ReadyPlanet.com


จำหน่ายมูลโคนม
avatar
หนองโพ


ขายมูลโคนม ใส่ถุงอาหารขนาด 30 Kg ติดต่อได้ที่  084-1239514ผู้ตั้งกระทู้ หนองโพ :: วันที่ลงประกาศ 2008-04-08 08:52:51 IP : 124.120.100.56


[1]

ความคิดเห็นที่ 8 (2244842)
avatar
ตี้

 

จำหน่ายมูลโค  ราคา  ตันละ  1,000  บาท

โทร.  089-9368395  ต้องการจำหน่ายครั้งละ  30  ตัน

โดย  ตี้  10,000  ตัน  จังหวัดโคราช  (โคราชา  ไม่ใช่โคมีปัญหา)

ผู้นำด้านการจำหน่ายมูลโคคุณภาพ  เพื่อลดต้นทุน  เพิ่มผลผลิตในพืชทุกชนิด

บริการข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับการใช้ปัจจัยการผลิตพืชทุกชนิด

                                มูลโค  :  ปรับดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช

มูลโค  ประกอบด้วย อินทรียสารทุกชนิด มีความสำคัญต่อกายภาพ  เคมี และชีวภาพดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารแก่พืช ช่วยดูดยึดธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปจากดินที่เกิดจากการชะล้างหรือซึมลงลึกเลยระดับรากพืชจะนำมาใช้ได้  ทำให้ดินเกาะกันเป็นเม็ดดิน ดินร่วนโปร่ง ระบายอากาศและน้ำดี  อากาศในดินถายเทไดสะดวก ทําใหจุลินทรียดินมีการเจริญเติบโต  ดินไมแนนทึบ และไมอน รากพืชเจริญเติบโตไดดี  ใช้ปรับความเปนกรดดางของดิน เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกใหแกดิน ทำให้เกิดการปลดปลอยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน  และธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงในดิน  ซึ่งเพิ่มความเปนประโยชนของธาตุอาหารพืชที่สําคัญ และลดการตรึงธาตุอาหารพืชในดิน     ทําใหธาตุอาหารพืชอยูในสภาพที่พืช สามารถนําไปใชประโยชนได 

 

มูลโค  มีธาตอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตที่พืชจำเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตออกดอก ออกผล อยู่ 16 ธาตแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ

1. มหาธาตุ (macronutrients)  เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมาก มี 6 ธาตุ มี  2  กลุ่ม  ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)   และธาตุอาหารรอง แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S)

2.จุลธาตุ หรือ ธาตุอาหารเสริม (micronutrients)  พืชต้องการใช้ในปริมาณน้อย มีอยู่ 7 ธาตุ ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และคลอรีน (Cl)

มูลโค  อุดมไปด้วย  ธาตุอาหารในกลุ่มมหธาตุและจุลธาตุ มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในปริมาณที่เพียงพอที่พืชต้องการ ทำให้หมดปัญหาพืชขาดธาตุอาหาร  หยุดการเจริญเติบโต แคระแกร็น ไม่ให้ผลผลิต  และตาย

 

หน้าที่ของธาตุอาหารปุ๋ยที่มีในมูลโค 

ไนโตรเจน มีหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีน ช่วยให้พืชมีสีเขียว เร่งการเจริญเติบโตทางใบ

ฟอสฟอรัส มีหน้าที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของราก ควบคุมการออกดอก ออกผล และการสร้างเมล็ด

โพแทสเซียม เป็นธาตุที่ช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาล แป้ง และโปรตีน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผล ช่วยให้ผลเติบโตเร็วและมีคุณภาพดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลงบางชนิด

แคลเซียม เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร การงอกของเมล็ด

แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ำตาล ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์พอเหมาะและช่วยในการงอกของเมล็ด

กำมะถัน เป็นองค์ประกอบสำคัญของกรดอะมิโน โปรตีน และวิตามิน

โบรอน ช่วยในการออกดอกและการผสมเกสร มีบทบาทสำคัญในการติดผลและการเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล การเคลื่อนย้ายของฮอร์โมน การใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและการแบ่งเซลล์

ทองแดง ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ การหายใจ การใช้โปรตีนและแป้ง กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บางชนิด

คลอรีน มีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืช

เหล็ก ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสงและหายใจ

แมงกานีส ช่วยในการสังเคราะห์แสงและการทำงานของเอนไซม์บางชนิด

โมลิบดินัม ช่วยให้พืชใช้ไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน

สังกะสี ช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซิน คลอโรฟิลล์ และแป้ง

 

มูลโคป้องกันและแก้ไขปัญหาอาการต่างๆให้พืช

1. อาการใบเหลือง ใบมีขนาดเล็ก ลำต้นแคระแกร็นและให้ผลผลิตต่ำ

2. ระบบรากไม่เจริญเติบโต ใบแก่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดร่วง ลำต้นแกร็นไม่ผลิดอกออกผล

3.  พืชไม่แข็งแรง ลำต้นอ่อนแอ ผลผลิตไม่เติบโต มีคุณภาพต่ำ สีไม่สวย รสชาติไม่ดี

4.  ใบที่เจริญใหม่หงิกงอ ตายอดไม่เจริญ จุดดำที่เส้นใบ รากสั้น ผลแตก

5.  ใบแก่เหลือง และใบร่วงหล่นเร็ว

6.  ใบบนและใบล่างมีสีเหลืองซีด และต้นอ่อนแอ

7.  ตายอดตายแล้วเริ่มมีตาข้าง แต่ตาข้างก็จะตายอีก ลำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งและใบจึงชิดกัน ใบเล็ก หนา โค้งและเปราะ

8. ตายอดชะงักการเจริญเติบโตและกลายเป็นสีดำ ใบอ่อนเหลือง และพืชทั้งต้นชะงักการเจริญเติบโต

9. พืชเหี่ยวง่าย ใบสีซีด และบางส่วนแห้งตาย

10.  ใบอ่อนมีสีขาวซีดในขณะที่ใบแก่ยังเขียวสด

11.  ใบอ่อนมีสีเหลืองในขณะที่เส้นใบยังเขียว เหี่ยวแล้วร่วงหล่น

12. ใบมีลักษณะโค้งคล้ายถ้วย ปรากฏจุดเหลืองๆ ตามแผ่นใบ

13.  ใบอ่อนมีสีเหลืองซีดและปรากฏสีขาวๆ ประปรายตามแผ่นใบ โดยเส้นใบยังเขียว รากสั้นไม่เจริญตามปกติ

เมื่อมีการปลูกพืชลงบนดิน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของธาตุอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน เนื่องจากในขณะที่พืชมีการเจริญเติบโต พืชจะดูดดึงธาตุอาหารในดินไปใช้และเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ได้แก่ ใบ ลำต้น ดอก ผล จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำออกไปจากพื้นที่ ธาตุอาหารที่สะสมอยู่เหล่านั้นย่อมถูกนำออกไปจากพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ธาตุอาหารบางส่วนยังเกิดการสูญหายไปในรูปก๊าซ ถูกดินหรือสารประกอบในดินจับยึดไว้ บางส่วนถูกชะล้างออกไปจากบริเวณรากพืช หรือสูญเสียไปกับการชะล้างพังทลายของดิน ดังนั้นการเพาะปลูกพืชติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีการเติมธาตุอาหารลงไปในดิน ย่อมทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง และในที่สุดดินจะกลายเป็นดินเลวปลูกพืชไม่เจริญเติบโตอีกต่อไป ในการปลูกพืชจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชและคงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อยู่เสมอ

 

คุณภาพและประโยชน์ของมูลโคนม

โดยตี้หมื่นตันผู้นำด้านการจำหน่ายมูลโคนมคุณภาพดีที่สุด

 

 

มูลโคนม จะมีอินทรีย์วัตถุประมาณ18-30%  มีธาตุไนโตรเจน(N)1.95% ธาตุฟอสฟอรัส(P)1.76% ธาตุโพแตสเซียม(K)1.43% มีแคลเซียม1.817% แมกนีเซียม0.556% และกำมะถัน0.07% ครับ เมื่อนำมาใช้รองพื้นในการปลูกพืชไร่อายุยาว เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ฯลฯ ทำให้ดินเก็บความชื้นได้นานขึ้น กว่าเดิมทำให้พืชทนแล้งได้ดี และพื้นตัวเร็ว 

ปริมาณธาตุต่างๆในมูลสัตว์
                อัตราส่วนธาตุอาหารของมูลสัตว์ หาค่าเป็นร้อยละของ ความเป็นปุ๋ย ตามค่า N-P -K   ดังนี้
มูลวัว 1.95(%) 1.76 (%)1.43(%) รวม 5.14 (เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติจึงรับรองธาตุอาหารไม่ได้ทุกเที่ยว)
มูลหมู 1.3 (%) 2.4 (%) 1.0(%) รวม 4.7
มูลไก่ (ไข่) 2.7 (%) 6.3(%) 2.0 (%) รวม 11.0
มูลค้างคาว 3.1(%) 12.2(%) 0.6 (%) รวม 15.9

การเปรียบเทียบว่ามูลสัตว์ชนิดใด ถูกหรือแพงกว่า มีวิธีคำนวณดังนี้

                กำหนดให้ ปุ๋ยมูลสัตว์ 1 กระสอบ มีนำหนัก 50 กิโลกรัม

สูตรการคำนวณ
ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ย = (ราคาต่อกระสอบ x 2)/ %ธาตุอาหารปุ๋ย   

ตัวอย่าง

@ มูลโคธาตุอาหารปุ๋ยรวมประมาณ 5.14 +,-   ราคากระสอบละ   50   บาท ต่อ 50 กิโลกรัม
วิธีทำ  ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลโค  1.95- 1.76 -1.43 รวม 5.14  

แทนค่าในสูตร  (50x 2) / 5.14 = 20.25 

ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลโค เท่ากับ 20.25 บาท

@ มูลหมูประมาณ ราคากระสอบละ   175   บาท ต่อ 50 กิโลกรัม

วิธีทำ ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลหมู 1.3 -2.4 -1.0 รวม 4.7  

แทนค่าในสูตร  (175x 2) / 4.7 = 73.68

ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลหมู 73.68 บาท  

 

มูลไก่อัดเม็ด ประมาณราคากระสอบละ   250   บาท ต่อ 50 กิโลกรัม
วิธีทำ   ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด 2.7 - 6.3-2.0 รวม 11.0

แทนค่าในสูตร  (250x 2) / 11 = 45.45

ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด 45.45 บาท  

มูลมูลค้างคาว ประมาณ ก.ก. ละ 17 บาท กระสอบละ   50 กิโลกรัม ราคา850   บาท 

วิธีทำ ราคาต่อหน่วยน้ำหนักธาตุอาหารของปุ๋ยมูลค้างคาว 3.1(%) 12.2(%) 0.6 (%) รวม 15.9

แทนค่าในสูตร  = (850x 2) / 15.9 = 106.91

ดังนั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ตี้ วันที่ตอบ 2012-01-13 09:08:34 IP : 223.207.142.232


ความคิดเห็นที่ 7 (2225520)
avatar
ตี้หมื่นตัน

 

จำหน่ายปุ๋ยคอกหมักจากมูลโคนม

ใช้ระยะเวลาในการหมัก  8-10 เดือน

รับรองคุณภาพ  และคุณลักษณะ  ดังต่อไปนี้
1. ขนาดของปุ๋ย ไม่เกิน 12.5×12.5 มิลลิเมตร
2. ปริมาณความชื้นและสิ่งที่ระเหยได้ ไม่เกิน 35 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
3. ปริมาณหิน และกรวด ขนาดใหญ่กว่า 5 มิลลิเมตร ไม่เกิน 5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
4. พลาสติก แก้ว วัสดุมีคม และโลหะอื่น ๆไม่มี
5. ปริมาณอินทรียวัตถุ ไม่น้อยกว่า 20 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
6. ค่าความเป็นกรด ด่าง (pH) 5.5 – 8.5
7. อัตราส่วนคาร์บอนต่อไนโตรเจน (C/N) ไม่เกิน 20 : 1
8. ค่าการนำไฟฟ้า (EC : Electrical Conductivity) ไม่เกิน 6 เดซิซีเมน/เมตร
9. ปริมาณธาตุอาหารหลักไนโตรเจน (total N) ไม่น้อยกว่า 1.0 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
    - ฟอสฟอรัส (total P205) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
    - โพแทสเซียม (total K20) ไม่น้อยกว่า 0.5 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก
10. การย่อยสลายที่สมบูรณ์ มากกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
11.สารหนู (Arsenic) แคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
โครเมียม (Chromium)ทองแดง (Copper) ไม่เกิน 300 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 500 มิลลิกรัม/กิโลกรัม  ปรอท (Mercury) ไม่เกิน 50 มิลลิกรัม/กิโลกรัม
ไม่เกิน 2 มิลลิกรัม/กิโลกรัม

ฉลากและบรรจุภัณฑ์ผู้ซื้อนำมาเอง  ราคาตันละ 2,150 รวมค่าบรรจุกระสอบและขึ้นของ  ต้องการจำหน่ายครั้งละ  30 ตัน  สถานที่รับสินค้า บ้านหนองห่าน ตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ติดต่อ  ตี้หมื่นตัน โทร. 089-9368395

นับถือ

ผู้แสดงความคิดเห็น ตี้หมื่นตัน วันที่ตอบ 2011-10-15 20:43:32 IP : 223.204.118.21


ความคิดเห็นที่ 6 (2185982)
avatar
สุภาพบุรุษที่ราบสูงบั๊กเสี่ยวอิสาน

 

จำหน่ายมูลโค ราคา ตันละ 1,000 บาท
โทร. 089-9368395 ต้องการจำหน่ายครั้งละ 30 ตัน
โดย ตี้ 10,000 ตัน จังหวัดโคราช 
ผู้นำด้านการจำหน่ายมูลโคคุณภาพ เพื่อลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิตในพืชทุกชนิด
บริการข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับการผลิตพืชทุกชนิด
มูลโค : ปรับดินให้เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช
มูลโค ประกอบด้วย อินทรียสารทุกชนิด มีความสำคัญต่อกายภาพ  เคมี และชีวภาพดินเป็นแหล่งให้ธาตุอาหารแก่พืช ช่วยดูดยึดธาตุอาหารไม่ให้สูญเสียไปจากดินที่เกิดจากการชะล้างหรือซึมลงลึกเลยระดับรากพืชจะนำมาใช้ได้ ทำให้ดินเกาะกันเป็นเม็ดดิน ดินร่วนโปร่ง ระบายอากาศและน้ำดี อากาศในดินถ่ายเทได้สะดวก ทําให้จุลินทรีย์ดินมีการเจริญเติบโต ดินไม่แน่นทึบ และไม่ร้อน รากพืชเจริญเติบโตได้ดี ใช้ปรับความเป็นกรดด่างของดิน เพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกให้แก่ดิน ทำให้เกิดการปลดปล่อยธาตุอาหารที่มีอยู่ในดิน และธาตุอาหารจากปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงในดิน ซึ่งเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหารพืชที่สําคัญ และลดการตรึงธาตุอาหารพืชในดินทําให้ธาตุอาหารพืชอยู่ในสภาพที่พืช สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
 
มูลโค มีธาตอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตที่พืชจำเป็นต้องใช้เพื่อการเจริญเติบโตออกดอก ออกผล อยู่ 16 ธาตแบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ
1. มหาธาตุ (macronutrients) เป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการใช้ในปริมาณมาก มี 6 ธาตุ มี 2 กลุ่ม ได้แก่ ธาตุอาหารหลัก หรือ ธาตุปุ๋ย ไนโตรเจน (N) ฟอสฟอรัส (P) โพแทสเซียม (K)   และธาตุอาหารรอง แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg) และกำมะถัน (S)
2.จุลธาตุ หรือ ธาตุอาหารเสริม (micronutrients) พืชต้องการใช้ในปริมาณน้อย มีอยู่ 7 ธาตุ ได้แก่ เหล็ก (Fe) แมงกานีส (Mn) โบรอน (B) โมลิบดินัม (Mo) ทองแดง (Cu) สังกะสี (Zn) และคลอรีน (Cl)
มูลโค อุดมไปด้วย ธาตุอาหารในกลุ่มมหธาตุและจุลธาตุ มีความสำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชในปริมาณที่เพียงพอที่พืชต้องการ ทำให้หมดปัญหาพืชขาดธาตุอาหาร หยุดการเจริญเติบโต แคระแกร็น ไม่ให้ผลผลิต และตาย
 
หน้าที่ของธาตุอาหารปุ๋ยที่มีในมูลโค 
ไนโตรเจน มีหน้าที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีน ช่วยให้พืชมีสีเขียว เร่งการเจริญเติบโตทางใบ
ฟอสฟอรัส มีหน้าที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตและการแพร่กระจายของราก ควบคุมการออกดอก ออกผล และการสร้างเมล็ด
โพแทสเซียม เป็นธาตุที่ช่วยในการสังเคราะห์น้ำตาล แป้ง และโปรตีน ส่งเสริมการเคลื่อนย้ายน้ำตาลจากใบไปสู่ผล ช่วยให้ผลเติบโตเร็วและมีคุณภาพดี ช่วยให้พืชแข็งแรง ต้านทานต่อโรคและแมลงบางชนิด
แคลเซียม เป็นองค์ประกอบที่ช่วยในการแบ่งเซลล์ การผสมเกสร การงอกของเมล็ด
แมกนีเซียม เป็นองค์ประกอบสำคัญของคลอโรฟิลล์ ช่วยสังเคราะห์กรดอะมิโน วิตามิน ไขมัน และน้ำตาล ทำให้สภาพกรดด่างในเซลล์พอเหมาะและช่วยในการงอกของเมล็ด
กำมะถัน เป็นองค์ประกอบสำคัญของกรดอะมิโน โปรตีน และวิตามิน
โบรอน ช่วยในการออกดอกและการผสมเกสร มีบทบาทสำคัญในการติดผลและการเคลื่อนย้ายน้ำตาลมาสู่ผล การเคลื่อนย้ายของฮอร์โมน การใช้ประโยชน์จากไนโตรเจนและการแบ่งเซลล์
ทองแดง ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ การหายใจ การใช้โปรตีนและแป้ง กระตุ้นการทำงานของเอนไซม์บางชนิด
คลอรีน มีบทบาทบางประการเกี่ยวกับฮอร์โมนในพืช
เหล็ก ช่วยในการสังเคราะห์คลอโรฟิลล์ มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสงและหายใจ
แมงกานีส ช่วยในการสังเคราะห์แสงและการทำงานของเอนไซม์บางชนิด
โมลิบดินัม ช่วยให้พืชใช้ไนโตรเจนให้เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีน
สังกะสี ช่วยในการสังเคราะห์ฮอร์โมนออกซิน คลอโรฟิลล์ และแป้ง
 
มูลโค ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาการต่างๆให้พืช
1. อาการใบเหลือง ใบมีขนาดเล็ก ลำต้นแคระแกร็นและให้ผลผลิตต่ำ
2. ระบบรากไม่เจริญเติบโต ใบแก่เปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วงแล้วกลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดร่วง ลำต้นแกร็นไม่ผลิดอกออกผล
3. พืชไม่แข็งแรง ลำต้นอ่อนแอ ผลผลิตไม่เติบโต มีคุณภาพต่ำ สีไม่สวย รสชาติไม่ดี
4. ใบที่เจริญใหม่หงิกงอ ตายอดไม่เจริญ จุดดำที่เส้นใบ รากสั้น ผลแตก
5. ใบแก่เหลือง และใบร่วงหล่นเร็ว
6.  ใบบนและใบล่างมีสีเหลืองซีด และต้นอ่อนแอ
7.  ตายอดตายแล้วเริ่มมีตาข้าง แต่ตาข้างก็จะตายอีก ลำต้นไม่ค่อยยืดตัว กิ่งและใบจึงชิดกัน ใบเล็ก หนา โค้งและเปราะ
8. ตายอดชะงักการเจริญเติบโตและกลายเป็นสีดำ ใบอ่อนเหลือง และพืชทั้งต้นชะงักการเจริญเติบโต
9. พืชเหี่ยวง่าย ใบสีซีด และบางส่วนแห้งตาย
10. ใบอ่อนมีสีขาวซีดในขณะที่ใบแก่ยังเขียวสด
11. ใบอ่อนมีสีเหลืองในขณะที่เส้นใบยังเขียว เหี่ยวแล้วร่วงหล่น
12. ใบมีลักษณะโค้งคล้ายถ้วย ปรากฏจุดเหลืองๆ ตามแผ่นใบ
13. ใบอ่อนมีสีเหลืองซีดและปรากฏสีขาวๆ ประปรายตามแผ่นใบ โดยเส้นใบยังเขียว รากสั้นไม่เจริญตามปกติ
เมื่อมีการปลูกพืชลงบนดิน ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณของธาตุอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในดิน เนื่องจากในขณะที่พืชมีการเจริญเติบโต พืชจะดูดดึงธาตุอาหารในดินไปใช้และเก็บสะสมไว้ในส่วนต่างๆ ได้แก่ ใบ ลำต้น ดอก ผล จนถึงเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตและนำออกไปจากพื้นที่ ธาตุอาหารที่สะสมอยู่เหล่านั้นย่อมถูกนำออกไปจากพื้นที่ด้วย นอกจากนี้ธาตุอาหารบางส่วนยังเกิดการสูญหายไปในรูปก๊าซ ถูกดินหรือสารประกอบในดินจับยึดไว้ บางส่วนถูกชะล้างออกไปจากบริเวณรากพืช หรือสูญเสียไปกับการชะล้างพังทลายของดิน ดังนั้นการเพาะปลูกพืชติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวนาน โดยไม่มีการเติมธาตุอาหารลงไปในดิน ย่อมทำให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินลดลง และในที่สุดดินจะกลายเป็นดินเลวปลูกพืชไม่เจริญเติบโตอีกต่อไป ในการปลูกพืชจึงต้องมีการใส่ปุ๋ยเพื่อบำรุงดิน ช่วยเพิ่มธาตุอาหารพืชและคงระดับความอุดมสมบูรณ์ของดินไว้อยู่เสมอ
ผู้แสดงความคิดเห็น สุภาพบุรุษที่ราบสูงบั๊กเสี่ยวอิสาน (chakraphat_nanon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-12 19:47:02 IP : 223.205.158.160


ความคิดเห็นที่ 5 (2075095)
avatar
ตี้หมื่นตัน

 

ปุ๋ยคอกมูลโคนมจากโคราช

โทร. 089-9368395 ตี้

- ขายมูลวัว ราคาตันละ 1,000 บาท

- ต้องการขายครั้งละ 28 ตัน

- มีรถพ่วงบริการรับจ้างขนส่งให้ถึงที่ บรรทุกได้ครั้งละ 28 ตัน

- คุณภาพ ไม่มีดิน หินปน และไม่เปียก

มูลวัวใหม่ของเรา  จะมีความเป็นกรดประมาณ 10.4% มีธาตุไนโตรเจน(N)1.95% ธาตุฟอสฟอรัส(P)1.76% ธาตุโพแตสเซียม(K)1.43% มีแคลเซียม1.817% แมกนีเซียม0.556% และกำมะถัน0.07% ครับ  เมื่อนำมาใช้รองพื้นในการปลูกพืชไร่อายุยาว เช่น  มันสำปะหลัง  อ้อย  ยางพารา  ฯลฯ  ทำให้ดินเก็บความชื้นได้นานขึ้น  กว่าเดิมทำให้พืชทนแล้งได้ดี  และพื้นตัวเร็ว

 

ปริมาณธาตุต่างๆในมูลสัตว์
อัตราส่วนธาตุอาหารของมูลสัตว์ หาค่าเป็นร้อยละของ ความเป็นปุ๋ย ตามค่า N-P -K   ดังนี้
มูลวัว 1.95(%) 1.76 (%)1.43(%)  รวม 5.14 
(เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติจึงรับรองธาตุอาหารไม่ได้ทุกเที่ยว)
มูลหมู 1.3 (%) 2.4 (%) 1.0(%) รวม 4.7
มูลไก่ (ไข่) 2.7 (%) 6.3(%)  2.0 (%) รวม 11.0
มูลค้างคาว 3.1(%)  12.2(%)  0.6 (%) รวม 15.9

การเปรียบเทียบว่ามูลสัตว์ชนิดใด  ถูกหรือแพงกว่า มีวิธีคำนวณดังนี้

กำหนดให้ ปุ๋ยมูลสัตว์  1  กระสอบ  มีนำหนัก  50  กิโลกรัม

สูตรการคำนวณ
ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ย =  (ราคาต่อกระสอบ x 2)/ %ธาตุอาหารปุ๋ย   

ตัวอย่าง

@ มูลโคธาตุอาหารปุ๋ยรวมประมาณ  5.14 +,-   ราคากระสอบละ   50   บาท ต่อ  50 กิโลกรัม
วิธีทำ  ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลโค  1.95- 1.76 -1.43  รวม 5.14  

แทนค่าในสูตร   (50x 2) / 5.14 =  20.25 

ดังนั้น  ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลโค  เท่ากับ 20.25 บาท

@ มูลหมูประมาณ ราคากระสอบละ   175   บาท ต่อ  50 กิโลกรัม

วิธีทำ ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลหมู  1.3 -2.4 -1.0  รวม 4.7  

แทนค่าในสูตร   (175x 2) / 4.7 = 73.68

ดังนั้น  ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลหมู 73.68  บาท  

@  มูลไก่อัดเม็ด ประมาณราคากระสอบละ   250   บาท ต่อ  50 กิโลกรัม
วิธีทำ   ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด  2.7 - 6.3-2.0 รวม 11.0

แทนค่าในสูตร   (250x 2) / 11  =  45.45

ดังนั้น  ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด 45.45  บาท  

@  มูลมูลค้างคาว ประมาณ ก.ก. ละ  17  บาท กระสอบละ   50 กิโลกรัม  ราคา850   บาท 

วิธีทำ  ราคาต่อหน่วยน้ำหนักธาตุอาหารของปุ๋ยมูลค้างคาว  3.1(%)  12.2(%)  0.6 (%) รวม 15.9

แทนค่าในสูตร   = (850x 2) / 15.9  = 106.91

ดังนั้น  ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลค้างคาว  = 106.91  บาท  

       เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าปุ๋ยมูลโคมีราคาธาตุอาหารต่อหน่วย ถูกกว่าปุ๋ยคอกทั่วไป   

ผู้แสดงความคิดเห็น ตี้หมื่นตัน (chakraphat_nanon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-16 10:02:31 IP : 114.128.58.187


ความคิดเห็นที่ 4 (2073943)
avatar
ตี้
ขายมูลโค
โทร. 089-9368395 ตี้
 
- ต้องการจำหน่ายมูลโคนม ราคาตันละ 1,000 บาท
- ต้องการขายครั้งละ 28-30 ตัน(มีผลงานที่ลูกค้าพอใจกว่า 500 ตันภายใน 1 สัปดาห์)
- มีรถพ่วงบริการรับจ้างขนส่งให้ถึงที่ บรรทุกได้ครั้งละ 28 ตัน
- คุณภาพ ไม่มีดิน หินปน และไม่เปียก
มูลวัวใหม่ของเรา จะมีความเป็นกรดประมาณ 10.4% มีธาตุไนโตรเจน(N)1.95% ธาตุฟอสฟอรัส(P)1.76% ธาตุโพแตสเซียม(K)1.43% มีแคลเซียม1.817% แมกนีเซียม0.556% และกำมะถัน0.07% ครับ เมื่อนำมาใช้รองพื้นในการปลูกพืชไร่อายุยาว เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ฯลฯ ทำให้ดินเก็บความชื้นได้นานขึ้น กว่าเดิมทำให้พืชทนแล้งได้ดี และพื้นตัวเร็ว
 
ปริมาณธาตุต่างๆในมูลสัตว์
อัตราส่วนธาตุอาหารของมูลสัตว์ หาค่าเป็นร้อยละของ ความเป็นปุ๋ย ตามค่า N-P -K   ดังนี้
มูลวัว 1.95(%) 1.76 (%)1.43(%) รวม 5.14 
(เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติจึงรับรองธาตุอาหารไม่ได้ทุกเที่ยว)
มูลหมู 1.3 (%) 2.4 (%) 1.0(%) รวม 4.7
มูลไก่ (ไข่) 2.7 (%) 6.3(%) 2.0 (%) รวม 11.0
มูลค้างคาว 3.1(%) 12.2(%) 0.6 (%) รวม 15.9
การเปรียบเทียบว่ามูลสัตว์ชนิดใด ถูกหรือแพงกว่า มีวิธีคำนวณดังนี้
กำหนดให้ ปุ๋ยมูลสัตว์ 1 กระสอบ มีนำหนัก 50 กิโลกรัม
สูตรการคำนวณ
ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ย = (ราคาต่อกระสอบ x 2)/ %ธาตุอาหารปุ๋ย   
ตัวอย่าง
@ มูลโคธาตุอาหารปุ๋ยรวมประมาณ 5.14 +,-   ราคากระสอบละ   50   บาท ต่อ 50 กิโลกรัม
วิธีทำ  ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลโค  1.95- 1.76 -1.43 รวม 5.14  
แทนค่าในสูตร  (50x 2) / 5.14 = 20.25 
ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลโค เท่ากับ 20.25 บาท
@ มูลหมูประมาณ ราคากระสอบละ   175   บาท ต่อ 50 กิโลกรัม
วิธีทำ ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลหมู 1.3 -2.4 -1.0 รวม 4.7  
แทนค่าในสูตร  (175x 2) / 4.7 = 73.68
ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลหมู 73.68 บาท  
@ มูลไก่อัดเม็ด ประมาณราคากระสอบละ   250   บาท ต่อ 50 กิโลกรัม
วิธีทำ   ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด 2.7 - 6.3-2.0 รวม 11.0
แทนค่าในสูตร  (250x 2) / 11 = 45.45
ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด 45.45 บาท  
@ มูลมูลค้างคาว ประมาณ ก.ก. ละ 17 บาท กระสอบละ   50 กิโลกรัม ราคา850   บาท 
วิธีทำ ราคาต่อหน่วยน้ำหนักธาตุอาหารของปุ๋ยมูลค้างคาว 3.1(%) 12.2(%) 0.6 (%) รวม 15.9
แทนค่าในสูตร  = (850x 2) / 15.9 = 106.91
ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลค้างคาว = 106.91 บาท  
       เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าปุ๋ยมูลโคมีราคาธาตุอาหารต่อหน่วย ถูกกว่าปุ๋ยคอกทั่วไป  
ผู้แสดงความคิดเห็น ตี้ (chakraphat_nanon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-12 19:14:23 IP : 112.142.80.176


ความคิดเห็นที่ 3 (2073941)
avatar
ตี้

 

ปุ๋ยคอกมูลโค
โทร. 089-9368395 ตี้
 
- ต้องการจำหน่ายมูลโคนม ราคาตันละ 1,000 บาท
- ต้องการขายครั้งละ 28-30 ตัน(มีผลงานที่ลูกค้าพอใจกว่า 500 ตันภายใน 1 สัปดาห์)
- มีรถพ่วงบริการรับจ้างขนส่งให้ถึงที่ บรรทุกได้ครั้งละ 28 ตัน
- คุณภาพ ไม่มีดิน หินปน และไม่เปียก
มูลวัวใหม่ของเรา จะมีความเป็นกรดประมาณ 10.4% มีธาตุไนโตรเจน(N)1.95% ธาตุฟอสฟอรัส(P)1.76% ธาตุโพแตสเซียม(K)1.43% มีแคลเซียม1.817% แมกนีเซียม0.556% และกำมะถัน0.07% ครับ เมื่อนำมาใช้รองพื้นในการปลูกพืชไร่อายุยาว เช่น มันสำปะหลัง อ้อย ยางพารา ฯลฯ ทำให้ดินเก็บความชื้นได้นานขึ้น กว่าเดิมทำให้พืชทนแล้งได้ดี และพื้นตัวเร็ว
 
ปริมาณธาตุต่างๆในมูลสัตว์
อัตราส่วนธาตุอาหารของมูลสัตว์ หาค่าเป็นร้อยละของ ความเป็นปุ๋ย ตามค่า N-P -K   ดังนี้
มูลวัว 1.95(%) 1.76 (%)1.43(%) รวม 5.14 
(เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติจึงรับรองธาตุอาหารไม่ได้ทุกเที่ยว)
มูลหมู 1.3 (%) 2.4 (%) 1.0(%) รวม 4.7
มูลไก่ (ไข่) 2.7 (%) 6.3(%) 2.0 (%) รวม 11.0
มูลค้างคาว 3.1(%) 12.2(%) 0.6 (%) รวม 15.9
การเปรียบเทียบว่ามูลสัตว์ชนิดใด ถูกหรือแพงกว่า มีวิธีคำนวณดังนี้
กำหนดให้ ปุ๋ยมูลสัตว์ 1 กระสอบ มีนำหนัก 50 กิโลกรัม
สูตรการคำนวณ
ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ย = (ราคาต่อกระสอบ x 2)/ %ธาตุอาหารปุ๋ย   
ตัวอย่าง
@ มูลโคธาตุอาหารปุ๋ยรวมประมาณ 5.14 +,-   ราคากระสอบละ   50   บาท ต่อ 50 กิโลกรัม
วิธีทำ  ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลโค  1.95- 1.76 -1.43 รวม 5.14  
แทนค่าในสูตร  (50x 2) / 5.14 = 20.25 
ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลโค เท่ากับ 20.25 บาท
@ มูลหมูประมาณ ราคากระสอบละ   175   บาท ต่อ 50 กิโลกรัม
วิธีทำ ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลหมู 1.3 -2.4 -1.0 รวม 4.7  
แทนค่าในสูตร  (175x 2) / 4.7 = 73.68
ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลหมู 73.68 บาท  
@ มูลไก่อัดเม็ด ประมาณราคากระสอบละ   250   บาท ต่อ 50 กิโลกรัม
วิธีทำ   ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด 2.7 - 6.3-2.0 รวม 11.0
แทนค่าในสูตร  (250x 2) / 11 = 45.45
ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด 45.45 บาท  
@ มูลมูลค้างคาว ประมาณ ก.ก. ละ 17 บาท กระสอบละ   50 กิโลกรัม ราคา850   บาท 
วิธีทำ ราคาต่อหน่วยน้ำหนักธาตุอาหารของปุ๋ยมูลค้างคาว 3.1(%) 12.2(%) 0.6 (%) รวม 15.9
แทนค่าในสูตร  = (850x 2) / 15.9 = 106.91
ดังนั้น ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลค้างคาว = 106.91 บาท  
       เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าปุ๋ยมูลโคมีราคาธาตุอาหารต่อหน่วย ถูกกว่าปุ๋ยคอกทั่วไป  
ผู้แสดงความคิดเห็น ตี้ (Chakraphat_nanon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-06-12 19:11:54 IP : 112.142.80.176


ความคิดเห็นที่ 2 (2042643)
avatar
ตี้

 

ปุ๋ยคอกมูลโคนมจากโคราช

โทร. 089-9368395 ตี้

- ต้องการจำหน่ายมูลโคนม ราคาตันละ 1,000 บาท

- ต้องการขายครั้งละ 28 ตัน

- มีรถพ่วงบริการรับจ้างขนส่งให้ถึงที่ บรรทุกได้ครั้งละ 28 ตัน

- คุณภาพ ไม่มีดิน หินปน และไม่เปียก

มูลวัวใหม่ของเรา  จะมีความเป็นกรดประมาณ 10.4% มีธาตุไนโตรเจน(N)1.95% ธาตุฟอสฟอรัส(P)1.76% ธาตุโพแตสเซียม(K)1.43% มีแคลเซียม1.817% แมกนีเซียม0.556% และกำมะถัน0.07% ครับ  เมื่อนำมาใช้รองพื้นในการปลูกพืชไร่อายุยาว เช่น  มันสำปะหลัง  อ้อย  ยางพารา  ฯลฯ  ทำให้ดินเก็บความชื้นได้นานขึ้น  กว่าเดิมทำให้พืชทนแล้งได้ดี  และพื้นตัวเร็ว

 

ปริมาณธาตุต่างๆในมูลสัตว์
อัตราส่วนธาตุอาหารของมูลสัตว์ หาค่าเป็นร้อยละของ ความเป็นปุ๋ย ตามค่า N-P -K   ดังนี้
มูลวัว 1.95(%) 1.76 (%)1.43(%)  รวม 5.14 
(เนื่องจากเป็นวัสดุธรรมชาติจึงรับรองธาตุอาหารไม่ได้ทุกเที่ยว)
มูลหมู 1.3 (%) 2.4 (%) 1.0(%) รวม 4.7
มูลไก่ (ไข่) 2.7 (%) 6.3(%)  2.0 (%) รวม 11.0
มูลค้างคาว 3.1(%)  12.2(%)  0.6 (%) รวม 15.9

การเปรียบเทียบว่ามูลสัตว์ชนิดใด  ถูกหรือแพงกว่า มีวิธีคำนวณดังนี้

กำหนดให้ ปุ๋ยมูลสัตว์  1  กระสอบ  มีนำหนัก  50  กิโลกรัม

สูตรการคำนวณ
ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ย =  (ราคาต่อกระสอบ x 2)/ %ธาตุอาหารปุ๋ย   

ตัวอย่าง

@ มูลโคธาตุอาหารปุ๋ยรวมประมาณ  5.14 +,-   ราคากระสอบละ   50   บาท ต่อ  50 กิโลกรัม
วิธีทำ  ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลโค  1.95- 1.76 -1.43  รวม 5.14  

แทนค่าในสูตร   (50x 2) / 5.14 =  20.25 

ดังนั้น  ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลโค  เท่ากับ 20.25 บาท

@ มูลหมูประมาณ ราคากระสอบละ   175   บาท ต่อ  50 กิโลกรัม

วิธีทำ ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลหมู  1.3 -2.4 -1.0  รวม 4.7  

แทนค่าในสูตร   (175x 2) / 4.7 = 73.68

ดังนั้น  ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลหมู 73.68  บาท  

@  มูลไก่อัดเม็ด ประมาณราคากระสอบละ   250   บาท ต่อ  50 กิโลกรัม
วิธีทำ   ราคาต่อหน่วยน้ำหนักของธาตุอาหารปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด  2.7 - 6.3-2.0 รวม 11.0

แทนค่าในสูตร   (250x 2) / 11  =  45.45

ดังนั้น  ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลไก่อัดเม็ด 45.45  บาท  

@  มูลมูลค้างคาว ประมาณ ก.ก. ละ  17  บาท กระสอบละ   50 กิโลกรัม  ราคา850   บาท 

วิธีทำ  ราคาต่อหน่วยน้ำหนักธาตุอาหารของปุ๋ยมูลค้างคาว  3.1(%)  12.2(%)  0.6 (%) รวม 15.9

แทนค่าในสูตร   = (850x 2) / 15.9  = 106.91

ดังนั้น  ราคาต่อ หน่วยน้ำหนักธาตุอาหารรวมของปุ๋ยมูลค้างคาว  = 106.91  บาท  

       เพราะฉะนั้น จะเห็นว่าปุ๋ยมูลโคมีราคาธาตุอาหารต่อหน่วย ถูกกว่าปุ๋ยคอกทั่วไป   

ผู้แสดงความคิดเห็น ตี้ วันที่ตอบ 2010-03-08 08:45:17 IP : 112.142.81.136


ความคิดเห็นที่ 1 (2034349)
avatar
ตี้

ขายมูลโคนมครับ ราคาตันละ 1,000 บาท ต้องการขายครั้งละ 30 ตัน มีบริการรถพ่วง ส่งมูลโคนมได้ครั้งละ 30 ตัน ต่อเที่ยว จาก จ.โคราช คุณตี้ 089-936-839-5

ประโยชน์ของมูลโคนม

- ปรับโครงสร้างดินของท่านให้เหมาะต่อการปลูกพืช

- ดินเก็บความชื้นได้นานขึ้น มีความร่วนซุยอากาศในดินถ่ายเทดี

- ดินสามารถซับปุ๋ยให้พืชของท่านดูดมาใช้ได้ตลอดปี

- สิ่งมีชีวิตในดินมีอาหารและความชื้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้

- ในระยะยาวสามารถพัฒนาเป็นการทำเกษตรอินทรียได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ตี้ (chakraphat_nanon-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-11 13:00:08 IP : 114.128.59.163[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.