ReadyPlanet.com


วิธีใช้โพลิเมอร์สารอุ้มน้ำกับเชื้อไมคอร์ไรซ่าฃ่วยให้พืชทนแล้งได้และวิธีเลือกใช้ปุ๋ยอินทรีย์
avatar
.


 

 
วิธีใช้เชื้อไมเคอร์ไรซ่า
มันขึ้นอยู่กับขนาดของต้นครับถ้าต้นยิ่งใหญ่ก็ยิ่งใช้เชื้อมากครับเช่นการปลูกยางพาราเป็นต้นถ้าต้นยางเล็กใช้แค่10กรัมก็พอครับคือผสมกับปุ๋ยอินทรี1กระป๋องนมครับลองก้นหลุม
ประโยชน์ของเชื้อไมคอร์ไรซ่าใส่เพียงคร้งเดียวก่อนปลูกมันจะอยู่กับต้นไม้ของท่านจนวันตาย
คิอ1ฃ่วยตรึงไนโตเจนในอากาศมาเป็นปุ๋ย
 2.ละลายฟอสฟอรัสที่ตกค้างอยาในดินและโพแตสเซี่ยมเช่นจากขี้เถ้าแกลบมาเป็นปุ๋ย
3.ช่วยปรับphให้กับพืชให้เหมาะสมกับพืชให้ลืมเรื่องรากเน่าไปเลย
4.ช่วยพืชได้ทนแล้งมากขึ้น
ราคาเขื้อไมคอร์ไรซ่าคือถุงละ150บาทหนัก500กรัม
ขั้นต่ำ5ถุงขึ้น
วิธีดูปุ๋ยอินทรีว่าดีหรือไม่ดี
คือเอาปุ๋ยอินทรีมา1/2แก้วแล้วใส่น้ำส้มสายชูลงไปพอท่วมปุ๋ยถ้าปุ๋ยดีจริงมันจะเกิดฟองฟูขึ้นมาก็เป็นอันใช้ได้ครับ
วิธีใช้โพลิเมอร์สารอุ้มน้ำ1กิโลกรัมใส่ในถัง200ลิตรเลยใส่น้ำให้เต็มแช่ทิ้งไว้1คืนใช้ในการลองก้นหลุมๆละ1ลิตรครับ
สำหรับลองก้นหลุมยางพารา1ลิตรด่อ1หลุมใส้ปุ๋ยอินทรีเพิ่มลงไปก็ได้ครับทางที่ดีตวรใส่เชื้อไมตอร์ไรซ่าร่วมด้วยถ้าต้องการผลดีระยะยาว
หรือถ้าต้นไม้โตแล้วใหญ่แล้วให้ขุดหลุมชนาดใหญ่พอที่จะเอาปิ๊ป(ไม่ต้องใส่ปื๋ปใส่ละครับเปรียบเปยแฉยๆ)ได้แล้วใส่โพลิเมอร์ลงไปแล้วเอาดินกลบลงไป
ใส่ครบสูตรสำหรับยางหรือไม้ใหญ่ประหยัดปุ๋ย1/2ตลอดชีวิตของต้นไม้ท่านควรใช้ปุ๋ยอินทรีจะดีกว่าแคมีครับเพราะอยู่ทนกว่ากันแยะเลยตัดปัญหาเริ้องรากเน่าไปได้เลยครับ
สนใจติดต่อ คุณไก่ 0897957635
วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี3ตัวแรกxxx-2-68865-0 ชื้อบัญชีวรวิทย์    เส็งเจริญ ธนาคารไทยพาณิชสาขาออ้อมใหญ่
 
มลจาเพาะของสารมนา
โพลเมอร (สารมนา ,Highwaterabsorbingpolymer)
 
สารอมนาทผลตออกมจาหาย  โดยมวตถประสงคทจะดดนาไวใหไดมาก  มมากมายหลาย ชนด เชน ModifiedStarch,Polyacrylate (sodiumpolyacrylate), PotassiumPolyacrylate เปนตน
 

ชนดของสารอมนา
สวนประกอบ
ขอด
ขอเ
ModifiedStarch
ผลตจากวดธรรมชาต ประกอบดวยโมเลกลของ
แปงหรอเซลลโลส    และ นามาเชอมดกบ
สารประกออน
ราคาถก,อตราการดดนาเรวแตขยายตวได
นอย
อายการใชงานในดตา
1-3เดอน หลงจากยอย สลายแลวอาจเปนสาเหต ทาใหเกดโคราก
Sodium
Polyacrylate
ทำมาจาก100%  acrylic acid    เป็นชนิดเดียวกับที่
้าอนามัย        รือ ผ้าอ้อมเด็ก
ราคาถูก,มีความสามารถในการดูดน้ำ
เร็วมากและเก็บน้ำไว้ ในต้วสารได้ดี
อายการใชงานน ประมาณ   เดือ-1ป
(แตมากกวา       Starch
Modify)    หการคายนา ใหกบพชไดนอย
ประกอบดวยสาร
Sodium    ซงเปนพษตอ ดนและสงแดลอม  อาจ
กอใหเกดกรตายของ
พชเนองจากม ความสามารถในการดด นาไดเรวกวาราก
Potassium
Polyacrylate
ทามาจากสาร       acrylic acid  และ  acrylamide
เปนชดเดวกบทใใน
การเกษตร
ดูดน้ำและปล่อยน้ำ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
ม่เป็นพิษต่อ
สื่งแวดล้อม เนื้องจากอยู่ในรูป ของเกลือ
Potassium          มี ความสามารถในการ
ดูดน200-400เท่า มีอายุการใชงานในการใช้งานยาวนาน  3-5  ้เป็นสารอุ้มน้ำใน อย่างมประสทธิภาพและ ยอยสลายตาม ธรรมชาตื
ราคา่งโลละ300บาท
ซื้อ3กระสอบชึ้นไปจกกระสอบละ7000บาท

 
CHEMTELL CO., LTD.
No.2,Room114,Soi Ladprao 120,Ladprao road, Dist. Plabpla,A.Wanthonglang, Bangkok10310
 
Tel. (66)02‐934‐1965 /(66)084‐657‐0707    Fax. (66)02‐934‐3024     Email sales_chemtell@hotmail.com
ใครสนใจข้อมูลโพลิเมอร์แบพิมไม่ผิดเลยขออีเมลได้ที่ ka6901@gmail.com  เพราะก๊อป***บยังไงตัวสระตัวบนหายหมดเลย


ผู้ตั้งกระทู้ . :: วันที่ลงประกาศ 2012-06-16 10:20:21 IP : 58.9.27.171


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (3349201)
avatar
oem

รับผลิตปุ๋ยทุกชนิด ทุกแบรนด์ 081-9417700
แจ้งลบกระทู้


เราคือผู้ชำนาญพิเศษในด้านปุ๋ยอินทรีย์ มีประสบการณ์มากกว่า 20ปี

เป็นเจ้าแรก และมีวัตถุดิบมากที่สุด หลายแสนตัน

สนใจติดต่อ หจก.เชน เฟอร์ติไลเซอร์ 081-9417700


 

ผู้แสดงความคิดเห็น oem วันที่ตอบ 2012-06-16 12:21:49 IP : 203.114.108.234


ความคิดเห็นที่ 2 (3349188)
avatar
.

เวลาท่านใช้เคยถามผู้ขายไหมว่าโพลิเมอร์แบบไหนดันแน่ครับผมกล้าการันตรึเลยครับว่า70%ทำจากแป้งมันสำปะหลังี่คาถูกมากครับถ้าไม่รู้จริงก็จะเป็นพิษกับพืชองท่านเปล่าๆครับ

ขอมลจาเพาะของสารอมนา

โพลเมอร

(สารอมนา ,High water absorbing polymer )

สารอมนาทผลตออกมาจาหนาย โดยมวตถประสงคทจะดดนาไวใหไดมาก มมากมายหลาย ชนด เชน

Modified Starch, Polyacrylate (sodium polyacrylate) , Potassium Polyacrylate เปนตน

ชนดของสารอมนา

สวนประกอบ

ขอด

ขอเสย

Modified Starch

ผลตจากวสดธรรมชาต ประกอบดวยโมเลกลของ

แปงหรอเซลลโลส และ นามาเชอมตดกบ

สารประกอบอน

ราคาถก

นอย

,อตราการดด นาเรว แตขยายตวได

อายการใชงานในดนตา

1-3

เดอน หลงจากยอย สลายแลวอาจเปนสาเหต ทาใหเกดโรครากพช

Sodium

Polyacrylate

ทามาจาก

ใชในผาอนามย หรอ ผาออมเดก

100% acrylic acid เปนชนดเดยวกบท

ราคาถก

เรวมากและเกบนาไว ในตวสารไดด

,มความ สามารถในการดดนา

อายการใชงานสน ประมาณ

6 เดอน-1

(

Modify)

ประกอบดวยสาร

แตมากกวา Starchใหการคายนา ใหกบพชไดนอย

Sodium

กอใหเกดการตายของ

พชเนองจากม ความสามารถในการดด นาไดเรวกวารากพช

ซงเปนพษตอ ดนและสงแวดลอม อาจ

Potassium

Polyacrylate

ทามาจากสาร

acrylic acid และ acrylamide

เปนชนดเดยวกบทใชใน

การเกษตร

ดดนาและปลอยนา อยางคอยเปนคอยไป

,

สงแวดลอม เนองจากอยในรป ของเกลอ

ไมเปนพษตอ

Potassium

ดดนา

ใชเปนสารอมนาใน ดนอยางม

ประสทธภาพและ ยอยสลายตาม ธรรมชาต

ม ความสามารถในการ200-400 เทา มอายการใชงานใน ดนยาวนาน 3-5

ราคาสง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2012-06-16 10:32:37 IP : 58.9.27.171


ความคิดเห็นที่ 1 (3349187)
avatar
.

ขอมลจาเพาะของสารอมนา

โพลเมอร

(สารอมนา ,High water absorbing polymer )

สารอมนาทผลตออกมาจาหนาย โดยมวตถประสงคทจะดดนาไวใหไดมาก มมากมายหลาย ชนด เชน

Modified Starch, Polyacrylate (sodium polyacrylate) , Potassium Polyacrylate เปนตน

ชนดของสารอมนา

สวนประกอบ

ขอด

ขอเสย

Modified Starch

ผลตจากวสดธรรมชาต ประกอบดวยโมเลกลของ

แปงหรอเซลลโลส และ นามาเชอมตดกบ

สารประกอบอน

ราคาถก

นอย

,อตราการดด นาเรว แตขยายตวได

อายการใชงานในดนตา

1-3

เดอน หลงจากยอย สลายแลวอาจเปนสาเหต ทาใหเกดโรครากพช

Sodium

Polyacrylate

ทามาจาก

ใชในผาอนามย หรอ ผาออมเดก

100% acrylic acid เปนชนดเดยวกบท

ราคาถก

เรวมากและเกบนาไว ในตวสารไดด

,มความ สามารถในการดดนา

อายการใชงานสน ประมาณ

6 เดอน-1

(

Modify)

ประกอบดวยสาร

แตมากกวา Starchใหการคายนา ใหกบพชไดนอย

Sodium

กอใหเกดการตายของ

พชเนองจากม ความสามารถในการดด นาไดเรวกวารากพช

ซงเปนพษตอ ดนและสงแวดลอม อาจ

Potassium

Polyacrylate

ทามาจากสาร

acrylic acid และ acrylamide

เปนชนดเดยวกบทใชใน

การเกษตร

ดดนาและปลอยนา อยางคอยเปนคอยไป

,

สงแวดลอม เนองจากอยในรป ของเกลอ

ไมเปนพษตอ

Potassium

ดดนา

ใชเปนสารอมนาใน ดนอยางม

ประสทธภาพและ ยอยสลายตาม ธรรมชาต

ม ความสามารถในการ200-400 เทา มอายการใชงานใน ดนยาวนาน 3-5

ราคาสง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2012-06-16 10:23:23 IP : 58.9.27.171[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.