ReadyPlanet.com


มหัศจรรย์แห่งเกษตรอินทรีย์ (1 ซีซีต่อ 20-40 ลิตร)
avatar
082-135-8819


พีอาร์ นาโน
บริษัทเทอร์ปิโน่ อะโกรเทค จำกัด
เป็นวัคซีนพืชเพิ่มผลผลิตประสิทธิภาพสูง ชนิดน้ำเข้มข้น ประกอบด้วยสารสกัดจากพืชผักสมุนไพรทางธรรมชาติมากกว่า 18 ชนิด ที่มีโมเลกุลขนาดเล็กมากที่สามารถซึมผ่านผนังเซลล์ของพืชได้ มีสารประกอบสำคัญที่มีอยู่ในพืชทุกชนิดรวมถึงสารเทอร์ปินอยด์(Terpenoid) ซึ่งเป็นสารที่เป็นตัวตั้งต้นให้พืชสังเคราะห์เป็นฮอร์โมนจิบเบอลาลิน ที่มีส่วนช่วยพืชเจริญเติบโตอย่างแข็งแรง มีภูมิคุ้มกันจากโรคและแมลงศัตรู พืช ทำให้เพิ่มผลผลิตได้มากกว่า 80 % ใช้ได้กับพืชทุกชนิด ไม่มีสารพิษเจือปน ปลอดภัยและ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม      ใช้ฉีดพ่นทางใบ หรือเทราดโคนต้น เหมาะสำหรับการทำเกษตรอินทรีย์(Organic farm)
ที่มา
เราได้นำตำราสมุนไพรภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ เราได้มาสมุนไพรมากกว่า 18 ชนิด มาวิเคราะห์และทดสอบเชิงวิจัยว่า มีแร่ธาตุหรือสารใดในสมุนไพรเหล่านั้น   จึงได้พบว่านอกจากจะมีแร่ธาตุ พฤกษเคมีที่พืชต้องการแล้วยังพบสาร เทอร์ปินอยด์     จึงทดสอบมาเป็นเวลากว่า 5 ปีแล้ว พบว่าได้ผลจริง  แต่ขณะนั้นการสกัดได้ปริมาณน้อยมาก จึงใช้นาโนเทคโนโลยีมาช่วยกระบวนการผลิต จึงได้ พีอาร์ นาโน ขึ้น ซึ่งมีคุณสมบัติ ทุกข้อ ตามแนววิทยาศาสตร์เกษตรแผนใหม่ และแจกจ่ายไปในเกษตรกรหลายภูมิภาค ได้ทดลองปรากฏว่า พีอาร์ นาโน ให้ผลเป็นที่น่าพอใจมาก ทั้งปริมาณและคุณภาพ คือ จำนวน น้ำหนัก ขนาด รสชาติ และสีสัน เป็นที่ต้องการของตลาด สามารถเพิ่มรายได้ให้อีกหลายเท่าตัว และยังไม่ส่งผลกระทบต่อดินและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว 

สกัดจากพืชผักและสมุนไพรไทย มากว่า 18 ชนิด  ได้แก่
1.กลุ่มรากดี ได้แก่ พืชตระกูลไทร
2.กลุ่มลำต้นแข็งแรง ยืดยอด ได้แก่ มะเกลือ ฟักทอง ปอ  ถั่วต่างๆ
3.กลุ่มใบดีใบหนาใบใหญ่  ได้แก่ สัก ชา
4.กลุ่มดอก ได้แก่ กัลปพฤกษ์
5.กลุ่มผล ได้แก่ ไทร เสาวรส
6.กลุ่มให้สี  ฝาด ได้แก่ ฝาง กำลังเสือโคร่ง บัวบก
7.กลุ่มสารจับใบ ได้แก่ มะคำดีควาย  ว่านหางจระเข้
8.กลุ่มน้ำมันหอมระเหย ได้แก่ ขมิ้นชัน

กลไกการทำงานและประสิทธิภาพ 
พีอาร์ นาโน มีขนาดอนุภาคเล็กของแร่ธาตุมาก  พืชสามารถดูดซับแร่ธาตุได้ทางปากใบ และผนังเซลล์ได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้คุณสมบัติพิเศษ ของสารเทอร์ปินอยด์ จะก่อให้เกิดปฏิกิริยาภายในลำต้นอย่างสมบูรณ์ โดยในกระบวนการสังเคราะห์แสง   พืชจะสลายเทอร์ปินอยด์ให้เป็นหน่วยย่อยที่เรียกว่าเทอร์ปีนและ ไอโซปรีน ตามลำดับ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นในการสังเคราะห์ฮอร์โมนจิบเบอราลิน ทำให้พืชเจริญเติบโตในทุกๆด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ 
การสังเคราะห์จิบเบอเรลลิน
จิบเบอเรลลินเป็นฮอร์โมนพืชซึ่งมีคุณสมบัติทางเคมีเป็นไดเทอพีนส์ (diterpenes) ซึ่งเป็นสารประกอบที่เกิดตามธรรมชาติในพืช    ในกลุ่มของเทอพีนอยส์ (Terpenoids) การสังเคราะห์ GA จึงเกิดมาจากวิถีการสังเคราะห์สารเทอพีนอยส์   โดยที่มีบางส่วนยังไม่เข้าใจเด่นชัดนัก (ที่มาเอกสารประกอบการเรียน บทที่10 สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ )
- พีอาร์นาโน ไม่ใช่ปุ๋ย ไม่ใช่ฮอร์โมน ซึ่งได้รับการตรวจวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีฮอร์โมนพืช  และสารพิษที่เป็นอันตราย 
-พีอาร์นาโนเป็นสารสกัดที่เข้มข้น อัตราการใช้ 1 ซี.ซี.ต่อน้ำ20-40 ลิตรแล้วแต่ชนิดพืช

ส่วนประกอบที่สำคัญ
สารสกัดสมุนไพรมากกว่า 18 ชนิด 
กลุ่มสารในสมุนไพร
1 คาร์โบไฮเดรต
2 ไกลโคไซด์
2.1 แอลกอฮอล์ไกลโคไซด์
2.2 แอนธราควิโนนไกลโคไซด์
2.3 คูมารินส์
2.4 ไซยาโนจินิกไกลโคไซด์
2.5 ฟลาโวนอยด์
2.6 ซาโปนิน
2.7 คาร์ดิแอกไกลโคไซด์
2.8 ไธโอไกลโคไซด์
3 แทนนิน
4 เทอร์ปีนอยส์
4.1 น้ำมันหอมระเหย
4.2 ยางไม้และสารประกอบ
5. แอลคาลอยด์

อัตราการใช้
แช่เมล็ดหรือท่อนพันธุ์ 1 CC ต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ล้มลุก กล้วยไม้ เห็ด พืชผักสวนครัว  1cc. ต่อน้ำ 30- 40ลิตร ทุก 15วัน
ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง       1 cc  ต่อน้ำ  20 ลิตร ทุก20-30วัน
ไม้ผลยืนต้น 1cc. ต่อน้ำ20ลิตร พ่นใบ ทุก 30 วัน
หากติดดอก ผล ใช้ 1 cc ต่อน้ำ 30 ลิตร ทุก 15 วัน
หากต้นสูงเกินที่จะฉีดพ่นใบได้ ใช้ 1 CC ต่อน้ำ 20 ลิตร เทราดโคน ต้นละ5- 10 ลิตร ทุก 30 วัน
 วิธีใช้ พีอาร์ นาโน ให้ได้ผล
คลุกปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยอินทรีย์ 
เทปุ๋ย  1 กระสอบ (50 กก)
ใช้ 5 cc ต่อน้ำ 500 cc (ครึ่งลิตร)ฉีดพ่นคลุกเคล้าปุ๋ยแล้วนำไปหว่านได้เลย
(หากผสมน้ำมากทำให้ปุ๋ยแฉะมากเกินไป)
ข้าว
ใช้ พีอาร์ นาโน ในนาข้าว ช่วยทำให้งอกเร็ว รากแตกมาก แตกกอมาก ลำต้นแข็งแรงไม่ล้มง่าย รวงใหญ่ ขั้วเหนียว เมล็ดไม่ลีบ มีน้ำหนัก แมลงไม่รบกวน   ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยวได้ 7-10 วัน เพิ่มผลผลิตได้ 50-100%
วิธีใช้
1.แช่ข้าวในน้ำเปล่า 2 คืน แล้วนำขึ้นมาพักให้สะเด็ดน้ำ
2..ผสมพีอาร์นาโน 1 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ค่อยๆเทราดลงในกระสอบข้าว ใช้มือคนคลุกเคล้าให้โดนข้าวทุกเมล็ด ทิ้งไว้ 1 คืน เมล็ดจะงอก แล้วนำไปหว่าน
3. ระยะข้าว 15 – 20 วัน ใช้พีอาร์นาโน อัตรา 1 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
4.ระยะก่อนข้าวตั้งท้อง ใช้พีอาร์นาโน อัตรา 1 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
5.ระยะข้าวเริ่มออกรวงหรือเกสรร่วง ใช้พีอาร์นาโนอัตรา 1 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตรฉีดพ่น

ข้าวโพด
ใช้พีอาร์นาโนทำให้งอกเร็วกว่าปก ติ  3-4 วัน ลำต้นแข็งแรง ไม่ล้มง่าย รากใหญ่ ใบหนาใหญ่ ขนที่ใบแข็งมากทำแมลงไม่มารบกวน ฝักเต็ม เมล็ดใหญ่มีน้ำหนัก สีเข้ม แกนเล็ก ย่นระยะเวลาเก็บเกี่ยว 7-10 วัน ได้น้ำหนักเพิ่มขึ้น 50-100%
วิธีใช้
1.คลุกเม็ด ใช้พีอาร์นาโน 1 cc ต่อน้ำ 200   cc   ค่อยๆเทราดลงในถุงเมล็ดพันธุ์ขนาด      14-15 กิโลกรัมคลุกเคล้าให้เข้ากัน  ทิ้งไว้ 1 คืน  ค่อยนำไปหยอดหลุมปลูก    
2.เมื่อข้าวโพดสูง 20 เซนติเมตร ใช้พีอาร์นาโน อัตรา 1 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
3.เมื่อข้าวโพดสูง 50 เซนติเมตร ใช้พีอาร์นาโน อัตรา 1 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น
4.เมื่อข้าวโพดสูง 1เมตร ใช้พีอาร์นาโน อัตรา 1 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น

มันสำปะหลัง อ้อย
ใช้พีอาร์นาโนสำหรับมันสำปะหลังและอ้อย ทำให้แตกรากแตกกอ และน้ำหนักมากขึ้น 50-100%
วิธีใช้
1.ใช้พีอาร์นาโน 1 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ชุบท่อนพันธุ์ จะทำให้มันแตกรากและใบเร็วกว่าเดิม ลำต้นใหญ่แข็งแรงสมบูรณ์
2.ใช้พีอาร์นาโน 1 cc. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่น 3 ครั้ง ในระยะ 1 เดือน 2 เดือนและ3เดือน

ไม้ล้มลุก กล้วยไม้ เห็ด พืชผักสวนครัว
ใช้พีอาร์นาโน 1 cc ต่อน้ำ 30-40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน
ไม้ผล 
ใช้พีอาร์นาโน 1 cc ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นทุก 30 วัน
เมื่อแทงช่อดอก 1 cc ต่อน้ำ 30-40 ลิตร ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน จนเก็บผลผลิต
ยางพารา                           
ยางเล็ก    ใช้อัตรา 1  ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ  15-20 วัน/ครั้ง
ผสมปุ๋ยรองก้นหลุม 5 ซี.ซี. ผสมน้ำ 0.5 ลิตร ต่อปุ๋ย 50 กิโลกรัม
ยางใหญ่  ใช้อัตรา 1 ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ หรือรอบลำต้นและ รอยแผลที่กรีด 20 วัน/ครั้ง
                  ใช้อัตรา 1  ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร เทราดโคนต้น ต้นละ 5-10 ลิตร 30 วัน/ครั้ง แก้โรคหน้ายาง
ตายนึ่ง    ใช้อัตรา 1 ซี.ซี.ต่อน้ำ 1  ลิตร ผสมผงฝุ่นกันเชื้อรา ไปทาที่หน้ายาง 7 วัน/ครั้ง  
                  ผสมปุ๋ยหว่าน 5 ซี.ซี.  ผสมน้ำ 0.5 ลิตร ต่อปุ๋ย 50 กิโลกรัม 
ปาล์มน้ำมัน
ปาล์มเล็ก   ใช้อัตรา 1  ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ  15-20 วัน/ครั้ง
                      ผสมปุ๋ยรองก้นหลุม 5 ซี.ซี. ผสมน้ำ 0.5 ลิตร ต่อปุ๋ย 50 กิโลกรัม 
    
ปาล์มใหญ่ ใช้อัตรา 1  ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีดพ่นที่ใบ 15 วัน/ครั้ง
                     ใช้อัตรา 1  ซี.ซี.ต่อน้ำ 20 ลิตร เทราดโคนต้น ต้นละ 5-10 ลิตร 30 วัน/ครั้ง  
                      ผสมปุ๋ยหว่าน 5ซี.ซี.  ผสมน้ำ 0.5 ลิตร ต่อปุ๋ย 50 กิโลกรัม  

ฉีดได้ทุกระยะการเจริญเติบโต
คำแนะนำ
1.ก่อนฉีดพ่นควรล้างถัง และหัวฉีดให้สะอาด
2.ควรผสมพีอาร์นาโน กับน้ำสะอาด ตามอัตราส่วน   ห้ามใส่มากเกินกำหนดโดยเด็ดขาด
3.ปรับหัวฉีดให้เป็นฝอยละอองมากที่สุด ฉีดพ่นได้ทุกเวลา แต่ช่วงเช้า  05.00-09.00 น. ลมไม่แรง ไม่มีฝนตก   ดินมีความชื้น เป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด
4.ฉีดพ่นทั่ว ใบ ลำต้น โคนต้น จะทำให้พืชดูดซับ พีอาร์นาโน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.การผสมยาฆ่าแมลง ยาคุมหญ้า ให้ผสมพีอาร์ นาโนก่อนแล้วค่อยใส่ยา
6.หากใช้ไม่หมดควรปิดฝาเก็บไว้ในที่ร่ม
7.เพื่อเพิ่มผลผลิตมากยิ่งขึ้น ควรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รองพื้นก่อน

คุณประโยชน์
1. ช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว สมบูรณ์แข็งแรง มีภูมิต้านทานโรคแมลง เมื่อใช้ตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดหรือชำกิ่ง และต่อเนื่องประจำ จะช่วยลดปริมาณหนอนแมลง ศัตรูพืชลงไปได้มาก
2. มีคุณสมบัติ ทำให้ผนังเซลล์แข็ง ช่วยโอบอุ้มธาตุอาหารต่างๆไว้ได้นานทำให้พืช  ใบจะเขียว ใหญ่หนา เป็นมัน อวบน้ำ ลำต้นแข็ง รากแตกแขนงมาก 
3. ช่วยเร่งการออกดอก ติดผลได้ก่อนกำหนด และสามารถให้ผลผลิตก่อนฤดูกาล
4. ช่วยเพิ่มผลผลิตได้สูงกว่าปกติมาก ทั้งขนาดปริมาณ คุณภาพ รสชาติและสีสัน
5. ช่วยร่นอายุการเก็บเกี่ยว ทำให้เก็บเกี่ยวผลผลิตได้มากกว่าปกติ ทั้งยังยืดระยะเวลาการเก็บรักษาพืชผลได้นานขึ้นอีกด้วย
6. ลดการเสื่อมโทรม และระยะเวลาการพักฟื้นของพืช เพราะมีธาตุอาหารครบถ้วนสมบูรณ์หล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลา
7. สามารถเพิ่มการงอกของเมล็ดหรือท่อนพันธ์ โดนแช่หรือชุบก่อนปลูก
8. ช่วยให้พืชที่ปลูกใหม่อายุน้อย ฟื้นตัวและเติบโตได้ไว
9. สามารถลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้อย่างมหัศจรรย์ เพราะประหยัดทั้ง ปุ๋ยและยากำจัดแมลง ผลผลิตมากขึ้น
สนใจติดต่อ โทร. 082-135-8819
หรือที่เว็บไซต์ www.terpinoonline.com/?id=terpino
e-mail: tomonline99@gmail.comผู้ตั้งกระทู้ 082-135-8819 :: วันที่ลงประกาศ 2012-09-18 01:30:14 IP : 192.168.200.135


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3364395)
avatar
ป.เคมีภัณฑ์ขายส่งแม่ปุ๋ยทางใบ 25 ก.ก.

 

http://2.bp.blogspot.com/-OurYXFg9nq4/UFXUXPEdowI/AAAAAAAACKM/xutUyeSeMpw/s1600/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3A-100+%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94.jpg

 

หน้าฝนจะฉีดยาเคมีฆ่าหญ้า ฆ่าหนอน ฆ่าเพลี้ย คิดนานมากม๊าก  เราขอนำเสนอ A-100 สารเร่งยาเคมีและนำพาสารเคมีทุกชนิด ฮอร์โมนเข้าใบพืชทุกประภทได้รวดเร็ว แค่  5 นาทีก่อนฝนตกได้ผล 100 %  

ใช้ได้ตั้งแต่ ผสมไกโฟเสตฉีดหัวคันนา  ผสมยาหมักข้าวดีดข้าวเด้ง  ผสมยาคุมเลน  ผสมยาคุมฆ่า  ไม่ซื้อใช้จะเสียใจตลอดการทำนา 1ฤดู

ประหยัดกว่า  ได้ผลดีกว่า  เกรดยุโรป  ราคาเอเชีย

รับสมัครตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศไทย สมัครวันนี้ล็อกพื้นที่การขายให้ก่อน  โทรเลย.087-9181-778

ผู้แสดงความคิดเห็น ป.เคมีภัณฑ์ขายส่งแม่ปุ๋ยทางใบ 25 ก.ก. (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2012-09-25 06:56:03 IP : 125.26.113.56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.