ReadyPlanet.com


จำหน่ายชุดตรวจค่าดินปุ๋ยและน้ำ จัดส่งทั่วประเทศเหมาะสำหรับเกษตรกรทุกท่าน สนใจติดต่อด่วน 084-7134869
avatar
อาร์ม


โครงการพัฒนาวิชาการดิน-ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม ของประเทศไทย
ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ผู้ช่วยสำหรับเกษตรกร และ ผู้สนใจทั่วไปในการทดสอบสภาพ
ดิน-ปุ๋ย-น้ำ เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล้อมก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ปุ๋ย และเพื่อพัฒนาดินสู่การเพาะปลูกที่ได้ผลดีที่สุด ประหยัดที่สุด


1. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์) ราคา 450 บาท
เป็นชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ใช้ตรวจสอบเฉพาะตัวอย่างดิน ราคาถูก มีอายุใช้งานได้นาน การใช้ง่ายและสะดวกในการพกพา
ประโยชน์ ใช้ตรวจสอบปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ทั่วไป เหมาะสำหรับดินของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง กว้างในช่วง pH 3.0-8.0
มีน้ำยา 3 เบอร์ สามารถวัดค่า (pH) ของดินแบ่งเป็น 3 ช่วง
น้ำยาเบอร์ 1 วัดค่า pH 3.0 – 4.5 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 6 แถบจากสีเหลือง-เขียวขี้ม้า)
น้ำยาเบอร์ 2 วัดค่า pH 4.5 – 6.4 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 7 แถบจากสีเหลือง-ม่วงแดง)
น้ำยาเบอร์ 3 วัดค่า pH 6.0 – 8.0 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 6 แถบจากสีเขียวอ่อน-ฟ้า)
น้ำยาในชุดตรวจสอบนี้วัดค่า pH ได้ประมาณ 50 ครั้ง ค่าความคลาดเคลื่อน 0.3 หน่วย pH

2. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4) ราคา 750 บาท
เป็นชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว ใช้วัดค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ได้เร็วกว่าแต่ก่อน สะดวกในการพกพา ประหยัด ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.5 หน่วย pH
ประโยชน์ ใช้ตรวจสอบปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ทั่วไป เหมาะสำหรับดินของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง กว้างในช่วง pH 3.0-8.5
น้ำยาเดี่ยวเบอร์ 4 เกิดจากการผสมของน้ำยาเปลี่ยนสีหลายชนิด สามารถวัดค่า pH ของดินช่วงกว้าง น้ำยา 1 ชุดวัด pH ของดินได้ประมาณ 50 ครั้ง

3. ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำ (ชนิดน้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6) ราคา 600 บาท
เป็นชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว ใช้วัดค่าปฏิกิริยาของน้ำ (pH) หรือสารละลายเจือจางใดใดก็ได้ โดยทำได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัด สามารถเก็บไว้ได้นาน ค่าความคลาดเคลื่อนประมาณ 0.5 หน่วย pH
ประโยชน์ ใช้วัดค่า pH ของน้ำและสารละลายเจือจาง น้ำยาเดี่ยวเบอร์ 6 เป็นน้ำยาเปลี่ยนสีผสมหลายชนิด สามารถวัดค่า pH ของน้ำยาได้ตั้งแต่ 3.0-8.0 น้ำยา 1 ชุด สามารถวัดค่า pH ของน้ำได้ประมาณ 300 ตัวอย่าง


4. ชุดตรวจความกรดด่างของดินและน้ำ ราคา 1,200 บาท
ดินและน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเกษตรกรรม ค่าความเป็นกรด-ด่างของดินและน้ำเป็นข้อมูลพื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุด เนื่องจากบ่งบอกถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะเป็นปัญหา และ อุปสรรคในการประกอบการว่าจะสำเร็จหรือไม่ และทำให้สามารถคาดการณ์หรือแก้ไขก่อนลงทุนขนาดใหญ่แล้วล้มเหลวภายหลัง ดังนั้นการพัฒนาชุดตรวจสอบค่ากรด-ด่างของดิน และ น้ำให้ใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเกษตรกรรม และ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
ประโยชน์ ใช้ตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดินและน้ำช่วง pH 3.0-8.5 สะดวกใช้ เพราะสามารถตรวจสอบดิน และน้ำโดยใช้ชุดตรวจสอบเพียงชุดเดียว ตรวจสอบ pH ของดินและน้ำโดยน้ำยาแยกกันคนละขวด แต่อยู่ในชุดเดียวกันวัด pH ดินได้ประมาณ 50 ครั้ง วัด pH น้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง


5. ชุดหาค่าความต้องการปูนของดินและน้ำ ราคา 1,500 บาท
การหาค่าความต้องการปูนเพื่อบอกปริมาณปูนที่ใช้แก้ความเป็นกรดของดิน และ น้ำ ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญในการทำเกษตรกรรม เป็นเรื่องยุ่งยากต้องใช้เครื่องมือ สารเคมี เวลา และค่าใช้จ่ายสูงมาก การพัฒนาและวิจัยเพื่อสร้างชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อช่วยลดปัญหาเหล่านี้
ประโยชน์ 1. ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของดิน
2. ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) ของน้ำ
3. ใช้หาค่าความต้องการปูน (LRS) ของดิน
4. ใช้หาค่าความต้องการปูน (LRW) ของน้ำ
5. วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของดินช่วง 3-8 ประมาณ 40 ครั้ง
6. วัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของน้ำช่วง 3-8 ประมาณ 50 ครั้ง
7. หาค่าความต้องการปูน (LRS) ของดินได้ประมาณ 24 ครั้ง
8. หาค่าความต้องการปูน (LRW) ของน้ำได้ประมาณ 48 ครั้ง

6. ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี ราคา 3,600 บาท
ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเกษตรและมีราคาแพงขึ้นทุกวัน จึงมีปรากฏการณ์ปุ๋ยเคมีด้อยมาตรฐาน และ ปุ๋ยปลอมแปลง การวินิจฉัยหรือการตรวจสอบเบื้องต้น แบบง่ายด้วยชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี ช่วยหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงให้ใส่ปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยด้อยมาตรฐาน
ประโยชน์ ใช้ตรวจสอบปุ๋ยเคมีไนโตรเจนในรูปของ ยูเรีย แอมโมเนีย ไนเตรต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และ โพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ และ สามารถประเมินบอกสูตรปุ๋ยโดยประมาณ
สามารถใช้ตรวจสอบปุ๋ยเคมีในท้องตลาดได้หลายชนิด ทั้งปุ๋ยนา ปุ๋ยพืชสวน พืชไร่ ทั่วไป ใช้ประกอบในการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ทำให้ประเมินได้ว่าปุ๋ยเคมีนั้นๆ เป็นปุ๋ยด้อยมาตรฐานหรือปุ๋ยปลอม ใช้ตรวจสอบได้ประมาณ 10 ครั้ง คุณสมบัติที่พิเศษคือ เป็นน้ำยาที่มีความปลอดภัยสูงและลดปัญหามลพิษได้ดี

7. ชุดตรวจสอบไนเตรตน้ำ ราคา 1,500 บาท
การพัฒนาการเกษตร และ อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดการปนเปื้อนของไนเตรตที่ละลายลงในแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภคในปริมาณที่สูงขึ้น จนถึงขีดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม จึงได้มีชุดตรวจสอบปริมาณไนเตรตที่อยู่ในน้ำ อย่างง่ายๆ รวดเร็ว และแม่นยำ ราคาถูก
ประโยชน์ ใช้ตรวจสอบไนโตรเจนที่อยู่ในรูปไนเตรตในสารละลายชนิดต่างๆ โดยเฉพาะน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป สามารถบอกปริมาณตั้งแต่ 0.0 ถึง 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร การตรวจสอบโดยสารเคมีทำปฏิกิริยากับตัวอย่างน้ำแล้วเกิดสีชมพู นำไปเทียบกับแถบสี ซึ่งเป็นสีที่มีความเข้มแตกต่างกันซึ่งบอกบ่งปริมาณตั้งแต่ ต่ำมาก-สูง (0.0, 2.5, 5.0 และ 10.0 มก. ต่อลิตร) วัดค่าไนเตรตได้ประมาณ 50 ครั้ง

8. ชุดตรวจสอบฟอสเฟตในน้ำ ราคา 1,500 บาท
การพัฒนาการเกษตร และ อุตสาหกรรมในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดการปนเปื้อนของน้ำปริมาณฟอสเฟตที่ละลายลงในแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค-บริโภคในปริมาณที่สูงขึ้น จนถึงขีดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และ สิ่งแวดล้อม จึงได้มีชุดตรวจสอบปริมาณฟอสเฟตน้ำ
ประโยชน์ ใช้ตรวจสอบฟอสฟอรัสที่อยู่ในรูปฟอสเฟสในสารละลายชนิดต่างๆ โดยเฉพาะน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไป สามารถบอกปริมาณตั้งแต่ 0.0 ถึง 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร การตรวจสอบโดยใช้สารเคมีทำปฏิกิริยากับตัวอย่างน้ำแล้วเกิดสีน้ำเงิน นำไปเทียบกับแถบสี สีที่มีความเข้มแตกต่างกันซึ่งบอกบ่งปริมาณตั้งแต่ ต่ำมาก-สูง (0.0, 0.1,0.5 และ 5.0 มก. ต่อลิตร) วัดค่าฟอสเฟตได้ประมาณ 50 ครั้ง

9. ชุดตรวจสอบค่า เอ็น พี เค และ กรดด่างของดิน (ชุดใหญ่) ราคา 7,490 บาท
เพื่อใช้ชุดตรวจสอบในการประเมินระดับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ตามสภาพความเป็นจริงในขณะนั้น ใช้ประกอบการตัดสินใจในการใช้ปุ๋ยเคมี บำรุงดินหรือไม่อย่างไร นอกจากนี้ ยังบอกสภาวะว่ามีปุ๋ยเคมีหรือธาตุอาหารพืชตัวใดบ้างที่ตกค้างอยู่ในดิน ซึ่งเป็นผลจากการปฏิบัติจากฤดูกาลที่ผ่านมา
ประโยชน์ 1.ใช้วิเคราะห์ปริมาณธาตุอาหารพืชในดิน
2. บอกสภาวะความอุดมสมบูรณ์ของดินในสภาพจริง
3. ใช้วิเคราะห์ดินเพื่อประกอบกับข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้คำแนะนำปุ๋ยที่ใช้กับพืชทั่วๆ ไป
4. สามารถพกพาไปในสภาพไร่นา ใช้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว
ชุดตรวดสอบ N P K และ pH สามารถวิเคราะห์ไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ของดินในรูปของแอมโมเนีย ไนเตรต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ โพแทสเซียมที่เป็นประโยชน์ และค่าปฏิกิริยาดิน ได้ 50 ตัวอย่าง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้ที่ โทร : 084-7134869 หรือ 084-2364322

โอนเงินเข้าบัญชี นายอดิศร ประดิษฐ์
ธนาคาร กรุงไทย สาขาหลักสี่ เลขที่ 093-1-07256-5
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่ 229-0-832746
ธนาคารไทยพาณิชย์ 324-2-88403-0

หรือส่งธนาณัติถึงปณ.หลักสี่ ตามที่อยู่
นายอดิศร ประดิษฐ์
เลขที่ 5/52 อาคาร T7 เมืองทองธานี ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 (ปณ.หลักสี่)

สินค้าทุกชิ้น รวมค่าจัดส่งแล้วจัดส่งถึงบ้านในเวลาที่รวดเร็วทั่วประเทศ ประโยชน์เป็นของท่าน บริการเป็นของเรา
 ผู้ตั้งกระทู้ อาร์ม :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-05 18:28:11 IP : 124.121.115.214


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.