ReadyPlanet.com


ต้องการเป็นเจ้าของสวยยาง ไม่ยากอีกต่อไปแล้ว ซื้อพันธุ์ยางพาราวันนี้ ฟรี้ ชุดเปิดกรีด พร้อมยา - ปุ๋ย
avatar
achayhai


user image

 ต้องการเป็นเจ้าของสวยยาง ไม่ยากอีกต่อไปแล้ว ซื้อพันธุ์ยางพาราวันนี้ ฟรี้ ชุดเปิดกรีด พร้อมยา - ปุ๋ย 

RRIM 600       ราคากิ่งละ  25 บาท

RRIT 251       ราคากิ้งละ   35 บาท

RRIM 3001    ราคากิ่งละ   45 บาท

  จุดประสงค์ของโครงการ

1.เพิ่มเนื้อที่ปลูกยางพาราให้กับประเทศในอาเชียนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก
2.สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาค อย่างมั่นคงและถาวร
3.ให้พี่น้องชาวไทยได้พันธุ์ยางที่มีคุณภาพและผลผลิตที่ดีในอนาคต
4.เพื่อรองรับโรงงานผลิต-รับซื้อยางพาราและแปรูปยางพารา – ไม้ยางพาราในอนาคต
5.เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก
6.เพื่อสร้างแหล่งวัตถุดินที่เป็นเครือข่ายในการป้อมวัตถุดิบเข้าโรงงาน

                                                     คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.มีที่ดิน 1 เอ็กซ์ตร้าขึ้นไป ( 6 ไร่ ) และที่ดินอยู่บริเวณ ทั่วประเทศที่สามารถปลูกยางได้
2.ต้องการเป็นเจ้าของสวนยางพาราเพื่ออนาคตที่ดี และรายได้ที่มั่นคง
3.ต้องมีแรงงานในการทำสวนยางพาราและมีเวลาดูแลเอาใจใส่สวนยางพารา

                                                    เงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1.ได้พันธุ์ยางพารา RRIM 600 , RRIM 600 ยอดดำ , RRIT 251 , RRIM 3001 ในราคาถูก
( ตั้งแต่  บาท ขั้นไป ) แล้วแต่ละชนิดพันธุ์ของพันธุ์ยางพารา

                                                  รายละเอียดของราคาโดยประมาณ
RRIM 600                    ระยะเวลาที่ปลูก  5-6 ปี          น้ำยาง 289 กก./ปี/ไร่    ราคาเริ่มต้น   18    บาท/ต้น
RRIT 251                     ระยะเวลาที่ปลูก  5-6 ปี          น้ำยาง 457 กก./ปี/ไร่    ราคาเริ่มต้น   30    บาท/ต้น
RRIM 600 ยอดดำ       ระยะเวลาที่ปลูก  5-6 ปี          น้ำยาง 485 กก./ปี/ไร่    ราคาเริ่มต้น   45    บาท/ต้น
RRIM 3001                  ระยะเวลาที่ปลูก  3-4 ปี          น้ำยาง 520 กก./ปี/ไร่    ราคาเริ่มต้น   60    บาท/ต้น

2.จะมีการฝึกอบรมการปลูกยาง – การดูแลรักษา – การผลิตยางพาราให้มีคุณภาพ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ฟรี
3.จะทดแทนต้นที่เสียหายให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกกรณี
4.ให้การสนับสนุน ปุ๋ย – ยาต่างๆ ในระยะ 1-3 ปีแรก และอุปกรณ์ชุดเปิดกรีดยางในครั้งแรก ฟรี
5.เมื่อต้นยางพาราถึงอายุที่กรีดได้ต้องขายยางพาราให้กับทางบริษัทเท่านั้น ในราคาท้องตลาด
6.เมื่อต้นยางพาราหมดอายุการกรีดต้องขายไม้ยางพาราให้กับทางบริษัท
7.ในการปลูกยางพาราครั้งที่ 2 หรือสวนที่ 2 เป็นต้นไป ทางบริษัทจะลงทุนให้ก่อนและจ่ายค่าพันธุ์ยางพาราหลังจากที่เปิดกรีดแล้ว แต่ต้องขายยางและไม้ยางให้ทางบริษัทเท่านั้นในราคาท้องตลาดเช่นกัน 

                                             ระยะเวลาและขั้นตอนในการเข้าร่วมโครงการ
1.สำรวจพื้นที่และลงรายชื่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มิถุนายน – ธันวาคม 2555
2.กรอบใบสมัครและจัดทำรายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ ตุลาคม – ธันวาคม 2555
              2.1 ทำสัญญา การเข้าร่วมโครงการ   มกราคม  – ก.พ. 2556
              2.2 อบรมให้ความรู้และความเข้าใจในการปลูกยางกับสมาชิก  มีนาคม 2556 
              2.3 สมาชิกจ่ายเงินค่าเบี้ยยางในวันที่นำเบี้ยยางไปจากบริษัทเพื่อไปปลูก   
                  2.3.1  สำหรับสมาชิกที่ผ่อนจ่ายค่าเบี้ยยาง   มกราคม – เมษายน 2556 

                                                           การผ่อนจ่ายค่าเบี้ยยาง
            ให้ทำการโอนเข้าบัญชีบริษัท หรือจ่ายกับตัวแทนในเขตที่สมาชิกอาศัยอยู่   โดยผ่อนจ่ายเป็น 4 งวด งวดละ 25 % เช่น มีที่ดินอยู่ 4 เอ็กซ์ตร้า ต้องใช้เบี้ยยาง ประมาณ 2,000 ต้นในราคาต้นละ 20 บาทรวมทั้งหมด 40,000 บาท ให้ทำการแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดละ 10,000 บาท เป็นต้น  โดยทางบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินให้ทุกครั้งที่จ่าย
3.เริ่มเตรียมพื้นที่ในการปลูกยางพารา  กุมภาพันธ์ – เมษายน 2556
4.เริ่มปลูกยางพาราตามตารางเวลาของสมาชิกแต่ละท่านเมษายน – กรกฎาคม 2556
5.เมื่อปลูกไปได้ในระยะ 1-3 ปีจะมีการสำรวจและบำรุง – ดูแลรักษา ยางพาราต่อไป

จุดประสงค์ของโครงการ
1.เพิ่มเนื้อที่ปลูกยางพาราให้กับประเทศลาวมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก
2.สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวลาวและประเทศอื่นๆในภูมิภาค อย่างมั่นคงและถาวร
3.ให้พี่น้องชาวลาวได้พันธุ์ยางที่มีคุณภาพและผลผลิตที่ดีในอนาคต
4.เพื่อรองรับโรงงานผลิต-รับซื้อยางพาราและแปรูปยางพารา – ไม้ยางพาราในอนาคต
5.เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก
6.เพื่อสร้างแหล่งวัตถุดินที่เป็นเครือข่ายในการป้อมวัตถุดิบเข้าโรงงาน

                                                     คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
1.มีที่ดิน 1 เอ็กซ์ตร้าขึ้นไป ( 6 ไร่ ) และที่ดินอยู่บริเวณ แขวงเวียงจันทน์ทั้งหมด แขวงไชยบุรีทั้งหมด
แขวงหลวงพระบางทั้งหมด และภาคเหนือของลาวบางส่วน และในอนาคตเนื้อที่ทั้งหมดของประเทศลาว
2.ต้องการเป็นเจ้าของสวนยางพาราเพื่ออนาคตที่ดี และรายได้ที่มั่นคง
3.ต้องมีแรงงานในการทำสวนยางพาราและมีเวลาดูแลเอาใจใส่สวนยางพารา

                                                    เงื่อนไขที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
1.ได้พันธุ์ยางพารา RRIM 600 , RRIM 600 ยอดดำ , RRIT 251 , RRIM 3001 ในราคาถูก
( ตั้งแต่ 18 บาท ขั้นไป ) แล้วแต่ละชนิดพันธุ์ของพันธุ์ยางพารา

                                                  รายละเอียดของราคาโดยประมาณ
RRIM 600                    ระยะเวลาที่ปลูก  5-6 ปี          น้ำยาง 289 กก./ปี/ไร่    ราคาเริ่มต้น   18    บาท/ต้น
RRIT 251                     ระยะเวลาที่ปลูก  5-6 ปี          น้ำยาง 457 กก./ปี/ไร่    ราคาเริ่มต้น   30    บาท/ต้น
RRIM 600 ยอดดำ       ระยะเวลาที่ปลูก  5-6 ปี          น้ำยาง 485 กก./ปี/ไร่    ราคาเริ่มต้น   45    บาท/ต้น
RRIM 3001                  ระยะเวลาที่ปลูก  3-4 ปี           น้ำยาง 520 กก./ปี/ไร่    ราคาเริ่มต้น   60    บาท/ต้น

2.จะมีการฝึกอบรมการปลูกยาง – การดูแลรักษา – การผลิตยางพาราให้มีคุณภาพ ในระหว่างเข้าร่วมโครงการ ฟรี
3.จะทดแทนต้นที่เสียหายให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการทุกกรณี
4.ให้การสนับสนุน ปุ๋ย – ยาต่างๆ ในระยะ 1-3 ปีแรก และอุปกรณ์ชุดเปิดกรีดยางในครั้งแรก ฟรี
5.เมื่อต้นยางพาราถึงอายุที่กรีดได้ต้องขายยางพาราให้กับทางบริษัทเท่านั้น ในราคาท้องตลาด
6.เมื่อต้นยางพาราหมดอายุการกรีดต้องขายไม้ยางพาราให้กับทางบริษัท
7.ในการปลูกยางพาราครั้งที่ 2 หรือสวนที่ 2 เป็นต้นไป ทางบริษัทจะลงทุนให้ก่อนและจ่ายค่าพันธุ์ยางพาราหลังจากที่เปิดกรีดแล้ว แต่ต้องขายยางและไม้ยางให้ทางบริษัทเท่านั้นในราคาท้องตลาดเช่นกัน 

                                                                 การผ่อนจ่ายค่าพันธุ์ยาง
            ให้ทำการโอนเข้าบัญชีบริษัท หรือจ่ายกับตัวแทนในเขตที่สมาชิกอาศัยอยู่   โดยผ่อนจ่ายเป็น 4 งวด งวดละ 25 % เช่น มีที่ดินอยู่ 4 เอ็กซ์ตร้า ต้องใช้เบี้ยยาง ประมาณ 2,000 ต้นในราคาต้นละ 20 บาทรวมทั้งหมด 40,000 บาท ให้ทำการแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด งวดละ 10,000 บาท เป็นต้น  โดยทางบริษัทจะออกใบเสร็จรับเงินให้ จุดประสงค์ของโครงการ
1.เพิ่มเนื้อที่ปลูกยางพาราให้กับประเทศลาวมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดโลก
2.สร้างงานและเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องชาวลาวและประเทศอื่นๆในภูมิภาค อย่างมั่นคงและถาวร
3.ให้พี่น้องชาวลาวได้พันธุ์ยางที่มีคุณภาพและผลผลิตที่ดีในอนาคต
4.เพื่อรองรับโรงงานผลิต-รับซื้อยางพาราและแปรูปยางพารา – ไม้ยางพาราในอนาคต
5.เพื่อส่งออกไปยังตลาดโลก
6.เพื่อสร้างแหล่งวัตถุดินที่เป็นเครือข่ายในการป้อมวัตถุดิบเข้าโรงงาน

สนใจข้อมูลเพิ่มเติม ที่  www.pararubberservice.webiz.co.th ผู้ตั้งกระทู้ achayhai กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2012-12-14 17:31:23 IP : 10.2.0.50


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.