ReadyPlanet.com


กรดฮิวมิก
avatar
.


สนใจติดต่อ 08-97957635

คุณไก่

กรดฮิวมิก

(Humic Acid)

ทวีลักษณ์ อ้นองอาจ

กฤตย์ สมสาร์

คำ สำ คัญ

: กรดฮิวมิก คุณภาพดิน3 ประเภท คือ

i)

นั้นมาตกตะกอนด้วยกรดจะได้ตะกอนของกรดฮิวมิก เมื่อเอากรดฮิวมิกมาสกัดด้วย

แอลกอฮอล์ได้ส่วนที่ละลายคือกรดไฮมาโทเมลานิก

กรดฮิวมิกมาละลายด้วยด่าง แล้วเติมอิเล็กโทรไลต์

สีเทา ส่วนที่ไม่ตกตะกอนคือ กรดฮิวมิกสีนํ้าตาล

กรดฮิวมิก (Humic Acid) ซึ่งละลายในสารละลายด่างเจือจาง และนำ สารละลายด่างที่สกัดได้(Hymatomelanic Acid) หรือเอาตะกอน(Electrolyte) จะได้ตะกอนของกรดฮิวมิก

ii)

สามารถละลายได้ทั้งในกรดและด่าง

กรดฟูลวิก (Fulvic Acid) สารละลายที่เหลือจากการทำ ให้เป็นกรดในข้อ i) นั่นคือกรดฟูลวิก

iii)

ดูรายละเอียดตามแผนภูมิรูปที่

ฮิวมิน (Humin) คือ สารฮิวมิกซึ่งไม่สามารถสกัดได้ด้วยสารละลายด่างเจือจางและกรด1

ดินหรือตะกอน

(สารฮิวมิก)

สกัดด้วยด่าง

ส่วนที่ไม่ละลาย ส่วนที่ละลาย

(

ส่วนที่ตกตะกอน ส่วนที่ไม่ตกตะกอน

ฮิวมิน) นำ มาเติมกรด

[

กรดฮิวมิก] [กรดฟูลวิก]

สกัดด้วยแอลกอฮอล์ นำ มาละลายในด่าง แล้วเติมอิเล็กโทรไลต์

ส่วนที่ละลาย ส่วนที่ตกตะกอน ส่วนที่ไม่ตกตะกอน

(

กรดไฮมาโทเมลานิก) [กรดฮิวมิกสีเทา] [กรดฮิวมิกสีนํ้าตาล]

รูปที่

1 การละลายของสารฮิวมิก (Humic Substances)

สารทั้ง

หมู่ฟังก์ชันแนลของแต่ละชนิด กรดฟูลวิกมีนํ้าหนักโมเลกุลน้อยแต่มีหมู่ฟังก์ชันแนลที่ประกอบด้วย

ออกซิเจนมากกว่ากรดฮิวมิก และฮิวมิน

กรดฮิวมิกเป็นสารอินทรีย์ที่มีโครงสร้างเป็น

สลายตัวของซากพืชซากสัตว์ในดิน พบได้ในพีท ลิกไนต์ และแร่ลีโอนาไดท์เป็นต้น กรดฮิวมิกมีส่วน

ประกอบของหมู่คาร์บอกซิล

group)

น้อยกว่า

กรดฮิวมิกมีองค์ประกอบของคาร์บอน

ธาตุอื่นๆ อีกเล็กน้อย

การสกัดกรดฮิวมิกนั้นในทางเคมีสามารถทำ ได้โดยใช้สารละลายที่มีฤทธิ์เป็นด่าง เช่น สารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด์ กรดฮิวมิกจะถูกสกัดเข้ามาละลายอยู่ในชั้นของสารละลายด่างเป็นโซเดียมฮิวเมท

จากนั้นนำ สารละลายที่ได้มาตกตะกอนให้เป็นกรดฮิวมิกด้วยกรดเกลือ โดยการปรับ

น้อยกว่าหรือเท่ากับ

ถึงแม้ว่ากรดฮิวมิกจะไม่ใช่ปุ๋ย แต่ก็มีการนำ มาใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมีเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงดินทั้ง

ทางกายภาพและทางเคมี

สมบัติทางกายภาพ

กรดฮิวมิกจะรักษาโครงสร้างของดินให้อุ้มนํ้าและระบายอากาศได้ดี ในอนุภาคของดินที่มีความ

เป็นดินเหนียวสูงจะมีประจุบวกและประจุลบอยู่อย่างหนาแน่น ทำ ให้มีแรงยึดเหนี่ยวสูง จึงส่งผลให้ดินมี

ความละเอียดและความหนาแน่นมาก ซึ่งเป็นอุปสรรคสำ คัญต่อระบบรากของพืชที่จะดูดซึมแร่ธาตุอาหาร

และนํ้า กรดฮิวมิกสามารถปรับปรุงดินที่มีความเป็นดินเหนียวสูงเนื่องจากในโครงสร้างโมเลกุลของกรดฮิว

มิกมีหมู่คาร์บอกซิล ซึ่งจะไปสร้างพันธะกับอนุภาคประจุบวกในดินที่มีความเป็นดินเหนียวสูง และทำ ลาย

แรงยึดเหนี่ยวระหว่างประจุบวกและประจุลบออกจากกัน ซึ่งก็จะทำ ให้ชั้นดินมีความโปร่งขึ้น ส่งผลให้นํ้า

และอากาศหมุนเวียนถ่ายเทได้ดีขึ้น

นอกจากนั้นกรดฮิวมิกสามารถป้องกันไม่ให้นํ้าระเหยไปจากดิน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่มีความสำ คัญ

ยิ่งสำ หรับดินที่มีความเป็นดินเหนียวตํ่า ดินทราย และดินในพื้นที่แห้งแล้ง ที่ไม่สามารถจะดูดซับนํ้าไว้ได้

เมื่อดินที่มีลักษณะดังกล่าวมีนํ้าผ่านเข้ามา ประจุบวกที่กรดฮิวมิกได้ดูดซับไว้จะสร้างพันธะกับประจุลบ

ของนํ้าคือออกซิเจน ส่วนประจุบวกที่เหลืออยู่ในนํ้าคือไฮโดรเจนนั้นก็จะสามารถสร้างพันธะไฮโดรเจนกับ

อะตอมของออกซิเจนในนํ้าโมเลกุลอื่นๆต่อๆไป ทำ ให้นํ้าระเหยออกจากดินน้อยลงหรือสามารถอุ้มนํ้าได้

มากขึ้นนั่นเอง

สมบัติทางเคมี

กรดฮิวมิกมีประสิทธิภาพในการดูดซับธาตุอาหารเพื่อที่จะปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นให้แก่พืช

เพื่อที่จะได้นำ สารเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านการเจริญเติบโต การออกดอกออกผล กล่าวคือกรดฮิวมิก

สามารถยึดประจุบวกของธาตุอาหารเสริมภายใต้สภาวะหนึ่งและจะปลดปล่อยธาตุอาหารเหล่านั้นเมื่อ

สภาวะเปลี่ยนไป ด้วยคุณสมบัตินี้เมื่อกรดฮิวมิกเคลื่อนที่เข้าไปใกล้บริเวณรากของพืช ซึ่งระบบรากพืชจะมี

ประจุลบ พวกธาตุอาหารเสริมเหล่านั้นก็จะถูกปล่อยจากโมเลกุลของกรดฮิวมิกเข้าไปสู่ระบบรากพืช ซึ่ง

อาจกล่าวได้ว่ากรดฮิวมิกมีความสำ คัญอย่างมากในการเป็นสื่อกลางการลำ เลียงธาตุอาหารจากดินไปสู่

รากพืช

อย่างไรก็ดีเกษตรกรควรพิจารณาให้รอบคอบว่าจะเลือกใช้กรดฮิวมิกชนิดใดเพื่อความเหมาะสม

ของสภาพดิน ชนิดของพืชและการปรับปรุงบำ รุงส่วนไหนของพืช เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของกรดฮิวมิกมีหลาย

ชนิด ซึ่งแต่ละชนิดก็มีปริมาณกรดฮิวมิกแตกต่างกันออกไปตั้งแต่

ดังนั้นจึงควรคำ นึงถึงประโยชน์ที่

ได้รับและความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ที่เลือกใช้เป็นสำ คัญด้วย

3 ประเภทข้างบนนี้จะมีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายคลึงกัน แต่ต่างกันที่นํ้าหนักโมเลกุลและPolyphenol ที่เสถียรแต่สลับซับซ้อน ซึ่งเกิดจากการ(carboxyl group) หมู่ฟีนอล (phenolic group) หมู่คาร์บอนิล (carbonylหมู่แอลกอฮอล์ (alcoholic hydroxyl group) และหมู่ฟังก์ชันแนลอื่นๆ มีนํ้าหนักโมเลกุลตั้งแต่1,000 จนถึง 100,000 กรดฮิวมิกสามารถละลายได้ในสารละลายด่างแต่ไม่ละลายในแอลกอฮอล์(C) ออกซิเจน(O) ไฮโดรเจน(H) กำ มะถัน (S) ไนโตรเจน (N) และpH ของสารละลาย2 และนำ ไปเข้าเครื่องเหวี่ยงเพื่อแยกตะกอนของกรดฮิวมิกออกมา1-25%

ขายกรดฮิวมิกราคา45ต่อ1กิโลขั้นต่ำ50กิโลรัมขึ้นไป95%หรือว่าแพงไปตันละ10000บาทก็มีนะจ๊ะ

ในปัจจุบันพื้นที่ที่ใช้ในการเกษตรกรรมมีความสมบูรณ์น้อยลง เนื่องจากเกษตรกรใช้เพาะปลูกพืช

เพียงชนิดเดียวต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน และมีการใช้ปุ๋ยเคมีมากเกินความจำ เป็น ด้วยเหตุนี้เกษตรกรจึง

จำ เป็นต้องหาสารอื่นมาปรับปรุงคุณภาพดินให้มีความอุดมสมบูรณ์ สามารถอุ้มนํ้าได้ดีและมีระดับอินทรีย์

วัตถุในปริมาณที่พอเหมาะ ตลอดจนช่วยลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีให้น้อยลง เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต

ให้มากขึ้น สารที่มีคุณสมบัติดังที่กล่าวมาข้างต้นนี้มีมากมายหลายชนิด แต่ที่จะกล่าวถึงในที่นี้ก็คือกรดฮิว

มิก ซึ่งเป็นประเภทหนึ่งของสารฮิวมิก

สารฮิวมิก แบ่งออกเป็นผู้ตั้งกระทู้ . :: วันที่ลงประกาศ 2011-09-07 15:52:47 IP : 110.168.182.93


[1]

ความคิดเห็นที่ 4 (2214324)
avatar
.

ข้อแตกต่างส่วนหนึ่งคือ ที่มาของทั้งสองชนิดไม่เหมือนกัน ฮิวมิค มาจากอินทรีย์วัตถุ ส่วนหินแร่ภูเขาไฟ มาจากแมกมา ลาวา เถ้าภูเขาไฟ ฯลฯ   ทั้งสองชนิดถ้านำมาใช้ในการเกษตรก็ดีทั้งคู่ครับ ข้อเสียของฮิวมิคคือมีราคาแพงครับ และไม่มี ซิลิก้าที่ละลายน้ำได้
 

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2011-09-08 20:11:03 IP : 58.9.27.102


ความคิดเห็นที่ 3 (2214322)
avatar
.

Micky ตอบใช้3-5กรัมต่อน้ำ20ลิตรครับผสมปุ๋ยเคมีตามสูตรครับสนใจ

ซื้อ50กิโลขึ้นไปตกโลละ40บาท95%

 

ซื้อเยอะเป็นตันตกโลละ10บาทครับไม่รู้ว่ากี่%

089-7957635

ออมีสารอุ้มน้ำขายด้วยครับขั้นต่ำ25กิโลกรัม

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2011-09-08 20:03:41 IP : 58.9.27.102


ความคิดเห็นที่ 2 (2214236)
avatar
Micky

ไม่ทราบว่าอัตราการใช้ในพืชเป็นอย่างไรหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมของการใช้กรดฮิวมิคตัวนี้เป็นอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น Micky วันที่ตอบ 2011-09-08 14:59:56 IP : 155.140.255.215


ความคิดเห็นที่ 1 (2214066)
avatar
หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์ หรือ ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้

ทำนาโดยใช้ 4 สหายพารวย บริการจัดส่งทั่วประเทศ

รับไปขายต่อ / ใช้เอง ......ติดต่อ: คุณ เฉิน 087-9181778

ลดต้นทุนได้ครั้งละ 2,000 บาทต่อพื้นที่นาข้าว 10 ไร่

1.แตกกอ

บำรุงลำต้น ใบ ราก

 

ติดต่อจุดขาย

ใกล้บ้านท่าน

หรือ

087-9181778

ใช้ก่อนรวยก่อนใครๆ

 

2.ไคโตพลัส

บำรุงราก ปรับปรุงดิน

3.ทุ่งเขียว

สร้างภูมิต้านทานโรค

4.จัดจ้าน

เร่งความเขียว ต้นแข็ง

5. เจ็ทเวด

(สารเสริมประสิทธิภาพ)

*ลดการใช้ปุ๋ยเคมีกระสอบละ 50 ก.ก.ได้ 90เปอร์เซนต์.....พิสูจน์ได้ค่ะ*

พิมพ์หาในกูเกิล   ป.เคมีภัณฑ์ , ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้  

สมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายได้ทุกวัน( มาที่ร้านสมัครด้วยตนเองได้ก็จะดี )

4สหาย....จุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย 4 พลังใน 1 ซอง....ส่งทั่วประเทศไทย

ชื่อ...เชื้อรา

ราคาต่อ 500 กรัม/1ซอง

หมายเหตุ

บูเวเรีย บัสเซียน่า

50 บาท

**เลิกผลิต**

1พลังต่อซอง

เมทาไรเซียม

1พลังต่อซอง

บาซิลซิลลัส ซับทีลีส

1พลังต่อซอง

บูเวเรีย+เมทาไรเซียม

1พลังต่อซอง

4สหาย...รวมเชื้อรา

150 บาท(ขายดี)

4พลังใน1ซอง

ยาเคมีสำหรับหยดเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าว รับรองได้ผล

พาเล่ ขนาด 1000 ซี.ซี.

280บ.

นำตัวยาเคมี 2ตัวบวกกันหยดได้ 10 ไร่ 100%

รูทแบน

280บ.

หัวเชื้อปุ๋ยเคมี ใช้ช่วง 50-120 วันในนาข้าว(ได้ข้าวไร่ละ 2เกรียน)

หนักแน่ 0-52-34

ติดต่อร้าน

ราคาส่ง 25โลขึ้น

ราคาปลีกต่ำกว่า25โล

เต็มเกรียน 0-0-61

ติดต่อร้าน

         

 

ผู้แสดงความคิดเห็น หาคำว่า ป.เคมีภัณฑ์ หรือ ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้ วันที่ตอบ 2011-09-08 07:19:53 IP : 180.180.144.230[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.