ReadyPlanet.com


ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ มาตราฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.-IFOAM สำหรับการผลิตพืชอินทรีย์
avatar
บัณฑิต


 

ปุ๋ยชีวภาพ

ปุ๋ยชีวภาพ

( Biofertilizer) หมายถึง วัสดุที่ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่สายพันธุ์ที่มีศักยภาพก่อให้เกิดAzotobacter และ Azospirillum จุลินทรีย์ที่ช่วยดูดฟอสฟอรัสให้กับพืช เช่น ไมคอร์ไรซา และจุลินทรีย์ที่Bacillus และPseudomonas เป็นต้น

PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria)

กลุ่มของแบคทีเรียหลากหลายสายพันธุ์ที่อาศัยอยู่บริเวณรากของพืชหรือในดินบริเวณรอบ ๆ รากของพืช

และเป็นประโยชน์ต่อพืชจึงจัดอยู่ในกลุ่ม

Plant Growth Promoting Rhizobacteria หรือ PGPR โดยแบคทีเรียจาพวก

PGPR

ผลิต

การยืดตัวของเซลล์

differentiation

จะช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช ช่วยให้ผลผลิตของพืชสูงขึ้น โดยเชื้อจุลินทรีย์กลุ่ม PGPR สามารถphytohormonesกลุ่มที่เรียกว่า Auxins ซึ่ง phytohormones ได้แก่ indole-3-acetic acid (IAA) ซึ่งจะช่วยกระตุ้น(cell elongation), การแบ่งเซลล์ (cell division) และการเปลี่ยนสภาพของเซลล์ (cell)

กระบวนการในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชโดยทางตรง

ช่วยย่อยธาตุฟอสฟอรัสในดินให้อยู่ในรูปที่เป็นประโยชน์ทาให้พืชสามารถนาไปใช้ได้มากขึ้น

สร้างปุ๋ยไนโตรเจนให้กับพืช

ผลิตสาร phytohormones เช่น Auxin, Cytokinin, Gibberelin เป็นต้น

ช่วยลดความเข้มข้นของเอทธิลีนในพืช

สามารถผลิตซิเดอร์โรฟอร์ (Siderophores) ช่วยนาธาตุเหล็กไปให้พืชใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้น

กระบวนการในการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชโดยทางอ้อม

ช่วยในการควบคุมโรคพืช ทั้งโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราสาเหตุโรคพืช

(

ดังตารางที่ 1) และเชื้อแบคทีเรียสาเหตุโรคพืช

ผลิตสารปฏิชีวนะ (Antibiotic) ที่ใช้ในการควบคุมโรคพืชได้

ผลิตเอนไซม์ที่สามารถย่อยผนังเซลล์ของเชื้อราสาเหตุโรคพืชได้

ผลิตสาร Antifungal Metabolites

จากัดปริมาณธาตุเหล็กที่เป็นประโยชน์ของเชื้อโรคพืช ทาให้สามารถ

ป้องกันการแพร่พันธุ์ และการขยายจานวนของเชื้อโรคพืชได้ โดยการผลิตซิเดอร์โรฟอร์

(Siderophores)

Azospirillum

sp.

เป็นแบคทีเรียที่สามารถตรึงไนโตรเจนได้

fixing microorganisms)

เจริญเติบโตได้ดีขึ้น โดยชนิดและการตรึงก๊าซไนโตรเจนของเชื้อ

สับปะรด ข้าวโพด ข้าวฟ่าง และอ้อย มีผลทาให้น้าหนักแห้งของต้น ปริมาณไนโตรเจนทั้งในใบและต้นของพืช

สูงขึ้น ทาให้สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนได้

ฮอร์โมนเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้หลายชนิดเช่น วิตามิน กรดนิโคติน

เรลลิน ที่ช่วยในกระบวนการงอกของเมล็ดและรากของพืช

อาศัยอยู่กับพืชและมีความสัมพันธ์กัน (associative nitrogenซึ่งเป็นการอยู่ร่วมกัน และมีความสัมพันธ์แบบธรรมดา และมีการกระตุ้นให้ต่างฝ่ายต่างAzospirillum sp. กับธัญพืชชนิดต่างๆ เช่น25-30% และที่สาคัญ เชื้อ Azospirillum สามารถผลิตIAA(Indole acetic acid) และจิบเบอร์

ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์

ประกอบด้วยเชื้อจุลินทรีย์ Azospirillum ปริมาณ จุลินทรีย์รับรอง 10

ล้านเซลล์ต่อน้าหลักปุ๋ยชีวภาพ

ได้นับ ล้านล้านเซลล์ และยังสามารถอยู่ได้ในดินทาให้ดีมีคุณสมบัติทั้งทางกายภาพและชีวภาพดีขึ้น เมื่อใช้เป็น

ประจา ทาให้สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยไนโตรเจนลง ลดต้นทุนการ

ผลิตลง และเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้กับเกษตรกร

นอกจากเชื้อจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติในการตรึงไนโตรเจน

แล้ว ปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์ ยังประกอบด้วยวัตถุดิบที่

สามารถให้ธาตุอาหารตอบสนองต่อความต้องการของพืชได้ใน

ปริมาณที่เพียงพอ ซึ่งเป็นวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตร เช่น เปลือก

มันสาปะหลัง มูลสัตว์ขี้เถ้าชานอ้อย ซึ่งวัตถุดิบเหล่านี้ผ่าน

กระบวนการหมักด้วยเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิด เช่น

1 กรัม และเมื่อนาไปใช้กับดินและพืช เชื้อจุลินทรีย์ดังกล่าวจะสามารถเพิ่มปริมาณ

Trichoderma

วัตถุดิบเหล่านั้นย่อยสลายสมบูรณ์ และสามารถปลดปล่อยธาตุอาหาร

ต่าง ๆ ให้กับพืชได้ทันที ไม่มีสารพิษตกค้างหรือก่อให้เกิดผลกระทบ

เชิงลบต่อสิ่งแวดล้อม

sp. Bacillus sp. Actinomycetes เป็นต้น ซึ่งช่วยให้

ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์ ได้รับ

การสนับสนุนโดยสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การรับรองมาตรฐานปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ จากกลุ่มพัฒนาระบบตรวจรับรองมาตรฐานการผลิต สานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การรับรองปัจจัยการผลิตจากสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท.-IFOAM

                                        บัณฑิต โทร: 086-445-1754

ปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงหรือสร้างสารประกอบธาตุอาหารพืชให้อยู่ในรูปที่พืชสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ โดย

เกิดขึ้นบริเวณรอบ ๆ รากของพืช ทาให้พืชได้รับธาตุอาหารที่พืชต้องการ เมื่อนาไปใช้ บางครั้งเรียกว่า ปุ๋ยจุลินทรีย์

ซึ่งเป็นการนาเอาเชื้อจุลินทรีย์มาให้เป็นปุ๋ยเพื่อการปรับปรุงดินทั้งทางด้านกายภาพ เคมี และชีวภาพ รวมถึงการย่อย

สลายสารอินทรีย์ต่าง ๆ การใช้ปุ๋ยชีวภาพจึงเป็นการนาเอาเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อดินและพืชมาเติมลงในดิน

ที่จุปลูกพืช ซึ่งเมื่อจุลินทรีย์เหล่านี้เจริญเติบโตเพิ่มปริมาณมากขึ้น พร้อมทั้งมีกิจกรรมการผลิต การย่อย หรือการ

ปลดปล่อยธาตุอาหารให้กับพืช ทาให้พืชมีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่ดีขึ้น

ปุ๋ยชีวภาพที่รู้จักกันโดยทั่วไป เช่น กลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจนจากอากาศได้ โดยอาศัยอยู่

ร่วมกับพืช เช่น ไรโซเบียม สาหร่ายสีเขียวแกมน้าเงินและแอ็กทิโนไมซีท กลุ่มจุลินทรีย์ที่สามารถตรึงไนโตรเจน

ได้เอง เช่น

ช่วยย่อยสลายหินฟอสเฟต เช่นผู้ตั้งกระทู้ บัณฑิต :: วันที่ลงประกาศ 2011-07-23 22:00:10 IP : 115.87.136.93


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.