ReadyPlanet.com


ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับปุ๋ย
avatar
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำนักงานใหญ่


 

ปุ๋ยหมายถึง สารอินทรีย์หรืออนินทรีย์ไม่ว่าจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือทำขึ้นก็ตาม สำหรับใช้เป็นธาตุอาหารแก่พืชได้ ไม่ว่าโดยวิธีใดหรือทำให้เกิดการเปลื่ยนแปลงทางเคมีในดิน เพื่อบำรุงความเติบโตแก่พืช

             ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์ คือปุ๋ยที่มีกำเกิดจากวัตถุที่เป็นอินทรียสาร ได้แก่ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดและวัสดุดหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรมบางชนิด ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1.ปุ๋ยคอก :ชนิดของปุ๋ยคอกที่สำคัญ ได้แก่ ขี้วัว ควาย หมู เป็ด ไก่ฯลฯเป็นปุ๋ยที่นิยมใช้สำหรับสวนผักและสวนผลไม้ ปุ๋ยคอกช่วยปรับปรุงดินให้โปร่งแงะร่วนซุย ทำให้การเตรียมดินง่าย ปุ๋ยคอกมีปริมาณธาตุอาหาร ไนโตเจน ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมค่อนข้างต่ำถึงปานกลาง

2.ปุ๋ยหมัก:เป็นปุ๋ยที่ได้จากการหมัก เช่นหญ้าแห้ง ใบไม้ ฟางข้าว ฯลฯ ให้เปื่อยยุ่ยจึงนำไปใช้ในดินปุ๋ย ปุ๋ยหมักช่วยปรับดินปรังปรุงดินให้ร่วนซุยขึ้น ปุ๋ยหมักส่วนใหญ่มีโดยประมาณธาตุอาหารหลัก ทั้งไนโตรเจน  ฟอสฟอรัส  และโพแทสเชียม  อยู่ในช่วง0.5ถึง1โดยประมาณปุ๋ยหมักยังร่วมถึงปุ๋ยอินทรีย์ชนิดน้ำที่ใช้พืชผัก ผลไม้ หอยเชอรี่ ปลาเศษอาหาร  หมักกับกากน้ำตาล หรือกากน้ำตาลทรายแดง ในสภาพไร้อากาศเป็นเวลานาน45-60วันจนเกิดการย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ย

3.ปุ๋ยพืชสด:จากการปลูกพืชบำรุงดินได้แก่พืชตระกูลถั่ว แล้วทำการไถกลบเมื่อพืชตระกูลถั่วเจริญเติบโตเต็มที่พืชตระกูลถั่วที่ควรใช้ปุ๋ยพืชสดควรมีอายุสั้นมีระบบรากลึกตัวอย่างพืชเหล่านี้ได้แก่ ถั่วเหลือง,ถั่วเขียว,ถั่วปาย,ปอเทือง,ถั่วขอ,ถั่วแปป และโสนเป็นต้น

4.วัสดุเหลือใช้จากโรงงานอุตสาหกรรม บางชนิดเป็นพวกอินทรีสารเช่น กากน้ำตาลและอามิ-อามิ

  ข้อดีของปุ๋ยอินทรี

1)ช่วยปรับปรุงดินให้ดีขึ้นโดยเฉพาะคุณสมบัติทางกายภาพของดินเช่น ความร่วนซุย ความสามาถรในการอุ้มน้ำ อากาศ และธาตุอาหารพืชในดินดีขึ้น

2)อยู่ในดินได้นานและค่อยๆปลดปล่อยธาตุอาหารพืชอย่างช้าๆทำใหห้ธาตุอาหารคงอยู่ในดินได้นาน และช่วยส่งเสริมจุลินทรีย์ในดินโดยเฉพาะพวกที่มีประโยชน์ต่อการบำรุงดินให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

3)เมื่อใช้ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะช่วยส่งเสริมปุ๋ยเคมีให้เป็นประโยชน์แก่พืชอย่างมีประสิทธิภาพ

4)ช่วยรักษาระดับความเป็นกรด-เบสของดินโดยช่วยเพิ่มความสามารถในการแลกเปลี่ยนธาตุประจุบวกให้แก่ดินและยังควบคุมหรือลดการละลายได้ของแร่ธาตุบางชนิดในดินเช่น อะลูมิเนียมและเหล็ก เพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของฟอสฟอรัสและโมลิบดินั่ม

    ข้อด้อยของปุ๋ยอินทรีย์

1)มีปริมาณธาตุอาหารค่อนข้างต่ำและหาได้ยากถ้าต้องการใช้ปริมาณมาก

2)ต้องใช่ปุ๋ยเป็นปริมาณมากจึงจะได้ปริมาณธาตุอาหารที่พอเพียงต่อพืช

3)การใช้งานและการขนส่งทำได้ไม่สะดวก

         ปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยจุลินทรีย์หมายถึง การนำเอาจุลินทรีย์มาใช้ปรับปรุงดินทางชีวภาพ ทางกายภาพ ทางชีวเคมีและการย่อยสลายอินทรีวัตถุ ตลอดจนการปลดปล่อยธาตุอาหารจากพืชจากอินทรีย์ หรืออินทรียวัตถุ จะเห็นได้ว่าในดินทั่วไป ถ้ามีจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์อยู่แล้ว จะหมายความว่าในดินชนิดนั้นๆจะมีปุ๋ยชีวภาพอยู่บ้างในปริมาณต่างกัน ดินที่มีลักษณะทางชีวภาพที่ดีจึงหมายถึงดินที่ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์ชนิดต่างๆที่มีประโยชน์ในการเพิ่มการเจริญเติบโตให้กับพืชได้ ดังนั้นวิธีกาที่จะช่วยปรังปรุงดินได้อย่างมีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งคือการใส่ปุ๋ยชีวภาพ เช่นการใส่เชื้อไรโซเบียมหรือสาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียวสามารถช่วยเพิ่มธาตุไนโตเจนให้กับดินและพืชเป็นต้น ปุ๋ยชีวภาพที่เกษตรสามารถนำไปใช้ได้ในปัจจุบันมีหลายชนิดได้แก่ ไรโซเบียม แหนแดง สาหร่ายสีน้ำเงินแกมเขียว ไมคอร์ไรซาและหัวเชื้อปุ๋ยหมักซึ่งแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติแตกต่างกันไป

              ปุ๋ยเคมี

ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ยที่ได้มาจากการผลิตหรือสังเคราะห์ทางอุตสาหกรรมจากแร่ธาตุต่างๆที่ได้ตามธรรมชาติที่เป็นอนินทรีสารให้อยู่ในรู้ปของสารประกอบทางเคมีบางชนิดซึ่งสามารถละลายน้ำและสามารถปลดปล่อยธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนำไปใช้ได้ง่าย ซึ่งปุ๋ยเคมีส่วนใหญ่สังเคราะห์มาจากก๊าซไนโตรเจนในอากาศ ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันปิโตรเลียม หินฟอสเฟต และแร่โพแทสเซียมชนิดต่างๆซึ่งโดยทั่วไปปุ๋ยเคมีแบ่งเป็น 2ประเภท คือแม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเดี่ยวและปุ๋ยผสม

1)แม่ปุ๋ยหรือปุ๋ยเดี่ยว หมายถึง ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักเดียวเป็นองค์ประกอบทางเคมีได้แก่ ปุ๋ยไนโตรเจน ปุ๋ยฟอสฟอรัสและปุ๋ยโพแทสเซียม

2)ปุ๋ยผสม หมายถึงปุ๋ยที่ได้จากการผสมปุ๋ยเคมีชนิดต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อให้ได้ธาตุอาหารตามต้องการ ปุ๋ยผสมนี้จะมีขายอยู่ในท้องตลาดทั่วไปเพราะนิยมใช้กันมาก ปัจจุบันเทคโนโลยีการทำปุ๋ยผสมได้พัฒนาไปมาก สามารถผลิตปุ๋ยเข้ากับเนื้อเดียวกันและไม่มีการแยกตัวทั้งยังมีการปั้นเป็นเม็ดสมำเสมอเพื่อสะดวกในการบรรจุระสอบและการนำไปใช้

    ปุ๋ยผสมที่ขายในท้องตลาดต้องบอกสูตรหรือเกรดให้เห็นอย่างชัดเจนบนกระสอบอาทิเช่น ปุ๋ยสูตร16-20-0หมายถึง ปุ๋ยเคมีสูตรนี้มีปริมาณธาตุไนโตรเจนร้อยละ16 ฟอสฟอรัสร้อยละ20และโพแทสเซียมร้อยละ0 ส่วนที่เหลืออีก 64กิโลกรัมจะเป็นวัสดุเพื่อใช้เพื่อการผสมปุ๋ยเคมี(fillerx)ปุ๋ยผสมจะมีสูตรแตกต่างกันไปเป็นอย่างมากผู้ใช้จะต้องดูสูตรปุ๋ยก่อนที่จะซื้อและจะต้องรู้ว่าใช่ปุ๋ยเคมีสูตรอะไรกับพืชระยะใด เป็นต้น

  ปุ๋ยสูตรที่มีเลขตัวหน้าสูงเช่น 25-10-10 เป็นปุ๋ยเร่งต้นเร่งใบ ทำให้ใบเขียวมียอดอ่อนเหมาะสำหรับพืชและผักที่ยังเล็ก

    ปุ๋ยสูตรทามีเลขตัวกลางสูงเช่น 12-24-12 เป็นปุ๋ยเร่งการเจริญเติบโตของราก เร่งให้พืชออกดอกออกผลเร็วขึ้นช่วยให้ลำต้นแข็งแรงไม่อวบน้ำและงามจนเกินไป

   ปุ๋ยสูตรที่มีเลขท้ายสูงสุด 13-13-21 เป็นปุ๋ยช่วยให้รากและลำต้นแข็งแรง ช่วยให้พืชหัวมีแป้งมากและช่วยให้พืชที่ให้น้ำตาลมีน้ำตาลมากอีกทั้งยังช่วยให้ผลไม้มีรสหวาน

   ปัจจุบันมีปุ๋ยเคมีที่ขึ้นทะเบียนแล้วกับกองควบคุมพืชและวัสดุทางการเกษตรมากกว่า300สูตรผู้ผลิตจะผลิตสูตรใดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและการพัฒนาของผู้ผลิตหรือบริษัท

 ผู้ผลิตปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีควรจะมีบทบาทร่วมกันและสนันสนุนส่งเสริมกันที่จะสร้างประโยชน์ในด้านความอุดมสมบรูณ์ของดินมากกว่าจะมาเป็นคู่แข็งกันและที่สำคัญเกษตรจะต้องปรับปรุงวิธีการใช้ปุ๋ยซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสภาพดินและการเจริญเติบโตของพืช

  ข้อดีของปู๋ยเคมี

1)มีปริมาณธาตุอาหารต่อหน่วยน้ำหนักสูง ใช้ปริมาณเพียงเล็กน้อยก็เพียงพอกับการเพาะปลูกพืชและให้ผลทางด้านอาหารเร็วกว่าปุ๋ยอินทรีย์

2)การขนส่งและการเก็บรักษาสะดวกหาซื่อได้ง่าย

3)ใช้ได้ทันที่

    ข้อด้อยของปุ๋ยเคมี

1)ไม่มีคุณสมบัติในการปรังปรุงสภาพทางเคมีและทางกายภาพของดิน

2)ปุ๋ยไนโตรเจนในรูปแบบแอมโมเนียม ถ้าใช่ปริมาณมากและติดต่อกันเป็นระยะเวลานานจะทำให้ดินมีสภาพเป็นกรด

3)ถ้าใช่ในอัตราสูงหรือใส่โคนต้นพืชจะเกิดอันตลายต่อพืชและการงอกของเมล็ดเพราะความเข้มข้นของปุ๋ยเคมีจะดึงน้ำออกจากพืชจึงจะทำให้พืชนั้นตายได้

4)ผู้ใช่ต้องมีความรู้ความเข้าใจเรื่องปุ๋ยเคมีมิฉะนั้นอาจมีผลเสียหายต่อพืช

   บริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์จำกัดมีทางเลือกใหม่ที่มีประโยชน์กัยเกษตรทุกท่านและบริษัทอื่นก็ไม่มีเหมือนกับบริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์จำกัด คือเรามีปุ๋ยอินทรีย์เสริมสูตรพิเศษเป็นปุ๋ยที่ใช้เฉพาะทางของพืช จำหน่ายให้เกษตรช่วยให้

-เพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้สูงขึ้น

-ช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตร   เช่น

  ปุ๋ยมันทอง ใช้กับมันสำปะหลังโดยตรง มีสารระเบิดดินทำให้ดินร่วนซุย หัวมันสำปะหลังหัวใหญ่ น้ำหนักดี ให้เปอร์เซ็นแป้งสูง 

    ปุ๋ยราชาผลไม้ทองใช้กับอ้อย ข้าวโพด ยาสูบ เงาะ ลำไย ทุเรียน แก้วมังกร มันฝรั่ง ส้ม ส้มโอ มะยง มะปราง มะขาม องุ่น ผลไม้ทุกชนิดร่วมถึงพืชผักสวนครัว เข่น หอม กระเทียม ผักกาดฯลฯ

   ปุ๋ยข้าวรวงทองใช้ได้กับข้าวทุกสายพันธ์ทั้งนาปีนาปัง ใช้ได้ดีกับทุกสภาพดิน

  ปุ๋ยยางทอง ใชได้กับยางทุกสายพันธ์ใช้กับยางก่อนกรีดน้ำยางหรือบำรุงหลังกรีดน้ำยางก็ได้

    ปุ๋ยปาลม์ทอง 

ด้วยความปราถนาดีจากบริษัทเกษตรพัฒนารุ่งโรจน์จำกัด รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.kpr-pk.com ผู้ตั้งกระทู้ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดสำนักงานใหญ่ :: วันที่ลงประกาศ 2008-12-12 20:51:36 IP : 118.172.200.30


[1]

ความคิดเห็นที่ 4 (4105098)
avatar
ราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตร ปี 2561
image

 ปุ๋ยเร่งดอก เร่งต้นเร่งผลผลิต

ผู้แสดงความคิดเห็น ราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตร ปี 2561 (akesuphan-at-hotmail-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2018-08-19 13:05:35 IP : 1.10.205.159


ความคิดเห็นที่ 3 (3327100)
avatar
ปุ๋ยเร่งดอกเร่งใบสูตร 15-15-15


ปุ๋ยเคมีตรา 5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 ราคา 750 บาท

 

ปุ๋ยตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตร 15-15-15
ปุ๋ยเคมีตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 :: ราคาส่งหน้าโรงงานราคาพิเศษส่งฟรีทั่วประเทศ!!

 

โทรศัพท์ 089-7455909
ใช้เป็นปุ๋ยข้าวโพด หรือปุ๋ยแต่งหน้าสำหรับนาข้าวเพื่อเพื่มน้ำหนัก หรือใช้เป็นปุ๋ยสำหรับพืชผักหรือไม้ดอก ช่วยเร่งดอกและใบ ปุ๋ยตราห้านางฟ้าทรงฉัตรสูตร 15-15-15 มีธาตุอาหารหลัก ไนโตรเจน ในรูปของแอมโมเนียม-ไนโตรเจนและไนเตรท-ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียม จึงให้ธาตุอาหารกับพืชทุกชนิดได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สำหรับเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางบางแห่ง ได้มีการใช้ในนาข้าวร่วมกับปุ๋ย5นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 16-16-8 และสูตร 16-20-0 เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตในทุกส่วนของพืช เพิ่มคุณภาพและปริมาณผลผลิต ใส่ข้าวช่วงตั้งท้อง ทำให้ข้าวรวงใหญ่ น้ำหนักดี ไม่มีเมล็ดลีบ ผลผลิตต่อไร่สูง ใช้เป็นปุ๋ยปาล์มน้ำมัน ช่วยให้ต้นปาล์มโตไว ใบเขียวเข้ม ผลดก ทะลายใหญ่ รวมทั้งใช้เป็นปุ๋ยเร่งน้ำยางพาราในยางใหญ่ นอกจากนี้ยังใช้ปุ๋ยสูตร 15-15-15 ร่วมกับปุ๋ยเคมีตรา 5 นางฟ้าทรงฉัตรสูตร 30-0-0 ใส่บำรุงหญ้าในสนามกอล์ฟ หรือสนามหญ้า ช่วยให้หญ้าเขียวขจีโดยใส่ประมาณปีละ 2-3 ครั้ง  โทรศัพท์ 089-7455909

ผู้แสดงความคิดเห็น ปุ๋ยเร่งดอกเร่งใบสูตร 15-15-15 วันที่ตอบ 2012-03-29 00:04:19 IP : 125.26.56.159


ความคิดเห็นที่ 2 (2235608)
avatar
ลดราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตรเดือน ธ.ค.2554

 ราคาปุ๋ยเคมี ตรานกยูงเขียว สูตร 36-0-0 :: ราคาส่ง 660-710 บาท ส่งฟรีทั่วประเทศ!!

เหมาะสำหรับพืชทุกชนิด ช่วยเร่งการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น กิ่ง ก้าน ใบ เหมาะสำหรับพืชที่ปลูกใหม่ หรือพืชที่ต้องการปลูกกินใบ เช่น ผักต่างๆ ใส่ยางพารา อายุ 1-6 ปี ทำให้ยางพาราโตเร็ว ต้นสมบูรณ์ แข็งแรง ปุ๋ยเคมีมาตรฐาน ยูเรีย ไนโปเฟท ตรานกยูงเขียว มีธาตุอาหารหลักไนโตรเจนในรูปของยูเรีย-ไนโตรเจน พืชจึงนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็ว [ราคาปุ๋ยยูเรีย ปุ๋ยเคมี Update วันที่ 1 ธันวาคม 2554]

ผู้แสดงความคิดเห็น ลดราคาปุ๋ยเคมีทุกสูตรเดือน ธ.ค.2554 วันที่ตอบ 2011-12-01 22:27:28 IP : 101.51.7.22


ความคิดเห็นที่ 1 (2032791)
avatar
วิรัตน์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์ธุรกิจการเกษตร       จำหน่ายปุ๋ยปลา ตราชาวประมง

คุณสมบัติของปุ๋ยปลาตราชาวประมง

เป็นปุ๋ยอินทรีย์สภาพของเหลวที่เกิดจากการหมักวัสดุอินทรีย์ มีธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตต่อพืช ย่อยสลายออกมาเมื่อใช้ในสัดส่วนความเข้มข้นที่เหมาะสมและในสภาพที่เอื้อต่อการดูดซึมของพืช

วัตถุดิบ

ปลาสดจากทะเล : ใช้การบดละเอียดโดยเครื่องเพื่อดึงให้ไนโตรเจน ฟอสฟอรัส แคลเซียม แมกนีเซียม เหล็ก แก่ต้นพืชให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ไคโตซาน : เป็นไบโอโพลิเมอร์ธรรมชาติอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์ประกอบอยู่ในเปลือกนอกของสัตว์พวก กุ้ง ปู แมลง และเชื้อรา เป็นสารธรรมชาติที่มีลักษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ประโยชน์ ยับยั้งและสร้างความต้านทานโรคให้กับพืช ทำให้เกิดโอกาสการสร้างความต้านทานของพืชต่อแมลงศัตรูพืช ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดิน

ส่าเหล้า : สารอินทรีย์ และ อนินทรีย์ มีสีน้ำตาลเข้ม และมีธาตุอาหาร N: P: K ซึ่งเป็นสารอาหารที่พืชต้องการ

จุลลินทรีย์ : สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า เป็นตัวกลางช่วยเร่งปฏิกิริยาการดูดซึมธาตุอาหารของพืชได้เร็วขึ้น

กรดอะซิติก: มีฤทธิ์ยับยั้งเชื้อที่เป็นสาเหตุของโรคพืช

กากน้ำตาล: มีธาตุอาหารพร้อมทั้งธาตุหลักและธาตุรองและอื่นๆเช่น ซูโคลส เพื่อสร้างความสดชื้นให้กับต้นไม้

 

ใช้ได้กับทุกชนิดพืช ไม้ผล,ไม้ดอก-ไม้ประดับ,พืชสวน,พืชไร่,พืชผัก,นาข้าว,โรงเพาะเห็ด,หัวเชื้อในการทำปุ๋ยหมักแห้ง, ปาล์มน้ำมัน, ยางพารา

มีจำหน่ายขนาด 1 ลิตร 20 ลิตร มีทั้งปลีกและส่ง ราคาไม่สูงคุยกันได้ทุกเรื่อง เพราะเราเป็นแหล่งวัตถุดิบ มีใบอนุญาตผลิตพร้อม

http://www.paknamlangsuan.com/phonchan

พร้อมจัดส่ง

เราขอเสนอขายปุ๋ยปลาเพื่อเป็นหัวเชื้อในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แห้ง และรับผลิตปุ๋ยปลาตามสูตรของท่าน ในราคาต่ำ และเรายังมีสูตรพิเศษโดยผสมไคโตซานอีกด้วย

สนใจติดต่อฝ่ายขาย คุณ พิริยะ อุสายพันธุ์ โทร 087-3422240

คุณสามารถ แสงจันทร์ โทร 083-1062524

ประโยชน์ของปุ๋ยปลาชาวประมง

1.ใช้ผสมน้ำพ่นให้พืชทางใบหรือให้พร้อมกับระบบน้ำทางดิน

2. ช่วยส่งเสริมการดูดซึมธาตุอาหารแก่พืชทางรากและใบ

3. ช่วยเสริมสร้างความเจริญเติบโตและความสมบูรณ์แก่ลำต้นดอกใบและผล

 

อัตราการใช้

พืช

อัตราส่วน

วิธีการใช้

พืชผัก-ไม้ดอกไม้ประดับ
    พริก มะเขือ ถั่วฝักยาว ผักกินใบ ผักกินหัว กล้วยไม้ หน้าวัว กุหลาบและไม้ใบทุกชนิด

20-50 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

 

ฉีดพ่นทุก 7-15 วัน

ไม้ผลพืชสวนทุกชนิด
      องุ่น ลำไย มะม่วง เงาะ ทุเรียน ฝรั่ง และผลไม้อื่น ๆ

 

40-80 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

 

 

 

ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน

 

 

พืชไร่
      ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ถั่วเหลือง มันสำปะหลัง ยาสูบ ปาล์ม ยางพารา และพืชไร่ทุกชนิด

20-50 ซี.ซี. / น้ำ 20 ลิตร

ฉีดพ่นทุก 15-30 วัน

 

หมายเหตุ ฉีดพ่นละอองเล็กๆ พอเปียกทั่วใบและทุกส่วนของพืช

 

ผู้ผลิต : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรจันทร์ธุรกิจการเกษตร เลขที่ 279/8 หมู่ที่ 4 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86110 โทร (077)541347, 544473 โทรสาร (077)582310

สถานที่ผลิต : เลขที่ 78 หมู่ที่ 13 ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 86150

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น วิรัตน์ (daksab26-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-06 14:48:54 IP : 112.142.31.119[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.