ReadyPlanet.com


ปุ๋ยชีวภาพ อาหารไฮไลโกร เอส แอล อาหารเสริมพืชทุกชนิด สร้างระบบราก สะสมอาหาร เปิดตาดอก
avatar
ryu_lookyee


 ปุ๋ยชีวภาพ อาหารไฮไลโกร เอส แอล อาหารเสริมพืชทุกชนิด สร้างระบบราก สะสมอาหาร เปิดตาดอก ขยายผลใหญ่ สร้างแป้ง สร้างเนื้อ สีเข้ม รสชาติดี และช่วยเพิ่มน้ำหนัก ปลดหนี้เกษตรกร

สามารถดูวีดีโอการใช้ผลิตภัณฑ์
         
ไฮไลฟ์โกร เอส,แอล สารอาหารบำรุงพืช 
นวัตกรรมใหม่ สารอินทรีย์จากธรรมชาติปลอดภัยต่อพืชและสิ่งแวดล้อม 
“เกษตรกรประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลาประหยัดแรงงานและลดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์กระสอบ”จากเทคโนโลยีล่าสุดและการวิจัยคำนึงถึงปัจจัย 
“ให้ธรรมชาติดูแลธรรมชาติ ให้เกษตรกรประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา ประหยัดแรงงาน และเงิน” 
สูตรไฮไลฟ์โกรได้ออกมา 2 สูตร เพื่อตอบสนองและทำหน้าที่ตรงความต้องการของเกษตรกรสารอาหารบำรุงพืช ระยะเร่งการเจริญเติบโต 


ไฮไลฟ์โกร เอส,แอล 
เป็นสารอินทรีย์สกัดพิเศษช่วยในการส่งเสริมการเจริญเติบโตทางลำต้น เพิ่มพลังงานให้แก่พืชอย่างต่อเนื่อง ช่วยปรับโครงสร้างเนื้อเยื่อขยายเซลล์ ช่วยฟื้นฟูต้นพืชที่โทรมให้แข็งแรง ทำให้พืชทนต่อสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และทำให้พืชดูดชับอาหารในดินเพื่อนำไปใช้ในการปรับโครงสร้างได้ดีขึ้น เหมาะสำหรับพืชที่ต้องการใช้พลังงานมากในช่วงเร่งการแตกหน่อ แตกกอ เร่งต้น เร่งผล เร่งดอก เร่งใบ เร่งราก ทำให้ต้นพืชสมบูรณ์แข็งแรง ใช้ง่าย ประหยัด ลดการใช้ปุ๋ยเคมีกระสอบ 


ไฮไลฟ์โกร เอส เป็นอินทรีชีวภาพเข้มข้นมีสารอาหารพืชต่างๆ ครบถ้วนรวมเป็นเนื้อสารเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ได้ผ่านการทดสอบและยอมรับจากทั่วโลกแล้วว่าสามารถนำมาใช้ได้ผลดีกับพืชทุกชนิด ปลอดภัย และไม่มีสารตกค้างจากผลผลิต ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม 


ไฮไลฟ์โกร เอสมีคุณสมบัติ 
-ช่วยฟื้นฟูสภาพของพืชให้สมบูรณ์ หลังจากที่ใกล้ตายหรือโดนแมลงและโรคทำลาย 
-ใช้ทดแทนสารอาหารพืชขาด 
-เสริมสร้างระบบราก สร้างรากฝอยให้ดูดอาหารได้ดีขึ้น-ช่วยต่อต้านทานโรคและแมลง 
-เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับทุกส่วนของต้นพืช เช่น ส่วนราก ยอด ดอกและผล 
-แก้ปลายรากอั้นไม่ยอมกินปุ๋ย 


ช่วงระยะการใช้ ไฮไลฟ์โกรเอสระยะการเจริญเติบโต พืชปลูกใหม่ 
1.ช่วงเพาะเมล็ด จะทำให้เมล็ด งอกเร็ว งอกเสมอ หน่ออ้วน2.ช่วงปักชำ จะทำให้ออกรากมาก แตกยอดเร็ว3.ช่วงย้ายกล้า จะทำให้ตั้งตัวเร็ว โตเร็ว ต้นสมบูรณ์ 

ไฮไลฟ์โกร แอล 
เหมาะสำหรับ ไม้ผล หลังจากออกดอกให้ฉีดใช้ได้ทั้ง ไม้ผลที่ออกดอก และ ออกหัว จะทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า ช่วยเร่งทำให้ตาดอกที่ไม่ออกดอกให้ออกดอกเต็มที่ ช่วยป้องกันแมลงศัตรูพืช ได้บ้าง ใช้กับต้นไม้ที่โตเต็มที่ เร่งตาดอก เร่งผล เร่งความหวาน เร่งแป้งจุดเด่นของ ปุ๋ยน้ำไฮไลฟ์โกร (Hygro) 
1.ดูดซึมได้ผลเร็ว 
2.ผสมร่วมสารอื่นๆได้ เช่น สารไคติน,สารฟลาวเวอร์ฯ,สารนาโนฯ,สารคลุกปุ๋ย,สารปรับสภาพดิน, สารซิลิคอน, 
3. มีสารอาหารครบถ้วนทั้งสามประเภท คือ 
3.1 อาหารหลัก N P K 
3.2 อาหารรอง Ca Mg S 
3.3 อาหารเสริม Fe Zn Cu Mn B 
4.สามารถใช้ได้ทุกระยะการเติบโต 
5.ไม่มีสารเคมี 
คุณสมบัติผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยไฮไลฟ์โกร(Hylifegro)”ไฮไลฟ์โกรเอส (Hylifegro-S) และ ไฮไลฟ์โกรแอล (Hylifegro-L) 

1. ไม่ใช่สารชีวภาพประเภทจุลินทรีย์หมักหรือสกัดได้จากส่วนของกระดองปูหรือเปลือกกุ้ง 

2. เป็นเนื้อสารเข้มข้นมีสารอาหารพืชต่างๆครบถ้วนตามที่พืชต้องการรวมอยู่เป็นเนื้อสารเดียวกัน 

3. ช่วยลดต้นทุนการใช้สารอื่นๆมาใช้ผสมร่วมเกินความจำเป็น 

4. ดูดซึมได้รวดเร็ว พืชสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ทันที 

5.สามารถผสมฉีดพ่นร่วมกับสารป้องกันกำจัดแมลงและสารกำจัดโรคได้ทุกประเภทโดยไม่เสื่อมฤทธิ์ 

6. ไม่จับตัวตกตะกอนแข็งและไม่จับก้อนเป็นวุ้นเมื่อผสมร่วมกับสารอื่นๆ 

7. มีคุณประโยชน์ข้อดีกับต้นพืชมากกว่าเกิดโทษ 

8. ใช้ได้กับทุกช่วงระยะการเจริญเติบโตของต้นพืช 
ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยไฮไลฟ์โกร (HYLIFEGRO)”ไฮไลฟ์โกรเอส (HYLIFEGRO-S)และ ไฮไลฟ์โกรแอล (HYLIFEGRO-L) 

1. เพื่อฟื้นสภาพต้นให้สมบูรณ์ พืชไม่่โทรมง่ายเช่น หลังจากมีเพลี้ย,หนอนหรือโรคระบาดเข้าทำลาย 
2. เพื่อทดแทนสารอาหาร ขณะที่พืชวิกฤติหาได้ไม่เพียงพอจากธรรมชาติ 
3. เพื่อเพิ่มความสมบูรณ์ ให้กับทุกส่วนของต้นพืช เช่น ส่วนราก ยอด ดอกและผล 
4. เพื่อให้ต้นพืชปรับสภาพทนทานและต้านทานต่อสภาพอากาศร้อนหรือหนาว 
5. เพื่อช่วยสร้างผนังเซลล์พืชให้แข็งแรง สามารถช่วยต้านทานต่อโรคและแมลง 

แนะนำเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยไฮโกร(HYLIFEGRO)”ไฮโกรเอส (HYLIFEGRO-S)และไฮไลฟ์โกรแอล (HYLIFEGRO-L)ตามช่วงระยะการเจริญเติบโตทั่วไป 
1. เพื่อเสริมสร้างระบบราก ช่วยสร้างรากฝอยให้ดูดอาหารได้ดีขึ้น 
2. เพื่อเร่งการงอกของเมล็ด โดยการแช่หรือราดเมล็ด 
3. เพื่อช่วยสะสมอาหาร เพื่อเตรียมการออกดอก 
4. เพื่อช่วยเร่งการเปิดตาดอกและช่วยผสมเกสร 
5. เพื่อเร่งและบำรุงผล ช่วงเริ่มติดผลอ่อนให้ติดดก ลดผลร่วง 
6. เพื่อเร่งคุณภาพของผลผลิต ขยายผลใหญ่ สร้างแป้ง สร้างเนื้อ สีเข้ม รสชาติดี และช่วยเพิ่มน้ำหนัก 
7. เพื่อเป็นสารตั้งต้นทุกครั้ง เมื่อมีการฉีดพ่นสารเคมีเกษตรระยะต่าง ๆ 

อัตราการใช้ผลิตภัณฑ์ “ปุ๋ยไฮไลฟ์โกร (HYLIFEGRO)”ไฮไลฟ์โกรเอส (HYLIFEGRO-S)และ ไฮไลฟ์โกรแอล (HYLIFEGRO-L) 
1. ขนาดบรรจุ 1,000 มิลลิลิตร./ขวด 
2. ขนาดถังพ่นยา 20 ลิตร ตวงใช้ 20 – 30 มิลลิลิตร 
3. ขนาดถังพ่นยา 200 ลิตร ตวงใช้ 200 – 300 มิลลิลิตร (หรือ 1,000 มิลลิลิตร ผสมน้ำได้ 1,000 ลิตร) 
4. สามารถใช้ผสมร่วมกับสารป้องกันกำจัดโรคและแมลงได้ทุกชนิด โดยควรผสม สารอาหารไฮไลฟ์โกร (Hygro)ร่วมด้วยทุกครั้งราคา ขนาดทดลอง  125 CC  ราคา 250 บาท
ขนาด 500 cc ราคา 550 บาท
ขนาด 1000 cc ราคา 1000 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  0831311844  เพียงฤทัยผู้ตั้งกระทู้ ryu_lookyee :: วันที่ลงประกาศ 2012-07-20 14:25:50 IP : 58.8.89.198


[1]

ความคิดเห็นที่ 3 (3352885)
avatar
ryu_lookyee

 สอบถามไ้ดคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ryu_lookyee (ryu_lookyee-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-24 10:35:12 IP : 61.90.31.45


ความคิดเห็นที่ 2 (3352545)
avatar
starsunhero

ใช้ดีจริงๆนะ ใช้แล้ว ประทับใจ ขายแล้วสบายใจ ลูกค้าซื้อซ้ำ 100 %

-หมื่น โฆษณา ไม่เท่าท้าพิสูจน์ กับปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน(คู่ซี้ปลดหนี้เกษตรกรไทย) ที่เป็นทั้งปุ๋ย ยา ฮอร์โมน ปลอดสารพิษ 100% เห็นผลเร็วทันใจ เร่งต้น เร่งดอก เร่งใบ ระเบิดหัว ระเบิดรวง ป้องกันเพลี้ย แมลง กำจัดหอยเชอรี่ กำจัดเชื้อรา แก้ปัญหาดินเสื่อม เพิ่มผลผลิต 2-4 เท่า ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ เป็น ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในโลก ที่กล้ารับประกันผลคืนเงิน ราคา 440 บาท ใช้ได้ 10 ไร่

7 วันเห็นผล ปลอดภัย ไม่แพง...

ชมผลงานของเราคลิก!!!

ผู้แสดงความคิดเห็น starsunhero (starsunhero-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-07-21 21:20:33 IP : 101.51.121.171


ความคิดเห็นที่ 1 (3352442)
avatar
o

รับผลิตปุ๋ยทุกชนิด ทุกแบรนด์ 081-9417700
แจ้งลบกระทู้


เราคือผู้ชำนาญพิเศษในด้านปุ๋ยอินทรีย์ มีประสบการณ์มากกว่า 20ปี

เป็นเจ้าแรก และมีวัตถุดิบมากที่สุด หลายแสนตัน

สนใจติดต่อ หจก.เชน เฟอร์ติไลเซอร์ 081-9417700

ผู้แสดงความคิดเห็น o วันที่ตอบ 2012-07-20 20:45:35 IP : 203.114.108.234[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.