlanet.com


จำหน่าย ฮิวมัส นำเข้าจากประเทศจีน สุดยอดวัสดุปรับปรุงดิน โทร : 081-883-6850
avatar
ชัยบัณฑิต


ฮิวมัส

องค์ประกอบของฮิวมัส

ฮิวมัสประกอบด้วยองค์ประกอบของสารประกอบ ดังนี้คือ

1. กลุ่มฮิวมิค (Humic group)

อินทรียวัตถุประกอบด้วยสารประกอบหลายชนิด กลุ่มสารประกอบฮิวมิคเป็นองค์ประกอบหนึ่งของอินทรียวัตถุซึ่งมีประมาณร้อยละ 60-80 ลักษณะของสารฮิวมิค คือเป็น อะโรมาติก โพลีพีนอล (Aromatic, Polyphenal) สารประกอบที่มีลักษณะเป็น พีโนลิค (Phenolic) และ โพลีควิโนนส์ (Polyquinones)

สารประกอบฮิวมิคบางอย่างสามารถละลายได้ในกรดและด่าง แบ่งเป็นกลุ่มต่าง ๆ ดังนี้

•  กรดฟูลวิค (Fulvic acid) มีน้ำหนักโมเลกุลต่ำสุด มีสีจาง ละลายได้ทั้งในกรดและด่าง จุลินทรีย์ สามารถย่อยสลายได้ มีความคงทนในดิน การย่อยสลายของ กรดฟูลวิค (Fulvic acid) นี้ขึ้นกับปัจจัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งอาจใช้เวลาในการย่อยสลาย 15-50 ปี

•  กรดฮิวมิค (Humic acid) มีน้ำหนักโมเลกุลปานกลาง มีสีเข้มปานกลางละลายได้ในด่าง แต่ไม่ละลายในกรด มีความต้านทานต่อการย่อยสลายของจุลินทรีย์ได้ปานกลาง การย่อยสลายกรดฮิวมิค (Humin acid) นั้นต้องใช้เวลาเป็น 100 ปี

•  ฮิวมิน (Humin) มีน้ำหนักโมเลกุลสูง มีสีคล้ำดำหรือน้ำตาลเข้ม ไม่ละลายทั้งในกรดและด่าง และจุลินทรีย์ไม่สามารถย่อยสลายได้อีก

สารประกอบทั้ง 3 ชนิดนี้ มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกันในการควบคุมคุณสมบัติของดิน เช่นสามารถดูดยึด และแลกเปลี่ยนประจุบวกได้ดี

2. กลุ่มอื่น ๆ

ฮิวมัสประเภทนี้มีประมาณร้อยละ 20-30 ของอินทรียวัตถุในดิน ได้แก่สารประกอบพวก คาร์โบไฮเดรท (Carbohydrate) โพลีแซดคาไลด์ (Polysaccharides) และโพลียูโรไนด์ (Polyuronides) ซึ่งเป็นสารประกอบที่ไม่พบในพืช แต่เป็นสารประกอบที่จุลินทรีย์สังเคราะห์ขึ้น

Brady (1990) ได้สรุปลักษณะของฮิวมัส ไว้ดังนี้

1. เป็นสารคอลลอยด์ซึ่งประกอบด้วย C H และ O ซึ่งเป็นส่วนประกอบของโพลีพีนอล (Polyphenols) โพลีควิโนนส์ (Polyquinones) โพลียูโรไนต์ (Polyuronides) และโพลีแซคคาไรด์ (Polysaceharides)

2. มีพื้นที่ผิวสูงมาก มีคุณสมบัติเหมือนดินเหนียวซิลิเกต

3. ที่ผิวมีประจุเป็นลบ จากกลุ่ม ไฮดรอกซี (Hydroxy) (-OH) , คาบอกซีลิค (Carboxylic) COOH) หรือ พีโนลิค (Phenolic) ขึ้นกับ พีเอช (Dependent charge)

4. ที่ พีเอช สูงมีการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง (150-300 Cmol/Kg)

5. มีค่าความสามารถในการดูดน้ำ (Water – holding capacity) สูงกว่าดินเหนียวซิลิเกตประมาณ 3-5 เท่า

6. ฮิวมัสมีผลทำให้เกิดเม็ดดินดีขึ้น และมีความคงทนสูง

7. ฮิวมัสมีสีดำ

8. มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุบวกสูง เพราะคุณสมบัติของฮิวมัสมีประจุเป็นลบ จึงแลกเปลี่ยนประจุบวกได้ดีเช่นเดียวกับดินเหนียวซิลิเกต

อิทธิพลของฮิวมัสต่อความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร (Effect of humus on nutrient availability)

เมื่อฮิวมัสทำปฏิกิริยากับแร่ แล้วเกิดการย่อยสลาย โดยจุลินทรีย์โดยการเกิดกระบวนการ 2 ขั้นตอน คือ

ขั้นตอนที่ 1 กรดฮิวมิคทำปฏิกิริยากับแร่และเกิดการย่อยสลาย เกิดเป็นผล ดังสมการ

 

 

 

 

 

โพแทสเซียมอาจแลกเปลี่ยนตำแหน่งกับไฮโดรเจน กลายเป็นรูปที่สามารถเป็นประโยชน์กับพืชได้

ขั้นตอนที่ 2 เป็นกลไกเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุประจุบวก และทำให้สารประกอบอยู่ในรูปที่สมดุล เช่น โพลีแซคคาไรด์ และกรดฟูลวิค (Fulvic acid) จะจับกับโมเลกุลของ Fe+3 , Cu+2 , Zn+2 และ Mn+2

ประโยชน์ของฮิวมัส

1. ทำให้ดินมีสีน้ำตาลเข้ม ดำ

2. มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของดิน

2.1 ทำให้เกิดเม็ดดิน (Granulation)

2.2 ยืดหยุ่นได้ดี (Plasticity) การดูดซึมดี (Cohesion) ฯลฯ

2.3 มีค่าความจุความชื้นสูง (Water holding capacity)

3. มีความสามารถในการแลกเปลี่ยนประจุสูง

3.1 มีความสามารถแลกเปลี่ยนประจุสูง 2-30 เท่าของดินเหนียวซิลิเกต

3.2 มีความสามารถในการดูด (Adsorbing power) สูงเป็นร้อยละ 20-90 ของดินแร่

4. เพิ่มปริมาณธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืช

4.1 สามารถแลกเปลี่ยนประจุบวกให้อยู่ในรูป เป็นประโยชน์ต่อพืชได้ดี

4.2 ประกอบด้วยธาตุอาหาร N P S และจุลธาตุสูง

4.3 สามารถทำให้แร่ในดินปลดปล่อยธาตุอาหารออกมาได้

 

คัดลอกจาก วิชาปฐพีวิทยาเบื้องต้น รหัสวิชา 09-111-043 คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร โดย ผศ. ดร. มัณฑนีย์ เศรษฐภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ฮิวมัส (Humus)

            ฮิวมัสเป็นอินทรียวัตถุที่มีโครงสร้างที่สลับซับซ้อนและคงทนต่อการสลายตัวมาก มีสีดำหรือสีน้ำตาล มีลักษณะเป็น มีธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน ออกซิเจน ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส กำมะถัน และธาตุอื่นๆ เป็นองค์ประกอบ ฮิวมัสในดินเกิดขึ้นหลังจากที่จุลินทรีย์ในดินทำการย่อยสลายซากพืชซากสัตว์ แล้วจุลินทรีย์จะสังเคราะห์สารประกอบอินทรีย์จำพวก กรดอะมิโน โปรตีน และอะโรมาติกหลังจากที่จุลินทรีย์ได้ตายและทับถมกันเป็นเวลานานจะเกิดขบวนการรวมตัวระหว่าง กรดอะมิโน หรือโปรตีนกับสารประกอบ อะโรมาติก กลายเป็นฮิวมัสในดิน มีค่าการนำไฟฟ้า (CEC) และอินทรียวัตถุ (Organic Matter) สูงมาก นำเข้าจากประเทศจีนและลาว    

 

ตารางผลการวิเคราะห์

 

CEC

me/100g.

O.M.

(%)

Humus(%)

pH

C/N ratio

E.C.

(ds/m)

N

(g/kg)

P

(mg/kg)

K

(mg/kg)

S

(mg/kg)

215

62

86

5.41

31.6

2.1

1.43

8.54

16

63,446

Mn

(mg/kg)

Mg

(mg/kg)

Zn

(mg/kg)

Fe

(mg/kg)

B

(mg/kg)

Cu

(mg/kg)

Ca

(mg/kg)

Si

(%)

Al

(%)

 

6.15

809

0.84

133

208

0.42

3,420

66.5

12.6

 

 

 

คุณสมบัติฮิวมัส

 

l    ช่วยปรับโครงสร้างดินให้ร่วนซุย

l    ลดปัญหาดินแข็ง ดินเสื่อมสภาพ ดินเป็นกรดจากการใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องเป็นเวลานาน

l    ช่วยเพิ่มค่า CEC การแลกประจุของดิน ทำให้ดินดูดซับธาตุอาหารได้ดีขึ้น

l    ช่วยปลดปล่อยปุ๋ยและธาตุอาหารที่ตกค้างในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ พืชนำไปใช้ได้ง่าย

l    ช่วยดูดซับปุ๋ยและธาตุอาหารพืช แล้วค่อยๆ ปลดปล่อยให้กับรากพืช นำไปใช้อย่างต่อเนื่องและยาวนาน

l    ช่วยการกระตุ้นการเจริญเติบโต เร่งการแตกร่างใหม่ให้เร็วขึ้น

l    เป็นแหล่งอาหารของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ในดิน เร่งการขยายตัวของจุลินทรีย์

l    ลดความเครียดของพืชเนื่องจากธาตุอาหารไม่สมดุล แร่ธาตุเป็นพิษ ร้อนจัดหนาวจัด

l    ช่วยเพิ่มอัตราการงอก การเจริญเติบโตของราก ลำต้น ดอก และผล

 

เหมาะสำหรับ

- วัตถุดิบสำหรับโรงงานผลิตปุ๋ย หรือกลุ่มเกษตรกรผลิตปุ๋ย

- สวนไม้ผล พืชไร่

- ปรับปรุงโครงสร้างดิน

- เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อจุลินทรย์ชีวภาพ

- ผสมปุ๋ยเพื่อเพิ่มอัตราการแลกเปลี่ยนประจุ (CEC)

 ผู้ตั้งกระทู้ ชัยบัณฑิต (chaibantlurlarp-at-yahoo-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2010-05-31 08:06:18 IP : 118.172.73.58


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2072147)
avatar
ชัยบัณฑิต

ฮิวมัส

ผู้แสดงความคิดเห็น ชัยบัณฑิต (chaibantlurlarp-at-yahoo-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-07 20:40:28 IP : 58.9.233.125[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.