ReadyPlanet.com


การใช้โพลิเมอร์ (สารอุ้มน้า) สา หรับปลูกยางพารา
avatar
.


การใช้โพลิเมอร์ (สารอุ้มน้า) สา หรับปลูกยางพารา

ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับต้นยำงพำรำที่ปลูกใหม่ และในทุก ๆ ช่วงอำยุของยำงพำรำ กำรดูแลที่ทวั่ ถึงนี ้จะทำให้ต้นยำงพำรำ

มีรำกที่แข็งแรง ลำต้นอวบเปลือกหนำ เมื่อเกษตรกรนำต้นกล้ำยำงพำรำไปปลูก กำรเตรียมหลุมปลูกยำงพำรำควรขุด

หลุมกว้ำง

30 เซนตเิ มตร ลกึ 30 เวนติเมตร แล้วคลุกเคล้ำดินกับหลุมด้วย ALCOSORB C ชนิดแห้ง 1 ช้อนชำ ในกรณีที่มีALCOSORB - C ที่แช่นำ้ แล้ว 1-2 ลิตรเจล และร็อคฟอสเฟสผสมให้เข้ำกัน โดยใช้ดินที่ผสมสำรอุ้มนำ้

ALCOSORB - C

พูนกว่ำปกติเล็กน้อย

กลบลงไปในหลุมให้ได้ประมำณ 3 ใน 4 ของควำมลึกของหลุมและกลบด้ำนบนของหลุมด้วยดินธรรมดำ ให้

หมายเหตุ

ALCOSORB

ประมำณ

C นำ้ หนัก 1 กิโลกรัม เมื่อนำไปแช่นำ้ จนอิ่มตัวจะสำมำรถอุ้มนำ้ ได้ถึง 200 - 400 ลิตร ใช้ปลูกยำงพำรำได้2 ไร่

ทา ไมต้องใช้โพลิเมอร์สารอุ้มน้า

ALCOSORB C

เพรำะ

อำหำรได้ มีอำยุอยู่ใต้ดินได้นำนกว่ำ

และดูดซึมปุ๋ยธำตุอำหำรได้ดี

ALCOSORB-C ผลิตจำกสำรประกอบธำตุอำหำรโปแตสเซียม ที่ไม่เป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิต สำมำรถใช้ปลูกพืชเพื่อผลิตเป็น5 ปี และมีควำมสำมำรถในกำรช่วยคัดกรองนำ้ ที่ไม่บริสุทธิ์ จึงไม่ดูดซับนำ้ เค็ม นำ้ กร่อย

ควรใช้สารอุ้มน้า

ALCOSORB C เมื่อไหร่

1.

ก้นหลุมที่ใช้ปลูกต้นยำงพำรำ เนื่องจำกสำรอุ้มนำ้ จะช่วยเก็บนำ้ ให้เกิดควำมชุ่มชืน้ แล้ว สำรอุ้มนำ้ ยังช่วยรักษำ

อุณหภูมิใต้ดินในช่วงฤดูร้อน และเก็บนำ้ ไปพร้อม ๆ กัน และรดนำ้ เดือนละ

ๆ ไว้ใช้ได้จนหมดฤดู

กำรใช้สำรอุ้มนำ้ ALCOSORB-C ครัง้ แรก แนะนำให้ใช้ที่แช่นำ้ แล้ว ปริมำณ 1-2 ลิตรเจล โดยกำรคลุกเคล้ำกับดิน1 ครัง้ ทำให้ต้นยำงมีแหล่งนำ้ สำรองเล็ก

2.

สำหรับต้นยำงพำรำที่อำยุ

จำกลำต้นประมำณ

ให้รดนำ้ ลงไปในหลุมเดือนละ

หน้ำแล้ง เป็นกำรทำให้เปลือกยำงพำรำและมีท่อนำ้ ยำงเพิ่มขึน้

ต้นยำงพำรำอย่ำงน้อย

ใส่สำรอุ้มนำ้ ALCOSORB-C (ที่แช่นำ้ จนอิ่มตัว) ประมำณ 10 ลิตร/ต้น หรือ ALCOSORB C แบบแห้ง 50 กรัม1-2 ปี ในช่วงปลำยฤดูฝน โดยขุดดินเป็นหลุม 30x30 เซนติเมตร ต้นละ 2-3 หลุม ห่ำง1.5 เมตร นำสำรอุ้มนำ้ ผสมกับปุ๋ยอินทรีย์ 10 กิโลกรัม แล้วใส่ลงไปในหลุมที่ขุดให้เต็ม จำกนัน้1 ครัง้ จะทำให้ต้นยำงพำรำเจริญเติบโตได้ดี ไม่ชะงักกำรเจริญเติบโตในช่วงเนื่องจำกสำรอุ้มนำ้ จะเก็บนำ้ สำรองใต้ดินสำหรับ15-30 วัน

นำ้ รด ถ้ำไม่มีนำ้ รด ใช้ผู้ตั้งกระทู้ . :: วันที่ลงประกาศ 2012-08-02 14:40:07 IP : 58.9.166.119


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (3353895)
avatar
starsunhero

ใช้ดีจริงๆนะ ทั้งชนิดน้ำ และเม็ด ใช้แล้ว ประทับใจ ขายแล้วสบายใจ ลูกค้าซื้อซ้ำ 100 %

-หมื่น โฆษณา ไม่เท่าท้าพิสูจน์ กับปุ๋ยอินทรีย์น้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่+ซันไคโตซาน(คู่ซี้ปลดหนี้เกษตรกรไทย) ที่เป็นทั้งปุ๋ย ยา ฮอร์โมน ปลอดสารพิษ 100% เห็นผลเร็วทันใจ เร่งต้น เร่งดอก เร่งใบ ระเบิดหัว ระเบิดรวง ป้องกันเพลี้ย แมลง กำจัดหอยเชอรี่ กำจัดเชื้อรา แก้ปัญหาดินเสื่อม เพิ่มผลผลิต 2-4 เท่า ปุ๋ยน้ำซุปเปอร์ซันฮีโร่ เป็น ผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในโลก ที่กล้ารับประกันผลคืนเงิน ราคา 440 บาท ใช้ได้ 10 ไร่

7 วันเห็นผล ปลอดภัย ไม่แพง...

ชมผลงานของเราคลิก!!!

ผู้แสดงความคิดเห็น starsunhero (starsunhero-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2012-08-02 16:51:09 IP : 101.51.110.53


ความคิดเห็นที่ 1 (3353882)
avatar
.

 

สนใจติดต่อ คุณไก่ 0897957635
วิธีสั้งซื้อโทรมาถามเลขบัญชี3ตัวแรกxxx-2-68865-0 ชื้อบัญชีวรวิทย์เส็งเจริญธนาคารไทยพาณิชสาขาออ้อมใหญ่

แล้วค่อยส่งที่อยู่มาให้ครับทางsmsก็ได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น . วันที่ตอบ 2012-08-02 14:44:11 IP : 58.9.166.119[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.