ReadyPlanet.com


คำเตือน ข้าวหอมปทุม หรือ ปทุมธานี 1 ต้องใช้ 18-46-0 /0-0-60 / 46-0-0
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ


 

ยิ้มเท่ห์ข้าวหอมปทุมหรือปทุมธานี1 ข้าวหอมพันธุ์ใหม่ของไทย ที่มีความหอม นุ่มคล้ายข้าวหอมมะลิ โดยเฉพาะเมื่อเป็นข้าวใหม่ต้นฤดู จะหอม เป็นพิเศษ สามารถปลูกได้ในพื้นที่ชลประทานทั่วไป เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้ชอบทานข้าวหอมนุ่ม คุ้มราคาลักษณะประจำพันธุ์- เป็นข้าวเจ้าหอม สูงประมาณ 104-133 เซนติเมตร
- เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง 
- อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน 
- ทรงกอตั้ง ใบสีเขียวมีขนกาบใบและปล้องสีเขียว ใบธงยาว ทำมุม 45 องศา กับ ลำต้น รวงอยู่ใต้ใบธง 
- เมล็ดข้าวเปลือกสีฟาง มีขน ส่วนมากมีหางสั้น
- ระยะพักตัวของเมล็ดประมาณ 3-4 สัปดาห์
- เมล็ดข้าวกล้อง กว้าง x ยาว x หนา = 2.1x 7.6 x.7 มิลลิเมตร - ปริมาณอมิโลส 17.8%
- คุณภาพข้าวสุก นุ่มค่อนข้างเหนียว มีกลิ่นหอมอ่อน

ผลผลิต- ประมาณ 650-774 กิโลกรัมต่อไร่

ลักษณะเด่น- ให้ผลผลิตสูง
- เป็นข้าวเจ้าหอมที่ไม่ไวต่อช่วงแสง
- คุณภาพเมล็ดคล้ายพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105
- ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และเพลี้ยกระโดดหลังขาว
- ต้านทานโรคไหม้ และโรคขอบใบแห้ง

ข้อควรระวัง- ค่อนข้างไม่ต้านทานเพลี้ยจักจั่นสีเขียว โรคใบหงิก และโรคใบสีส้ม
- ไม่ควรใช้ปุ๋ยในอัตราสูง โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน ถ้าใส่มากเกินไปทำให้ ฟางอ่อน ต้นข้าวล้ม และผลผลิตลดลง


ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลระบาดนับเป็นปัญหาสำคัญของเกษตรกรผู้ทำนาบ้านเรา ซึ่งในช่วงฤดูการระบาดเกษตรกรบางรายถึงขนาดต้องทิ้งแปลงนาที่ลงทุนลงแรงทำไปตั้งแต่ต้น บางท่านก็ไม่อยากขาดทุนเพราะลงทุนไปแล้ว ก็สรรหาสารเคมีเข้ามากำจัดเพลี้ยซึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนที่เลี่ยงไม่ได้ของเกษตรกร เกษตรกรบางท่านก็เว้นวรรคการทำนาในช่วงฤดูการระบาดของเพลี้ย ซึ่งทำให้สูญเสียรายได้จากอาชีพหลัก บางท่านอาจจะต้องเดินทางเข้ามาทำงานในเมืองใหญ่ รอให้การระบาดของเพลี้ยซบเซาหรือหยุดระบาดแล้วจึงเดินทางกลับไปทำนาตามเดิม วันนี้ข้าพเจ้าจะเขียนถึงวิธีการทำข้าวหอมปทุมที่จังหวัดสุพรรณบุรีให้ห่างไกลเพลี้ยกระโดด

การดำเนินนโยบายรับจำนำข้าวของรัฐบาลปัจจุบัน ที่รับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2554/2555 ซึ่งเริ่มโครงการตั้งแต่ 7 ตุลาคม 2554 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2555

IHT News Delivery4 weeks of the IHT only Baht 150. Global News Delivered to You.www.IHT.com
เครื่องสีข้าว CR-80ข้าวหักน้อยลง สารอาหารครบถ้วน ประสิทธิภาพใกล้เคียง โรงสีขนาดใหญ่www.clpe.co.th/rice-miller
โรงงานผลิตพัดลมอุตสาหกรรมรับทำ/ออกแบบ พัดลมขนาดใหญ่ทุกประเภท เป็นหนึ่งในคุณภาพ รับประกันหลังขายwww.PadlomDee.com/Tel.0-800-600-544

รับจำนำข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 20,000 บาท ข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 16,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท และรับจำนำข้าวเปลือกนาปรังปี 2555 ที่เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 15 กันยายน 2555 รับจำนำข้าวหอมปทุมธานี ตันละ 14,800-16,000 บาท ข้าวเปลือกเจ้า 100% ตันละ 15,000 บาท ก่อให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางตั้งแต่เริ่มโครงการ จากนักวิชาการ นักเศรษฐศาสตร์ นักการเมืองฝ่ายค้าน ผู้ส่งออกและสมาคมผู้ส่งออกข้าว สื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ  สำนักข่าวต่างประเทศ หน่วยงานของต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการค้าข้าว ว่าโครงการรับจำนำข้าวดังกล่าว ชาวนาจะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าวไม่มากนัก แต่เป็นช่องทางให้เกิดการทุจริต ขาดทุนและสูญเสียงบประมาณของชาติจำนวนมหาศาล และทำลายระบบการค้าข้าวของไทยให้เสียหาย และจะมีผลกระทบเสียหายต่องบประมาณของประเทศ และการส่งออกข้าวไทยในอนาคต อย่างมหาศาล หากยังดึงดันที่จะดำเนินโครงการต่อไปอีก
 

นอกเหนือจากความเสียหายที่เกิดขึ้นตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันดังกล่าว ปัจจุบันยังก่อให้เกิดปรากฏการณ์ต่อข้าวชนิดหนึ่งที่จะต้องติดตามตรวจสอบกันต่อไป คือ ข้าวหอมปทุมธานี
 

ข้าวหอมปทุมธานี  เป็นข้าวหอมพันธุ์หนึ่งที่เกิดจากการพัฒนาพันธุ์ข้าวของศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี เรียกว่าพันธุ์ปทุมธานี 1 เป็นพันธุ์ข้าวที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปี และนาปรัง อายุเก็บเกี่ยว ประมาณ 104-126 วัน เป็นข้าวคนละสายพันธุ์และคนละชนิดกับข้าวหอมมะลิไทย      
 

ตามมาตรฐานข้าวหอมปทุมธานี ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องมาตรฐานข้าวหอมปทุมธานี พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2547 ได้ให้คำนิยามของข้าวหอมปทุมธานีไว้ คือ "ข้าวหอมปทุมธานี" (THAI PATHUMTHANI FRAGRANT RICE) หมายถึง ข้าวกล้องและข้าวขาวที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์ข้าวหอมที่ไม่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งผลิตในประเทศไทย และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับรองว่าเป็นพันธุ์ปทุมธานี 1 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่า เมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้วเมล็ดข้าวสวยจะอ่อนนุ่ม
 

ส่วนข้าวหอมมะลินั้น ภาษาทางการเรียกว่า ข้าวหอมมะลิไทย ถูกกำหนดให้เป็นสินค้ามาตรฐานและกำหนดเป็นมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยไว้ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ. 2503 คือ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่องกำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยเป็นสินค้ามาตรฐานและมาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลิไทย พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2544 ได้ให้คำนิยามของข้าวหอมมะลิไทย ไว้คือ “ข้าวหอมมะลิไทย” (THAI HOM MALI RICE) หมายถึง ข้าวกล้องและข้าวขาวที่แปรรูปมาจากข้าวเปลือกเจ้า พันธุ์ข้าวหอมที่ไวต่อช่วงแสง ซึ่งผลิตในประเทศไทยในฤดู นาปี และกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกาศรับรองว่าเป็นพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 และพันธุ์ กข. 15 ซึ่งมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่า เมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้ว เมล็ดข้าวสวยจะอ่อนนุ่ม     
 

ตามคำนิยาม ดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า ข้าวหอมปทุมธานีและข้าวหอมมะลิไทย มีความแตกต่างในคำนิยาม ในเรื่องของพันธุ์ข้าว ความไวต่อแสง และข้าวหอมมะลิไทยต้องเป็นข้าวนาปีเท่านั้น ส่วนที่เหมือนกัน คือ  มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับว่าเป็นข้าวใหม่หรือข้าวเก่า เมื่อหุงเป็นข้าวสวยแล้ว เมล็ดข้าวสวยจะอ่อนนุ่ม
 

ผู้มีความเชี่ยวชาญและความชำนาญในการตรวจสอบข้าวให้ข้อมูลว่า แม้ทั้งข้าวหอมปทุมธานีและข้าวหอมมะลิต่างก็เป็นข้าวหอมทั้งคู่ นอกเหนือจากความแตกต่างที่กำหนดในคำนิยามแล้ว ในความเป็นจริงยังมีความแตกต่างกันทางกายภาพโดยเฉพาะเมื่อนำมาเปรียบเทียบกันจะเห็นได้ชัด คือ เมล็ดข้าวหอมปทุมธานียาวแต่อ้วนกว่าข้าวหอมมะลิเล็กน้อย เมล็ดข้าวหอมมะลิเป็นมันวาว ยาวเรียวสวย ที่จมูกข้าวจะงองุ้มเล็กน้อย ในส่วนของการหุงเป็นข้าวสวย เมื่อหุงเสร็จใหม่ๆ กลิ่นหอมและความนุ่มของข้าวหอมปทุมธานีจะใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ แต่เมื่อเวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง กลิ่นหอมของข้าวหอมปทุมธานี จะจางลง และจะเริ่มกระด้างขึ้นมีการคลายน้ำที่ก้นภาชนะ ซึ่งแตกต่างจากข้าวหอมมะลิที่หุงแล้วแม้จะทิ้งไว้เป็นวัน ความหอมและความนุ่มยังคงอยู่ ข้าวหอมปทุมธานีจะบูดเร็วกว่าข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิหุงแล้วทิ้งไว้เป็นวันก็ยังไม่บูด 
 

ราคาข้าวหอมปทุมธานีที่จำหน่ายภายในและที่ส่งออกไปต่างประเทศ มีราคาถูกกว่าข้าวหอมมะลิเฉลี่ยประมาณตันละ 2,500-4,000 บาท ส่วนราคารับจำนำข้าวเปลือกก็ถูกว่าข้าวเปลือกหอมมะลิตันละ 5,200-4,000 บาท
 

ในด้านการส่งออกข้าวหอมปทุมธานี ปี 2553 ส่งออกได้ 161,148.25 ตัน เฉลี่ยเดือนละ 13,430 ตัน ปี 2554 ส่งออกได้ 196,426 ตัน เฉลี่ยเดือนละ 16,368 ตัน แต่ในช่วง 3 เดือน สุดท้ายหลังจากเริ่มโครงการรับจำนำข้าวแล้ว การส่งออกเหลือเดือนละประมาณ  8,500 ตัน สำหรับปี 2555 ตั้งแต่เดือนมกราคม-กรกฎาคม ส่งออกได้ทั้งสิ้น 47,366 ตัน เฉลี่ยเดือนละ 6,766 ตัน ลดลงจากปีก่อนประมาณครึ่งหนึ่ง   
 

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับข้าวหอมปทุมธานีที่ควรต้องมีการติดตามตรวจสอบกันต่อไป คือ ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาไม่มีข่าวว่ามีการลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวแต่น่าจะขยายเพิ่มมากขึ้น ไม่มีข่าวโรคพืชระบาดทำลายผลผลิตข้าวหอมปทุมธานี และก็ไม่มีข่าวว่าชาวนานำข้าวหอมปทุมธานีไปจำนำจนหมด แต่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะในปัจจุบัน มีข้าวหอมปทุมธานีออกสู่ตลาดน้อยมาก ผู้ส่งออกหาซื้อข้าวหอมปทุมธานีเพื่อส่งมอบให้ผู้ซื้อในต่างประเทศได้ยากมาก ที่ซื้อได้ก็มีจำนวนเล็กน้อย ทำให้เกิดข้อสงสัยกันว่า ข้าวหอมปทุมธานีหายไปไหน เรื่องนี้มีข่าวจากวงการค้าข้าวในท้องที่ที่มีการปลูกข้าวหอมปทุมธานีเฉลยว่า เจ้าของโรงสีแถบท้องที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กว้านซื้อข้าวเปลือกหอมปทุมธานีไปเกือบหมด จึงทำให้เกิดการคาดเดาว่าซื้อไปทำไม  
 

มีการคาดเดาว่า โรงสีเหล่านั้นนำข้าวเปลือกหอมปทุมธานีไปผสมกับข้าวเปลือกหอมมะลิ จำนำเป็นข้าวเปลือกหอมมะลิได้ราคาตันละ 20,000 บาท ได้กำไรส่วนต่างเพิ่มอีกตันละ 4,000 บาท และกำลังเตรียมการผสมกับข้าวเปลือกหอมมะลินาปีที่กำลังจะออกใหม่ในเร็วๆ นี้ด้วย โดยคาดว่าจะผสมในอัตรา 30 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เมื่อสีออกเป็นข้าวสารแล้วจะทำให้การตรวจสอบทางกายภาพว่าเป็นข้าวหอมมะลิหรือไม่กระทำได้ยากมาก  เว้นแต่จะตรวจสอบดีเอ็นเอ ดังนั้น ทางการที่เกี่ยวข้องจึงควรต้องตรวจสอบกันอย่างจริงจัง เพื่อไม่ให้งบประมาณของชาติต้องถูกฉ้อฉลเสียหายไปอีกจากที่เสียหายไปมากแล้ว และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่อคุณภาพของข้าวหอมมะลิที่ส่งออกด้วย                 
 

บทส่งท้าย ในอดีตที่ผ่านมา หากปีใดประเทศไทยสามารถส่งออกข้าวได้สูงทำลายสถิติที่ผ่านมา สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจะมอบโล่ประกาศเกียรติคุณและแสดงความขอบคุณต่อกระทรวงพาณิชย์ แต่ปีนี้ คงเป็นปีพิเศษ ไทยคงได้รับมอบโล่แสดงความขอบคุณ จากเวียดนาม อินเดีย ปากีสถาน พม่า เขมร จากการดำเนินโครงการรับจำนำข้าวในราคาสูงกว่าท้องตลาด เท่ากับเป็นมาตรการช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประเทศเหล่านี้ สามารถส่งออกข้าวได้เพิ่มมากขึ้น

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2013-05-03 12:09:18 IP : 10.2.0.50


[1]

ความคิดเห็นที่ 5 (3512406)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

 

 

ตามที่ท่านทราบ
    เราเป็นร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมี-ยาเคมี-พันธุ์ข้าว-ข้าวสาร  ตอนนี้ครบรอบ ปีที่เราได้รับนามรดกมาแค่ 5ไร่ 2งาน ประโยคสั้นๆที่แม่เคยบ่นเล่า เราเอามาประติดประต่อเป็นแนวทาง เพื่อทำนาเองเนื้อที่ ไร่ 2งานใน 
อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี คลิกชมแผนที่

       ดินแดนวีรชนที่ดีและโด่งดัง หักดิบปุ๋ยเคมี หลีกหนีสารเคมีทุกอย่าง ไม่ว่าฆ่าหญ้า ฆ่าหอย ฆ่าปู ฆ่าหนู ฆ่า...การไม่ใส่ปุ๋ยเคมีนั้นทำให้เราโด่งดังไปทั่วท้องถิ่น แบบปากต่อปาก  ผู้คนที่หวังดีต่างก็แวะเวียนมาเตือนว่าจะไม่ได้ข้าวนะ
      จะเสียเวลาและขาดทุน การทำปีแรกก็กลัว เกร็ง หวั่นไหวมากแล้ว 
เมื่อทำแบบที่เขาไม่ทำกัน ก็ยิ่งหวั่นไหว ต้องทำงานหนักและมั่นคงเข้มแข็งในความตั้งใจเลือกทางอินทรีย์ในแดนเคมียึดครองแบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมานานแสนนาน ทั้งยังสนธิกำลังเพิ่มจากเคมีเฉยๆยกระดับเป็นเคมีพิษ ชนิดตายกันหลายศพ แว่วลือมาจากตำบลสู่ตำบล 

เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก

บัดนี้เรามีข้าวอยู่เกือบเต็มยุ้ง เป็นข้าวเปลือกหนักราว 20 ตัน
เราใช้เวลาทุกวัน วันละ ชั่วโมง 
หาทางขายข้าวทั้งในและต่างประเทศมันก็ยังขายไม่ได้เลยสักเม็ด

  
     หรือว่าต้องขนเข้าโรงสีขายปนกับข้าวเคมี เสร็จๆไป....
เหนื่อยทำ เหนื่อยขาย เหนื่อยกาย เหนื่อยใจ อย่างนี้หนอ "ชาวนา"

 แบบฟอร์มติดต่อธุระกับ ป.เคมีภัณฑ์ เวอร์ชั่น จริงใจจริงๆ ก็พิมพ์ให้ครบ ทดสอบความมานะพยายาม(กรอกภาษาไทยได้ค่ัะ โปรแกรมรองรับ)

ผลิตข้าวอินทรีย์ล้วน100%เพื่อคนรักสุขภาพมาตรฐานผลิตข้าวGAPด้วยขั้นตอนกรรมวิธีแรงงานคน ลำดับต่อมา สมุนไพร น้ำหมักชีวภาพ ดำจุกละ1ต้น 

ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice Berry) หอม อร่อยมากๆ มีข้าวกล้อง ข้าวขัด แต่อินทรีย์ 100% แน่นอน เยี่ยมชมแปลง พิกัดGPS:14.907848,100.221913
ที่ตั้งแปลงอินทรีย์: ม.ตำบลพักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
หรือ 
โทรสอบถาม 087-9181-778  ป.เคมีภัณฑ์ (แปลงเพาะปลูกอยู่ห่างร้านเพียง 500เมตร) บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัมจัดส่งฟรีทั่วประเทศ ดังนี้  โปรแรงส์ๆเดือนนี้

1.ซื้อ 27ถุง(กิโลกรัม) แถมฟรี 2ถุง ส่งทั่วประเทศไทยฟรี

2.ซื้อ 35 ถุง(กิโลกรัม) แถมฟรี 4ถุง ส่งทั่วประเทศไทยฟรี

หมายเหตุ:เวลาหุงรับประทานใส่ข้าวเพื่อสุขภาพ 1ขีดหรือประมาณครึ่งแก้วกินน้ำ ผสมกับ ข้าวอินทรีย์ข้าวมะลิ105 จำนวน 2ขีด หรือ 1แก้วครึ่งกินน้ำ กินได้ 4ท่าน

เข้าชมเว็ปไซต์และสั่งซื้อ: http://www.0879181778.blogspot.com

ฟังโปรโมชั่น(เปิดลำโพงก่อนเข้า):www.facebookthaipost.blogspot.com

กดชมแผนที่ บริษัท ป.เคมีภัณฑ์ จำกัด คลิกๆ

กดชมแผนที่ ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี คลิกๆ

 

หน้าเพจGoogle ป.เคมีภัณฑ์ อยากขายมากกว่าอยากรวย คลิก

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-09-12 13:10:57 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 4 (3466305)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

1 ขวดก็ส่งทั่วโลก ....จะใช้ A-100 ให้เต็มประสิทธิภาพมันยากสำหรับบุคคลทั่วไป ถ้าสั่ง 100 ขวดขึ้นไป เราเปิดเผยให้ทำตลาดได้แน่นอน .....โทรมาถามวันละ 50 สาย ดูเว็ปวันละ 300 (ค่าเฉลี่ย)

ดูข้อมูลสำคัญ:www.0879181778.blogspot.com

 

หน้าฝนจะฉีดยาเคมีฆ่าหญ้า ฆ่าหนอน ฆ่าเพลี้ย คิดนานมากม๊าก  เราขอนำเสนอ A-100 สารเร่งยาเคมีและนำพาสารเคมีทุกชนิด ฮอร์โมนเข้าใบพืชทุกประภทได้รวดเร็ว แค่  5 นาทีก่อนฝนตกได้ผล 100 %  

 

 

ดูแผนที่การเดินทางมาบริษัทคลิก!!!

 

ใช้ได้ตั้งแต่ ผสมไกโฟเสตฉีดหัวคันนา  ผสมยาหมักข้าวดีดข้าวเด้ง  ผสมยาคุมเลน  ผสมยาคุมฆ่า  ไม่ซื้อใช้จะเสียใจตลอดการทำนา 1ฤดู

 

 

ประหยัดกว่า  ได้ผลดีกว่า  เกรดยุโรป  ราคาเอเชีย

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย สมัครวันนี้ล็อกพื้นที่การขายให้ก่อน  โทรเลย.087-9181-778

รับสมัคร...ร้านค้าปลีกประจำหมู่บ้าน /ตัวแทนขายแม่ปุ๋ยทางใบ  /ยาเคมี ทั่วภาคกลาง
เพราะค่าขนส่งสินค้าและให้บริการด้วยเวลาอันรวดเร็วกว่า ปรึกษาหารือได้ทุกวัน ทำแล้วคุ้ม
เบื่อก็หยุดทำ เซ็งก็โทรมาปรึกษาได้ทุกวัน ดูข้อมูลสำคัญ:www.0879181778.blogspot.com

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-05-08 20:43:36 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 3 (3464910)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

 <<<<ถ้าราคาปุ๋ยเคมีในท้องตลาดลง โปรโมชั่นจะปรับเปลี่ยนให้ ยูเรียถูกกว่าท้องตลาด 30 บาท สูตรถูกกว่า 40 บาท>>>>

 

 

 

 

                                                 ท่านใดมีสินค้าวางขาย แต่ไม่มีหน้าร้านในอินเตอร์เน็ต ผมขอแนะนำwww.0879181778.blogspot.com  เข้าสมัครใช้งานได้ฟรี http://www.blogger.com   ขั้นตอนวางซอสโค๊ดในเว็ปไซต์ประเภทบล๊อกbloggerศึกษาได้จากhttp://www.youtube.com/watch?v=_TQovonBRXU  แต่ถ้าท่านต้องการสลับซ้อน หรือ ขั้นสูงกว่า ปรึกษาเราได้   ค่าใช้จ่ายไม่มีรายปี  

คำถามฮิตๆ

เว็ปไซต์ประเภทบล็อก (www.blogger.com) ไม่เท่ห์  ชื่อก็ยาว   จำยาก ลูกค้าคงเข้าน้อย 

คำตอบ

สมัยนี้ไม่มั่วมา เวอร์ วาย เว็ป แล้วค่ะ  หาคำว่า  ป.เคมีภัณฑ์  หรือ ราคาปุ๋ยเคมีวันนี้ หรือ ราคายูเรีย  เราสามารถฝังคำค้นหาได้เยอะๆๆๆๆ กันแล้วค่ะ  ท่านสามารถเช็คคำค้นหาแต่วันทั่วประเทศไทยได้ เช็คสถิติรายวันได้ เช็คพื้นที่เข้าชมได้

คำถามฮิตๆ

เซฟเวอร์พังง่ายไหม   ตอนเที่ยงคืน หรือ ตอนไหนๆ ก็เข้าไหมได้  หรือ ใช้ได้ทั้งปีไหม?

คำตอบ

เซฟเวอร์ของกูเกิล(google) มีระบบแจ้งการเสียล่วงหน้าของอุปกรณ์  1-3วันให้เปลี่ยน และมีทีมงานหัวกระทิทั่วโลก ทำงานอยู่  เซฟเวอร์ราคา 10 ล้านดอลล่า(us) ไม่มีราคา 5หมื่นบาทเหมือนของพี่ไทยแน่นอน

Blogger – บล็อกเกอร์ ชื่อนี้ที่คุณอาจคุ้นเคยดี เป็นหนึ่งบริการดี ๆ จาก Google – กูเกิล ที่ให้ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกได้ใช้งานกันฟรี ๆ โดยเป็นลักษณะของ เว็บบล็อก – Web Blog ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก

Blogger – บล็อกเกอร์ หากมองผิวเผินแล้ว มันก็แค่เว็บบล็อกธรรมดาทั่วไป แต่ถ้าเราลองได้ศึกษาการใช้งานอย่างจริงจังแล้ว คุณจะชอบการใช้งานที่ง่าย และถ้าคุณเข้าใจการใช้งานบล็อกเกอร์อย่างแท้จริงแล้วล่ะก็ คุณจะรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่แค่เว็บบล็อกธรรมดา แต่มันยังสามารถกลายเป็นเว็บไซต์ได้อย่างมืออาชีพเลยทีเดียว

เพราะอะไรถึงบอกว่า บล็อกเกอร์ เป็นมากกว่าเว็บบล็อก หนึ่งเหตุผลง่าย ๆ ก็คือ เราสามารถเปลี่ยนหน้าตา บล็อกเกอร์ ด้วยเทมเพลตหลากหลายรูปแบบ ตามที่เราได้นำมาแนะนำ แจกให้ใช้งานฟรี ๆ ดังนี้

ถ้าเริ่มสนใจวางระบบกับเรา ติดต่อกับโปรแกรมด้านล่างค่ะ

 

 

p9HqBX.gif [728x90px] ฝากรูป

 

าหารเสริมแบบเข้มข้น สูตรหมัก กลั่นกรอง เฉพาะพืช สำหรับพืชที่คุณรัก

โดย ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี 087-9181778 www.0879181778.blogspot.com

www.facebookthaipost.blogspot.com

ชื่อสินค้า

ขนาดบรรจุ

ใช้ช่วง

วิธีใช้งาน

ข้าวเล็ก 10-50 วัน

แตกกอ46-0-0

2กิโล+สารเพาเวอนอยฉีดได้10ไร่พอดี

1 กิโลกรัม

10-50วัน

ควรนำ 3อย่างบวกกันแล้วฉีดทั้งประหยัดปุ๋ยเคมี,ต้นแข็งใบตั้ง

ข้าวเขียว...ฉีดได้10ไร่พอดี

1000 ซีซี

10-50วัน

เขียวทน

1 กิโลกรัม

10-50วัน

ระยะข้าวตั้งท้อง 50-70วัน

หนักแน่ 13-62-0 +สารเพาเวอนอย
2กิโลฉีดได้10ไร่พอดี

1 กิโลกรัม

50-70วัน

ควรฉีดเวลาที่เหมาะสม ต้องเป๊ะๆ

เต่งตึง ฉีดได้10ไร่พอดี

1000 ซีซี

50-70วัน

ระยะข้าวออกรวงโผ่ลเผล่ 70-95วัน

เต็มเกวียน0-0-62+สารเพาเวอนอย2กิโลฉีดได้10ไร่พอดี

1 กิโลกรัม

70-95วัน

รักษาเวลาฉีดให้ดีๆ ข้าวหิวเป็นเวลาค่ะ

เต่งตึง ฉีดได้10ไร่พอดี

1000 ซีซี

70-95วัน

 

 
หัวข้อเรื่อง
อ่าน
ตอบ
วันที่

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-05-04 06:09:54 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 2 (3464777)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

 

!!! พันธุ์ข้าว CP111,CP304,กข.51,กข.47,กข.29 ต้องใช้แม่ปุ๋ยแดป18-46-0 และ ม๊อป0-0-60 หว่านเท่านั้น และ แม่ปุ๋ยฉีดทางใบ 0-52-34 , 0-0-60 เพราะว่า ข้าวดังกล่าวรวงยาว เมล็ดใหญ่ น้ำหนักเยอะ ....ต้องการอาหารที่สมบูรณ์

 

ติดต่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญ โทร.087-9181778 สายด่วนเกษตรกร หรือ คลิกดูและสั้งซื้อผลิตภัณฑ์ ตรงนี่!!!!!

 

 

 


ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี


 


บอร์ด กระทู้/คนตอบ ตอบล่าสุด
ฝากคำถามถึง ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี ฝากคำถามถึง ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี
ปัญหาคาใจได้ทุกเรื่อง 
12 / 90 โดย 0892430677
เมื่อ 11 กันยายน 2555 14:25
ห้องสนทนา แม่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0/18-46-0 /0-0-60 ห้องสนทนา แม่ปุ๋ยเคมี สูตร 46-0-0/18-46-0 /0-0-60
เฉพาะสูตรดังกล่าวเท่านั้น ใครมีก็มาโพสได้ 
2 / 26 โดย guest
เมื่อ 27 มกราคม 2555 14:41
ห้องสนทนา ปุ๋ยเคมี(ทุกยี่ห้อ)ในท้องตลาด ห้องสนทนา ปุ๋ยเคมี(ทุกยี่ห้อ)ในท้องตลาด
ราคา แหล่งติดต่อ ลงได้เต็มที่ 
1 / 10 โดย guest
เมื่อ 4 พฤศจิกายน 2554 15:20
ห้องสนทนา ยาเคมี (ทุกยี่ห้อ) ในท้องตลาด ห้องสนทนา ยาเคมี (ทุกยี่ห้อ) ในท้องตลาด
มีก็อย่าซุ้ม นำมาโชว์ มาขายซิ 
3 / 25 โดย 0892430677
เมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2555 8:52
ห้องสนทนาเกี่ยวกับ พันธุ์ข้าวปลูก ห้องสนทนาเกี่ยวกับ พันธุ์ข้าวปลูก 
อนุญาตทุกกิจการโพสขายได้ตรงนี่ 
2 / 20 โดย guest
เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2555 17:17
ลงโฆษณากับเรา แผ่นสปอตโฆษณา/เว็ปไซต์ .blogspot.com ลงโฆษณากับเรา แผ่นสปอตโฆษณา/เว็ปไซต์ .blogspot.com
เดือนละ 100 บาท ราคาโคตรถูกบริการหลังการขายเยี่ยม 
1 / 3 โดย 0892430677
เมื่อ 20 ตุลาคม 2554 12:27
 ดีเจ-นักประกาศวิทยุ-โฆษณาทั่วไป ดีเจ-นักประกาศวิทยุ-โฆษณาทั่วไป
รับสมัครงาน...ด่วน 
2 / 1 โดย 0892430677
เมื่อ 5 มิถุนายน 2555 15:44
สนทนากับบางระจันดีไซน์ สนทนากับบางระจันดีไซน์
ให้คำปรึกษาปัญหาด้านกราฟิก 
1 / 2 โดย 0892430677
เมื่อ 26 มีนาคม 2555 6:57
คลังสินค้าประจำจังหวัด คลังสินค้าประจำจังหวัด
กระจายสินค้าในเครือ ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี 
7 / 43 โดย guest
เมื่อ 12 มิถุนายน 2555 13:07
โฆษณาสินค้าของท่าน ตรงนี่......ฟรีค่ะ โฆษณาสินค้าของท่าน ตรงนี่......ฟรีค่ะ
สามารถลงโฆษณาแบบฟรี แสดงรูปและรายละเอียดได้ 
5 / 14 โดย 0892430677
เมื่อ 11 มีนาคม 2555 16:43
ซื้อ---ขาย----แลกเปลี่ยน----มะขามรูดเม็ดแล้ว ซื้อ---ขาย----แลกเปลี่ยน----มะขามรูดเม็ดแล้ว
มีก็แลกเปลี่ยนสินค้าตรงนี้ 
1 / 39 โดย guest
เมื่อ 23 มกราคม 2555 16:08
การกำจัดตะไคร่น้ำในนาข้าว การกำจัดตะไคร่น้ำในนาข้าว
เซฟไรซ์สามารถกำจัดได้แบบแน่นอน ทดลองก่อนขายจริง 
1 / 1 โดย 0892430677
เมื่อ 16 มิถุนายน 2555 15:44
วิธีกำจัดหญ้าดื้อยาเคมี หรือ อายุหญ้า 30 วันขึ้นไป วิธีกำจัดหญ้าดื้อยาเคมี หรือ อายุหญ้า 30 วันขึ้นไป
เรามีผลิตภัณฑ์กำจัดหญ้าอายุ 30 วัน 
1 / 11 โดย 0892430677
เมื่อ 10 สิงหาคม 2555 7:23
รถขนส่งร่วมวิ่งให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย รถขนส่งร่วมวิ่งให้บริการจัดส่งสินค้าทั่วประเทศไทย
ผู้ประกอบการสามารถลงโฆษณาได้ ฟรี 
1 / 18 โดย 0892430677
เมื่อ 17 กรกฎาคม 2555 20:43
แผนที่เดินทางมายัง ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี แผนที่เดินทางมายัง ป.เคมีภัณฑ์ ณ.สิงห์บุรี
เดินทางปลอดภัย หาง่าย ติดถนน 8 เลน ห่าง กรุงเทพ 140 ก.ม. 
1 / 10 โดย 0892430677
เมื่อ 24 กันยายน 2555 13:31
ทำนาข้าวแนวอินทรีย์พึ่งธรรมชาติ ทำนาข้าวแนวอินทรีย์พึ่งธรรมชาติ
อธิบายถึงบทความตำราสมุนไพรสำหรับใช้งานในนาข้าว 
1 / 1 โดย 0892430677
เมื่อ 19 ตุลาคม 2555 8:45

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-05-03 12:16:45 IP : 10.2.0.50


ความคิดเห็นที่ 1 (3464776)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ

เปิดตัวพันธุ์ข้าวช่วยชาติ "กข 49" ต้านเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิดใหม่ - เกษตรทั่วไทย

กรมการข้าวประกาศรับรองพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ กข 49 ที่มีคุณสมบัติเด่นในการต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่น่าจะเป็นความหวังของชาวนาไทย ในการลดความเสี่ยงต่อการถูกทำลายของศัตรูข้าวตัวฉกาจ

นายชัยฤทธิ์ ดำรงเกียรติ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล เป็นปัญหาใหญ่ที่สร้างความสูญเสียให้กับชาวนาและประเทศชาติอย่างมาก โดยในช่วงที่มีการระบาดหนักเคยทำความเสียหายให้กับนาข้าวไปไม่ต่ำกว่า 2.3 ล้านไร่ ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้หาแนวทางในการแก้ปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตลอดจนเป็นการแก้ปัญหาอื่น ๆ ด้วยทั้งด้านดิน น้ำ สิ่งแวดล้อมไปในคราวเดียวคือการจัดระบบการปลูกข้าวใหม่ ที่ส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่ใกล้เคียงกันปลูกข้าวพร้อมกัน และมีการเว้นปลูกข้าวเพื่อพักดินโดยให้ปลูกพืชตระกูลถั่วปรับปรุงบำรุงดินสลับ แนวทางดังกล่าวจะเป็นการตัดวงจรเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ดีที่สุด

พร้อมกันนี้ กรมการข้าวได้พยายามปรับปรุงและรับรองพันธุ์ข้าวที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นพันธุ์ กข 31 ที่มีความต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้เป็นอย่างดี แต่เมื่อเกษตรกรปลูกต่อเนื่องไปประมาณ 4 ปี ก็เริ่มเกิดปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกลับมาทำลายผลผลิตอีก กรมการข้าว จึงได้ประกาศรับรองพันธุ์ข้าวพันธุ์ใหม่ขึ้นมาอีกคือ กข 41 และ กข 47 ซึ่งขณะนี้พันธุ์ กข 47 ได้รับความนิยมจากเกษตรกรอย่างมาก แต่สิ่งที่กรมฯ ตระหนักดีว่าเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีการปรับตัว โดยเฉพาะเมื่อมีการใช้พันธุ์ข้าวเดียวกันปลูกต่อเนื่องจะมีความอ่อนแอ ง่ายต่อการถูกทำลาย พันธุ์ กข 47 ก็เช่นเดียวกัน คาดว่าปลูกไปอีก 1-2 ปี ก็จะเริ่มมีปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลอย่างแน่นอน

ข้าวพันธุ์ กข 49 ซึ่งเป็นข้าวเจ้าสายพันธุ์ผสม ไม่ไวต่อช่วงแสง อายุเก็บเกี่ยว 102-107 วัน จัดเป็นพันธุ์ข้าวที่ดีที่สุดในปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านความต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลชนิดใหม่ เนื่องจากเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลมีการปรับตัวตลอดเวลา จึงมีชนิดใหม่เกิดขึ้น ซึ่งพันธุ์ข้าวที่มีอยู่ค่อนข้างมีความต้านทานต่อชนิดใหม่ได้น้อย มีเพียงพันธุ์ กข 49 ที่มีความต้านทานสูงที่สุด

นอกจากนี้ ยังมีคุณ ลักษณะโดดเด่นอีกคือ ให้ผลผลิตสูงโดยมีศักยภาพการให้ผลผลิตสูงถึง 939 กก.ต่อไร่ หรือผลผลิตเฉลี่ยอยู่ที่ 733 กก.ต่อไร่ และจัดเป็นข้าวคุณภาพสูงที่สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100 เปอร์เซ็นต์ ชั้น 1 ได้ เมื่อเปรียบเทียบแล้วพันธุ์ กข 49 จะให้ผลผลิตสูงกว่าพิษณุโลก 2 ที่สำคัญพันธุ์ กข 49 สามารถนำไปทำข้าวนึ่งส่งออกแทนพันธุ์ชัยนาท 1 ที่เคยได้รับความนิยมว่าเป็นข้าวนึ่งที่ดีที่สุดในโลกได้ด้วย อีกประการคือลำต้นของข้าวพันธุ์ กข 49 มีความแข็งแรงมาก จึงไม่มีปัญหาต้นล้มเมื่อเจอลมแรงเหมือนข้าวพันธุ์อื่น   

...ขณะนี้คณะกรรมการรับรองพันธุ์ข้าวได้ประกาศรับรองพันธุ์ กข 49  เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกรมการข้าวได้เตรียมแผนผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อกระจายให้เกษตรกรนำไปปลูกในฤดูต่อไปทันที สำหรับพื้นที่เหมาะสมคือพื้นที่นาชลประทานในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาคกลาง หรือก็คือพื้นที่ที่อยู่ในระบบปลูกข้าวนั่นเอง ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่าข้าวพันธุ์ กข 49 จะเป็นพันธุ์ข้าวช่วยชาติ ช่วยชาวนาลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นจากปัญหาเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

แถลงการณ์ฉบับที่ 2 / 2556 พันธุ์ข้าวปทุมธานี 1 ยอดนิยมอันดับ 1ของประเทศ

Posted: 28 Apr 2013 09:34 PM PDT


 

 

 

 แถลงการณ์ฉบับที่ 2 / 2556  พันธุ์ข้าวหอมปทุม หรือ ปทุมธานี 1

ไม่ต้องรีบทำมาก ปีละ2ครั้งก็พอ ก่อนทำพยายามไถแล้วหมักฟางให้ดี แล้วค่อยไถ แล้วตีเทือก ระหว่างตีเทือกปรับที่ให้เสมอ


-
หว่านข้าวก็ใช้เมล็ดพันธุ์สัก2ถังครึ่ง-ถังก็พอไม่ต้องเผื่อนกเผื่อหนูเผื่อหอยให้มาก(เปลืองเงิน)
-ช่วงข้าวเล็กอายุ(20-25วัน)ไม่ต้องบ้าจี้หว่านปุ๋ยอินทรีย์+ยูเรีย (ควรฉีดทางด้วยแม่ปุ๋ย46-0-0+ธาตุอาหารTE) ประเภทข้าวไม่เขียวแล้วนอนไม่หลับเลิกพฤติกรรมนี้เสีย แต่ถ้าอยากหว่านปุ๋ยก็ให้ใช้ปุ๋ยเต็มสูตร เช่น 18-46-0 ช่วงนี้ข้าวจะเริ่มแตกกอ …..ระวังหนอนกอ เพลี้ยไฟ  (ถ้ามีหญ้าข้าวนก,หญ้ากระดูกไก่,หญ้าหนวดปลาดุกเยอะๆช่วง20-50วัน ปรึกษาด่วน)
-
ปล่อยให้ดินแห้งบ้าง ช่วง(35-45 วัน)(เวลาเกี่ยวข้าวจะได้ไม่หล่ม)
-
พอข้าวอายุ 50-55 วัน ก็หว่านปุ๋ยเต็ม สูตร เช่น 18-46-0+0-0-60 อย่างละ 1กระสอบ/10ไร่ ร่วมกับฉีดทางใบ 12-61-0 พอข้าวได้ประมาณ 60-65 วันข้าวจะเริ่มท้อง ….หลีกเลี่ยงปัญหาเมล็ดลีบ น้ำหนักน้อย ออกไม่สุดรวง 
พอ ข้าวได้สัก80-90วันข้าวจะออกรวงหมด ช่วงข้าวตากเกสรก่อนเข้าน้ำนมถ้ามีเงินก็หาปุ๋ยสูตรเสมอ 15-15-15 หว่านอัตรา1กส/5ไร่ ร่วมกับฉีดทางใบ สูตร 0-0-61+ฮอร์โมนเต่งตึง…..แหนบหักกับชุด ทวงโฉนดคืน
เท่านี้ผลผลิตก็ >>>ผลิตก็จะใกล้เคียงตามความตั้งใจไว้<<<
ระหว่างปลูกข้าวก็ดูแมลงโรคบ้างล่ะ (เดินดุ่ยๆเข้าในแปลงนะ ไม่ใช่ยืนอยู่หัวคันนา ) อายุหอมปทุมประ110-120วัน

 

 

 


ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ บริการดูแลนาข้าว 0-100 วันเต็มๆ (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2013-05-03 12:15:56 IP : 10.2.0.50[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.