ReadyPlanet.com


การรวบรวมและจำหน่าย "เมล็ดพันธุ์ข้าว"
avatar
หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์


เมล็ดพันธุ์ควบคุมคืออะไร

         เนื่องจากพันธุ์ เป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกของเกษตรกร จึงได้มีการคิดค้นพัฒนาพันธุ์พืชกันอย่างกว้างขวาง แต่ละพันธุ์ต่างก็มีคุณสมบัติดีเด่นต่างๆ กันไป ก่อให้เกิดธุรกิจเมล็ดพันธุ์อันเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีมูลค่าหลายพันล้าน และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง กลยุทธ์ทางการตลาดนานาประการถูกนำมาใช้แย่งชิงตลาดกันอย่างดุเดือด แต่ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุ หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าคิด ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ซึ่งค่อนข้างเป็นภาษากฎหมาย แต่สำหรับเราๆ ท่านๆ ให้เข้าใจว่า เมล็ดพันธุ์ควบคุม เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ต้องได้รับการกำกับดูแลเป็นพิเศษแตกต่างจากเมล็ดพันธุ์ทั่วไป 
 

งานควบคุมเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

         หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยตรง คือ ฝ่ายพันธุ์พืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยทำงาน ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรวบรวม ขาย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร

      ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ควบคุมที่นำเข้า รวบรวมหรือจำหน่ายเพื่อการค้าต้องมีมาตรฐานคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง
      สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าจะต้องมีใบอนุญาตของแต่ละประเภทกิจกรรม เช่นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าหรือใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า หรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมและเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่จำหน่ายในท้องตลาดต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยด้วย เป็นต้นซึ่งในส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในการช่วยสอดส่องดูแลผู้ประกอบการเหล่านี้โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด  เพื่อเป็นการควบคุมให้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตกถึงมือเกษตรกร ภาครัฐจึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า จะต้องไม่บรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุม ในภาชนะบรรจุไม่ตรงตามฉลาก จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ภายนอกอาคาร (ป้ายทำด้วยวัตถุถาวรขนาด 20x70 เซนติเมตร มีข้อความว่า "สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า" สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร) นอกจากนี้ต้องมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่รวมรวมขึ้น โดยในฉลากต้องแสดงชนิด และชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ควบคุม และมีคำว่า "เมล็ดพันธุ์ควบคุม" เครื่องหมายการค้าสำหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุม ผู้รวบรวมและแหล่งรวบรวม น้ำหนักสุทธิของเมล็ดพันธุ์ควบคุมในระบบเมตริก อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุม และระบุวันเดือนปี ที่ทดสอบ เดือนและปีที่รวบรวมหรือนำเข้า อายุความงอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุม เดือน และปีที่สิ้นสุดอายุการใช้เพาะปลูกหรือทำพันธุ์ หากเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีวัตถุอื่นผสมอยู่ด้วย ต้องแจ้งชื่อ และอัตราส่วนของวัตถุผสมนั้น และถ้ามีสารเคมีอันตรายที่กฎหมายกำหนดไว้ผสมอยู่ด้วยต้องแจ้งชื่อ และอัตราส่วนของสารเคมีอันตรายนั้น รวมถึงต้องแสดงเครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ และมีคำว่า "อันตราย" ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้วย

        สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมก็เช่นกัน ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่ายภายในอาการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยใบอนุญาตขาย จะหมดอายุในวันสิ้นปีปฏิทิน ดังนั้นผู้ที่ประกอบกิจการขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม จะต้องตระหนักในเรื่องนี้เสมอทางที่ดีควรรีบดำเนินการต่อใบอนุญาตขายก่อนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน นอกจากนี้ต้องจัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ลักษณะของป้ายต้องทำด้วยวัตถุถาวรขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20x70 เซนติเมตรและมีข้อความเป็นอักษรภาษาไทยสูงไม่น้อยกว่า3 เซนติเมตร ว่า "สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม" จะมีภาษาอื่นกำกับด้วยก็ได้ แต่ขนาดอักษรของภาษาอื่นต้องสูงน้อยกว่า 3 เซนติเมตร และอาจมีข้อความอื่นๆ เป็นภาษาอะไรก็ได้ แต่ขนาดตัวอักษรต้อง น้อยกว่า 3 เซนติเมตรเช่นกัน ประเด็นที่สำคัญต่อมาคือ ห้ามขายเมล็ดพันธุ์ที่สิ้นอายุการใช้ทำพันธุ์ และต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีฉลาก หากย้ายสถานที่ หรือเลิกกิจการต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบ รวมถึงต้องดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมให้คงอยู่ครบถ้วน และชัดเจนตามรายละเอียดที่ผู้รวบรวมได้ปิดฉลากไว้

ดังนั้น ผู้ต้องการรวมรวม เพื่อการค้า ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  หรือเกษตรกรต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์ควบคุมไปเพาะปลูก สิ่งแรกที่เกษตรกรต้องดูคือ ฉลากของเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะเดือนปีที่ระบุสิ้นอายุใช้ทำพันธุ์ และวันเดือนปีที่ทำการทดสอบ เพราะจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่เกษตรกรจะใช้ตัดสินใจในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์นั้น ๆ

ผู้ไม่ปฎิบัติตาม มีความผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  ต้องระวางโทษตามกฎหมายกำหนด

                                         หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์

                        ผู้ผลิตและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าว  เมล็ดพันธุ์ควบคุม ตราควายผู้ตั้งกระทู้ หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-17 10:38:00 IP : 114.128.3.75


[1]

ความคิดเห็นที่ 4 (2026635)
avatar
หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์
เมล็ดพันธุ์ข้าว ควบคุมตราควาย
 
เข้าโครงการ วิจัย เมล็ดพันธุ์ข้าวมาตรฐาน   รับรองโดย ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าว อ. หางน้ำ จังหวัด ชัยนาท ตั้งแต่ปี 2551    การันตีถึง มาตรฐาน จากศูนย์วิจัย ให้เป็น ชั้นพันธุ์จำหน่าย มีการตรวจสอบมาตรฐาน ของแปลงขยายพันธุ์ โดยเจ้าหน้า ที่ ของ หจก. และ เจ้า หน้าที่ ของศูนย์ วิจัย ร่วมกัน อยู่ เป็น ประจำ
 
 
เครื่องคัดเมล็ดพันธุ์ ที่ได้มาตรฐาน   สีฝัด จำนวน 1 ชุด เป่าขี้รีบ หญ้า และ ข้าวเปลือก     ใช้ ตะแกรงโยก 1 ตัว มีชั้น ถึง 6 ชั้น คัด หินกรวด ทราย    และใช้ตะแกรงกรม ถึง 4 ตัว คัดเมล็ดข้าวสาร ข้าวครึ่งเมล็ด   ข้าวเมล็ดหัก เราจึงมันใจได้ว่า เมล็ดพันธุ์ ข้าวที่เรานำออกจำหน่าย มีความแกร่ง เมล็ดสมบูรณ์ เปอร์เซ็นต์ ข้าวจะลอยตอนแช่ มีน้อยมาก
 
 
มีโกดัง และ ลานตากข้าว เป็น ของตนเอง ไม่ตากรวม กับ ท่าข้าว หรือ ห้างร้านอื่น ๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ข้าวทุกเม็ด มาจาก แหล่งเดียวกัน ทั้งหมด เพื่อ ป้อง กัน เมล็ดพันธุ์ ปน กัน    
 
 
มีปริมาณการ ผลิตที่แน่นอน เมล็ดพันธุ์ ที่นำออกมาวางจำหน่าย จึงมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ   แต่ เรา ก็ยังคงไว้ ซึ่งมาตรฐาน ไม่นำข้าว ที่ไม่ใช่แปลงขยายของเรา มาจำหน่าย   
 
 
*** บรรจุภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน รูปลักษณ์ สวยงาม   สกรีนกระสอบทั่งหน้าและหลัง
*** ใช้แท็ก   ที่เป็นสี   สะดุดตา มีรายละเอียด ชื่อพันธุ์ วันเดือนปีที่บรรจุ   วันที่ใช้ได้   และวันหมดอายุ
*** ด้ายที่เย็บ ปากกระสอบ จะเปลี่ยน สี ตาม ชื่อ ของเมล็ดพันธุ์ ป้องกันการ ปลอมแปลง และ เปลี่ยนข้าว ภายในกระสอบ
*** บรรจุ 25 กิโลกรัม ( 2 ถังครึ่ง )
*** ขึ้นทะเบียน ใบอนุญาต โดย กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เลขที่ 283/2552
 
 
โครงการ ปี 2553
1. โครงการต่อเติม โกดังสินค้า เพื่อรองรับปริมาณสินค้า ที่จะมากขึ้นในอนาคต
2. โครงการขยาย พื้นที่ ลานตากข้าว เนื้อที่กว่า 5 ไร่ เพื่อรองรับ ปริมาณข้าวพันธุ์ ที่จะ     เพิ่มมากขึ้น
3. โครงการ ก่อสร้าง และติดตั้ง เครื่อง ฉีดพ่นสารเคมี และเครื่อง คลุกสารเคมี
4. โครงการกระจายสินค้า และเพิ่ม ตัวแทนจำหน่าย ให้มากขึ้น        
        
 
 
 
 
 
ห้างร้านตัวแทนจำหน่าย( ภาคเหนือ ตอนล่าง )
ร้านโภควัตรเทคโนเกษตร   อ.สามง่าม   จ.พิจิตร( คลังสินค้า ภาคเหนือ )
ร้านปรีเปรมการเกษตร        อ.สามง่าม จ.พิจิตร
ร้าน ส. การเกษตร                อ.ตะพานหิน   จ. พิจิตร
ร้านหงษ์ฟ้าการเกษตร         อ.ปางศิราทอง   จ.กำแพงเพชร
ร้านเพื่อนเกษตร                  อ.ลานกระบือ   จ.กำแพงเพชร
ร้านเบิ้มการเกษตร               อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ร้านสาธิตเกษตรพันธุ์          อ.บ้านกร่าง         จ.พิษณุโลก
 
ห้างร้านตัวแทนจำหน่าย( ภาคอีสาน )
ร้านณัฐพงษ์ โลหะกิจ          จ.กาฬสิน
สหกรณ์ปฏิรูป 3                  จ.ร้อยเอ็ด
 
ห้างร้านตัวแทนจำหน่าย( ภาคกลาง )
ร้าน ส. พัฒนาเกษตร พันธุ์ข้าว อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
หจก. ท่าข้าวพ่อบุญรอด           อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
 
 
ผลิตโดย
หจก. แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์
21 ม.5 ต.ดงคอน อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 17140
056 -691367   056 - 691368
 
 
 
จำหน่ายโดย
ร้านโภควัตร เทคโนเกษตร
99 / 27- 29 ม. 16 ต.สามง่าม อ. สามง่าม จ.พิจิตร
085-7364998   087-1881887

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่ เบอร์ดังกล่าว  มีเอกสาร พร้อมรูปภาพประกอบ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์ วันที่ตอบ 2010-01-20 12:57:45 IP : 117.47.160.103


ความคิดเห็นที่ 3 (2026602)
avatar
ร้านเกรียงศักดิ์

ผมอยู่อำเภอคลองลานเป็นตัวแทนได้เปล่าครับ  kt_ko@hotmail.com

ผู้แสดงความคิดเห็น ร้านเกรียงศักดิ์ (kt_ko-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-20 12:06:54 IP : 114.128.82.116


ความคิดเห็นที่ 2 (2026572)
avatar
วุฒิ อุทัย

อยากทราบว่าพันธ์ที่มีจำหน่ายมีพันธ์อะไรบ้างครับ ราคาเท่าไหร่ครับ แล้วจัดส่งทั่วประเทศมั้ยครับ แล้วสถานที่ตั้งอยู่ที่ไหนครับ สนใจครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วุฒิ อุทัย วันที่ตอบ 2010-01-20 11:01:19 IP : 117.47.5.168


ความคิดเห็นที่ 1 (2025573)
avatar
หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์

     เท่าที่ทาง หจก.ฯ ได้รับทราบมา  จากการประชุม ล่าสุด เรื่องการควบคุมเมล็ดพันธุ์ข้าว  ว่า เนื่องจากในตอนนี้ ทางศูนย์วิจังเอง มีกำลังผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ  จึงยังไม่สามารถกวดขัน และ จำกุมผู้กระทำผิดได้อย่างจริงจัง   เพราะหากทำเช่นนี้ ปริมาณข้าวพันธุ์ในท้องตลาด ยิ่งจะมีไม่เพียงพอต่อเกษตรกร   แต่ถึงอย่างไร  หากมีผู้แจ้งการกระทำผิดเข้ามา ไม่ว่าจะด้วยเรื่องผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  หรือการปลอมแปลง เลียนแบบ  ให้แจ้งได้ที่ ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวทั่วประเทศ  ทางศูนย์ฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบ เมื่อพบความผิด ให้ดำเนินการ แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในเพื้นที่เพื่อดำเนินการ ตามกฎหมายต่อไป  

        เรื่องการกวดขัน จับกุมผู้กระทำผิด ทางศูนย์วิจัยฯ  ขอความร่วมมือ ภาคเอกชน ช่วยปฎิบัตพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  อย่างจเคร่งครัด  โดยในไม่เกิน 2  ปีข้างหน้า  คาดว่า จะเริ่มกวดขัน จับกุม ผู้กระทำผิดได้อย่างจริงจังมากขึ้น  ทั้งนี้ ในปี 2552  มีการแจ้งผู้กระทำผิดเข้ามาหลายราย  และดำเนินการทางกฎหมายไปแล้วบางส่วน  จึงขอเตือนภาคเอกชน ให้รีบขึ้นทะเบียน และดำเนินการให้ถูกต้อง

ผู้แสดงความคิดเห็น หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์ วันที่ตอบ 2010-01-17 10:59:32 IP : 114.128.3.75[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.