ReadyPlanet.com


ของขวัญปีใหม่สำหรับเกษตรกรทุกท่าน
avatar
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำนักงานใหญ่


ปุ๋ยหมายถึง สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ ไม่ว่าโดยวิธีใดหรือทำให้เกิดการเปลื่ยนแปลงทางเคมีในดิน เพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช

             ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยที่มีกำเกิดจากวัตถุที่เป็นอินทรียสาร ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและวัสดุดหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.ปุ๋ยคอก :ชนิดของปุ๋ยคอกที่สำคัญ ได้แก่ ขี้วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ฯลฯเป็นปุ๋ยที่นิยมใช้สำหรับสวนผักและสวนผลไม้ ปุ๋ยคอกช่วยปรับปรุงดินให้โปร่งแงะร่วนซุย ทำให้การเตรียมดินง่าย ปุ๋ยคอกมีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง

2.ปุ๋ยหมัก:เป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมัก เช่นหญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว ฯลฯ ให้เปื่อยยุ่ยจึงนำไปใช้ในดินปุ๋ย ปุ๋ยหมักช่วยปรับดินปรังปรุงดินให้ร่วนซุยขึ้น ปุ๋ยหมักส่วนใหญ่มีโดยประมาณธาตุอาหารหลัก ทั้งไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเชียม  อยู่ในช่วง0.5ถึง1โดยประมาณปุ๋ยหมักยังร่วมถึงปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำที่ใช้พืชผัก ผลไม้ หอยเชอรี่ ปลาเศษอาหาร  หมักกับกากน้ำตาล หรือกากน้ำตาลทรายแดง ในสภาพไร้อากาศเป็นเวลานาน45-60วันจนเกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

3.ปุ๋ยพืชสด:จากการปลูกพืชบำรุงดินได้แก่พืชตระกูลถั่ว แล้วทำการไถกลบเมื่อพืชตระกูลถั่วเจริญเติบโตเต็มที่พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้ปุ๋ยพืชสดควรมีอายุสั้นมีระบบรากลึกตัวอย่างพืชเหล่านี้ได้แก่ ถั่วเหลือง,ถั่วเขียว,ถั่วปาย,ปอเทือง,ถั่วขอ,ถั่วแปป และโสนเป็นต้น

4.วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม บางชนิดเป็นพวกอินทรีสารเช่น กากน้ำตาลและอามิ-อามิ

  ข้อดีของปุ๋ยอินทรี

1)ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นโดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดินเช่น ความร่วนซุย ความสามาถรในการอุ้มน้ำ อากาศ และธาตุอาหารพืชในดินดีขึ้น

2)อยู่ในดินได้นานและค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้าๆทำใหห้ธาตุอาหารคงอยู่ในดินได้นาน และช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะพวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3)เมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะช่วยส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ

4)ช่วยรักษาระดับความเป็นกรด-เบสของดินโดยช่วยเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกให้แก่ดินและยังควบคุมหรือลดการละลายได้ของแร่ธาตุบางชนิดในดินเช่น อะลูมิเนียมและเหล็ก เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและโมลิบดินั่ม

    ข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์

1)มีปริมาณธาตุอาหารค่อนข้างต่ำและหาได้ยากถ้าต้องการใช้ปริมาณมาก

2)ต้องใช่ปุ๋ยเป็นปริมาณมากจึงจะได้ปริมาณธาตุอาหารที่พอเพียงต่อพืช

3)การใช้งานและการขนส่งทำได้ไม่สะดวก

         ปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยจุลินทรีย์หมายถึง การนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทางชีวเคมีและการย่อยสลายอินทรีวัตถุ ตลอดจนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากพืชจากอินทรีย์ หรืออินทรียวัตถุ จะเห็นได้ว่าในดินทั่วไป ถ้ามีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่แล้ว จะหมายความว่าในดินชนิดนั้นๆจะมีปุ๋ยชีวภาพอยู่บ้างในปริมาณต่างกัน ดินที่มีลักษณะทางชีวภาพที่ดีจึงหมายถึงดินที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่มีประโยชน์ในการเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับพืชได้ ดังนั้นวิธีกาที่จะช่วยปรังปรุงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือการใส่ปุ๋ยชีวภาพ เช่นการใส่เชื้อไรโซเบียมหรือสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวสามารถช่วยเพิ่มธาตุไนโตเจนให้กับดินและพืชเป็นต้น ปุ๋ยชีวภาพที่เกษตรสามารถนำไปใช้ได้ในปัจจุบันมีหลายชนิดได้แก่ ไรโซเบียม แหนแดง สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ไมคอร์ไรซาและหัวเชื้อปุ๋ยหมักซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

              ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆที่ได้ตามธรรมชาติที่เป็นอนินทรีสารให้อยู่ในรู้ปของสารประกอบทางเคมีบางชนิดซึ่งสามารถละลายน้ำและสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ง่าย ซึ่งปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่สังเคราะห์มาจากก๊าซไนโตรเจนในอากาศ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียม หินฟอสเฟต และแร่โพแทสเซียมชนิดต่างๆซึ่งโดยทั่วไปปุ๋ยเคมีแบ่งเป็น 2ประเภท คือแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเดี่ยวและปุ๋ยผสม

1)แม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเดี่ยว หมายถึง ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักเดียวเป็นองค์ประกอบทางเคมีได้แก่ ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยโพแทสเซียม

2)ปุ๋ยผสม หมายถึงปุ๋ยที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามต้องการ ปุ๋ยผสมนี้จะมีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเพราะนิยมใช้กันมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีการทำปุ๋ยผสมได้พัฒนาไปมาก สามารถผลิตปุ๋ยเข้ากับเนื้อเดียวกันและไม่มีการแยกตัวทั้งยังมีการปั้นเป็นเม็ดสมำเสมอเพื่อสะดวกในการบรรจุระสอบและการนำไปใช้

    ปุ๋ยผสมที่ขายในท้องตลาดต้องบอกสูตรหรือเกรดให้เห็นอย่างชัดเจนบนกระสอบอาทิเช่น ปุ๋ยสูตร16-20-0หมายถึง ปุ๋ยเคมีสูตรนี้มีปริมาณธาตุไนโตรเจนร้อยละ16 ฟอสฟอรัสร้อยละ20และโพแทสเซียมร้อยละ0 ส่วนที่เหลืออีก 64กิโลกรัมจะเป็นวัสดุเพื่อใช้เพื่อการผสมปุ๋ยเคมี(fillerx)ปุ๋ยผสมจะมีสูตรแตกต่างกันไปเป็นอย่างมากผู้ใช้จะต้องดูสูตรปุ๋ยก่อนที่จะซื้อและจะต้องรู้ว่าใช่ปุ๋ยเคมีสูตรอะไรกับพืชระยะใด เป็นต้น

  ปุ๋ยสูตรที่มีเลขตัวหน้าสูงเช่น 25-10-10 เป็นปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบ ทำให้ใบเขียวมียอดอ่อนเหมาะสำหรับพืชและผักที่ยังเล็ก

    ปุ๋ยสูตรทามีเลขตัวกลางสูงเช่น 12-24-12 เป็นปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตของราก เร่งให้พืชออกดอกออกผลเร็วขึ้นช่วยให้ลำต้นแข็งแรงไม่อวบน้ำและงามจนเกินไป

   ปุ๋ยสูตรที่มีเลขท้ายสูงสุด 13-13-21 เป็นปุ๋ยช่วยให้รากและลำต้นแข็งแรง ช่วยให้พืชหัวมีแป้งมากและช่วยให้พืชที่ให้น้ำตาลมีน้ำตาลมากอีกทั้งยังช่วยให้ผลไม้มีรสหวาน

   ปัจจุบันมีปุ๋ยเคมีที่ขึ้นทะเบียนแล้วกับกองควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตรมากกว่า300สูตรผู้ผลิตจะผลิตสูตรใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและการพัฒนาของผู้ผลิตหรือบริษัท

 ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีควรจะมีบทบาทร่วมกันและสนันสนุนส่งเสริมกันที่จะสร้างประโยชน์ในด้านความอุดมสมบรูณ์ของดินมากกว่าจะมาเป็นคู่แข็งกันและที่สำคัญเกษตรจะต้องปรับปรุงวิธีการใช้ปุ๋ยซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสภาพดินและการเจริญเติบโตของพืช

  ข้อดีของปู๋ยเคมี

1)มีปริมาณธาตุอาหารต่อหน่วยน้ำหนักสูง ใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอกับการเพาะปลูกพืชและให้ผลทางด้านอาหารเร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์

2)การขนส่งและการเก็บรักษาสะดวกหาซื่อได้ง่าย

3)ใช้ได้ทันที่

    ข้อด้อยของปุ๋ยเคมี

1)ไม่มีคุณสมบัติในการปรังปรุงสภาพทางเคมีและทางกายภาพของดิน

2)ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแบบแอมโมเนียม ถ้าใช่ปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรด

3)ถ้าใช่ในอัตราสูงหรือใส่โคนต้นพืชจะเกิดอันตลายต่อพืชและการงอกของเมล็ดเพราะความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะดึงน้ำออกจากพืชจึงจะทำให้พืชนั้นตายได้

4)ผู้ใช่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปุ๋ยเคมีมิฉะนั้นอาจมีผลเสียหายต่อพืช

   บริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์จำกัดมีทางเลือกใหม่ที่มีประโยชน์กัยเกษตรทุกท่านและบริษัทอื่นก็ไม่มีเหมือนกับบริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์จำกัด คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์เสริมสูตรพิเศษเป็นปุ๋ยที่ใช้เฉพาะทางของพืช จำหน่ายให้เกษตรช่วยให้

-เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น

-ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตร   เช่น

  ปุ๋ยมันทอง ใช้กับมันสำปะหลังโดยตรง มีสารระเบิดดินทำให้ดินร่วนซุย หัวมันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี ให้เปอร์เซ็นแป้งสูง 

    ปุ๋ยราชาผลไม้ทองใช้กับอ้อย ข้าวโพด ยาสูบ เงาะ ลำไย ทุเรียน แก้วมังกร มันฝรั่ง ส้ม ส้มโอ มะยง มะปราง มะขาม องุ่น ผลไม้ทุกชนิดร่วมถึงพืชผักสวนครัว เข่น หอม กระเทียม ผักกาดฯลฯ

   ปุ๋ยข้าวรวงทองใช้ได้กับข้าวทุกสายพันธ์ทั้งนาปีนาปัง ใช้ได้ดีกับทุกสภาพดิน

  ปุ๋ยยางทอง ใชได้กับยางทุกสายพันธ์ใช้กับยางก่อนกรีดน้ำยางหรือบำรุงหลังกรีดน้ำยางก็ได้

    ปุ๋ยปาลม์ทอง 

ด้วยความปราถนาดีจากบริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.kpr-pk.com/  ผู้ตั้งกระทู้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำนักงานใหญ่ :: วันที่ลงประกาศ 2008-12-12 21:01:20 IP : 118.172.200.30


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.