ReadyPlanet.com


โปรแตสเซี่ยมฮิวมิก
avatar
125


 

ที่มาhttp://www.organellelife.com/pdf/humic%20fulvic.pdf

กรดฮิวมิก

กรดฮิวมิกจากธรรมชาติอุดมด๎วยสารอินทรีย์ที่มีประโยชน์และใช๎เป็นสารกระตุ๎นทางชีวภาพในด๎านการเกษตร

องค์ประกอบของกรดฮิวมิค

Humic acid (กรดฮิวมิก) 28 – 30 % S (ซัลเฟอร์) 2.30 %

N (ไนโตรเจน) 4.00 % B (โบรอน) 0.02 %

P

K

Ca (แคลเซียม) 3.00 % OM (อินทรียวัตถุ) 31.00 %

Mg (แมกนีเซียม) 0.57 %

2O5 (ฟอสฟอรัส) 0.01 % Fe (เหล็ก) 0.88 % 2O (โพแทสเซียม) 0.12 % Mn (แมงกานีส) 0.02 %

ประโยชน์ของกรดฮิวมิก

 ลดการระเหยของน้้าในดิน

 ปรับโครงสร้างของดินให้เหมาะสมต่อการเจริญของพืช

 กระตุ้นการเกิดรากและการงอกของเมล็ด

เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแร่ธาตุของพืช

เพิ่มผลผลิตให้แก่พืช

การเกิดฮิวมัส

เศษพืชซากสัตว์

ระยะเวลาการยํอยสลาย

น๎อย

อินทรีย์วัตถุ

วัตถุดิบผลิตปุ๋ยทั่วไป

ฮิวมัสที่ยํอยสลายสมบูรณ์ฮิวมัสที่ยํอยสลายไมํสมบูรณ์

กรดฮิวมิก(ละลาย ฮิวมิน(ไมํละลาย

กรดฟูลวิกกรดฮิวมิก

(ละลายในกรด (ละลายในดำง

มาก

ลดการระเหยของน้้าในดิน

แรํธาตุ(ประจุบวก

ที่จับกับกรดฮิวมิกในดิน

ท้าให๎น้้าระเหยจากดินลด

ลงเนื่องจากการจับกันของพันธะ

ประจุบวกและลบ

จับกับออกซิเจนที่มีอยูํในน้้า

(ประจุบวก

ตํอการเจริญของพืช

ปรับโครงสร๎างของดินให๎เหมาะสม

เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมแรํธาตุของพืช

แรํธาตุที่จ้าเป็นตํอพืช

(ประจุบวก

รากพืช

กรดฮิวมิกจับกับแรํธาตุ

และพาเข๎าสูํรากพืช

คำการแลกเปลี่ยนประจุลบของกรดฟูลวิก(900 – 1400 meq/100g)

กรดฮิวมิก(400 – 870 meq/100g)

กรดฟูลวิกและฮิวมิกที่มีอยูํในปุ๋ยมีคุณสมบัติจับแรํธาตุที่เป็นประโยชน์ตํอพืชและน้าเข๎าสูํพืชท้าให๎พืชได๎รับแรํธาตุที่จ้าเป็นตํอการเจริญเติบโตมากกวำการใช๎ปุ๋ยไปท้าให๎ผลผลิตเพิ่มและต๎นแข็งแรง

บทบาทของฟูลวิคแอซิด

ตํอการสํงเสริมการเจริญเติบโตของพืช

ฟูลวิคแอซิด(Fulvic Acid)

สารฮิวมิคมีโครงสร้างทางโมเลกุลที่ซับซ้อนมีสีน้้าตาลเข้มถึงด้า

คือสารฮิวมิค(Humus หรือHumic Substance ) ชนิดหนึ่งเป็นอินทรียวัตถุซึ่งเกิดจากการย่อยสลายของซากพืชสัตว์และสิ่งมีชีวิตในดินโดยขบวนการฮิวมิฟิเคชั่น(Humification Process)

โดยสารฮิวมิคประกอบด๎วยสํวนยํอย3 ชนิดรวมกันอยูํคือ

สารฮิวมิน(Humin)

มีสีด้ามีโครงสร้างทางโมเลกุลใหญ่ที่สุดไม่ละลายน้้าและไม่เป็นประโยชน์ต่อพืช

ฟูลวิคแอซิด(Fulvic Acid)

ทางโมเลกุลเล็กที่สุดละลายน้้าได้ดีในทุกสภาวะเป็นประโยชน์

ต่อพืชมากที่สุดพืชน้าไปใช้ประโยชน์ได้รวดเร็วที่สุดมีอยู่ใน

สัดส่วนที่น้อยมีการสกัดออกมาใช้ในรูปของสารประกอบ

โปแตสเซียมเรียกว่าโปแตสเซียมฟูลเวทซึ่งละลายน้้าได้ดี

เป็นสารสีเหลืองทองมีโครงสร้าง

โปแตสเซียมฟูลเวทความเข๎มข๎น5%

ฮิวมิคแอซิด(Humic Acid)

สีน้้าตาลเข้มถึงด้ามีโครงสร้างทางโมเลกุลใหญ่กว่าฟูลวิคแอซิดละลายน้้าในด่างแต่ไม่ละลายในกรดเป็นประโยชน์ต่อพืชมีการสกัดออกมาใช้ในรูปของสารประกอบโปแตสเซียมเรียกว่าโปแตสเซียมฮิวเมทซึ่งละลายน้้าได้ดี

โปแตสเซียมฮิวเมทความเข๎มข๎น27 %

ฟูลวิคแอซิด

ยกเว้นในกรณีที่ถูกสกัดออกมาในรูปสารประกอบโปแตสเซียม

เรียกว่าโปแตสเซียมฮิวเมทและโปแตสเซียมฟูลเวทซึ่งมี

โปแตสเซียมเป็นส่วนประกอบ5 – 10 % สามารถน้าไปใช้ทางดิน

เพื่อปรับปรุงคุณภาพของดินเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์

จากธาตุอาหารหลักธาตุรองและจุลธาติและส่งเสริมการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์มี่เป็นประโยชน์

เนื่องจากฟูลวิคแอซิดมีโครงสร้างโมเลกุลที่เล็กและมีคุณสมบัติในการแลกเปลี่ยนประจุสูงฟูลวิคแอซิดจึงรวมเป็นสารประกอบเชิงซ้อนกับธาตุต่างๆท้าให้ธาตุอาหารที่มีอยู่ในรูปไม่ละลายน้้าหรือแยกตัวได้ง่ายสามารถละลายน้้าและถูกดูดซึมเข้าสู่พืชทางรากและทางใบได้ดี

และกรดฮิวมิคไม่ใช่ปุ๋ยไม่ให้สารอาหารแก่พืช

การให๎ปุ๋ยทางใบและสารป้องกันโรคพืชชนิดดูดซึมรํวมกับฟูลวิคแอซิดหรือโปแตสเซียมฟูลเวท

มีผลดีมากกวำการพํนด๎วยปุ๋ยหรือยาเพียงอยำงเดียวดังนี้

1. ท้าให้พืชสามารถดูดซึมธาตุอาหารเข้าสู่ใบและยังสามารถเคลื่อนย้ายธาตุอาหารและยาผ่านเซลล์พืชไปยังส่วนต่างๆของพืชที่ต้องการธาตุอาหารนั้นๆได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. ลดความเป็นพิษเนื่องจากความเข้มข้นสะสมของปุ๋ยและยาเมื่อน้้าระเหยแห้งไป

3. พืชจะตอบสนองต่อปุ๋ยและยาได้เร็วขึ้น

4. เพิ่มการหายใจและการสังเคราะห์แสงโดยการสร้างคลอโรฟิลล์ท้าให้พืชสามารถผลิตแป้งและน้้าตาลได้มากขึ้น

5. เพิ่มการสังเคราะห์เอนไซม์และกรดนิวคลีอิคเร่งปฏิกิริยาระหว่างเอนไซม์กรดอะมิโนธาตุอาหารและฮอร์โมนต่างๆจึงเป็นการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชในด้านต่างๆเช่นการงอกของเมล็ดการเกิดรากการแตกตาดอกยอดกิ่งข้างและขนาดของล้าต้นกิ่งใบและผล

6. ช่วยกระตุ้นการสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อโรคพืชและลดความเครียดจากภาวะแห้งแล้ง

บริษัทออร์กาเนลไลฟ์อินโนเวชั่นจ้ากัด

ส้านักงานกรุงเทพฯ99/122 หมูํ8 ม.ชลลดา(วงแหวนรัตนธิเบศถ์) ต.บางรักพัฒนาอ.บางบัวทองจ.นนทบุรี11110

ส้านักงานเชียงใหมํ221/8 หมูํ6 ถ.วงแหวนรอบกลางต.ฟ้าฮำมอ.เมืองจ.เชียงใหมํ50000 โทร053 - 246851

ส้านักงานสุราษฏร์ธานี64/23 หมูํ3 ถ.พํอขุนทะเลต.มะขามเตี้ยอ.เมืองจ.สุราษฏร์ธานี84000 โทร077-405618

ส้านักงานหาดใหญํ1/12 ถ.ฉัยยากุลอุทิศ2 อ.หาดใหญํจ.สงขลา90110 โทร074-356855ผู้ตั้งกระทู้ 125 :: วันที่ลงประกาศ 2011-11-26 14:20:30 IP : 58.9.16.235


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2234552)
avatar
ติดต่อ 082 1358819

บริษัท สิงห์ทอง นิวไลฟ์ 999 จำกัด

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ บริษัทคนไทย เพื่อคนไทย เพื่อเกษตรกร ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้ที่ใช้สินค้า และผู้ที่สนใจอยากจะมีรายได้ประจำ รายได้เสริม หรือหารายได้พิเศษทุกท่าน สิงห์ทองนิวไลฟ์ 999 เป็นโรงงานผลิตปุ๋ยรายใหญ่ ทั้งคุณภาพและชื่อเสียง ติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย เราผลิตและจำหน่ายปุ๋ยส่งบริษัทต่างๆมาเกือบ20ปี มากมายหลายแบรนด์ ที่ผ่านมาเราเป็นเบื้องหลังความสำเร็จของหลายๆบริษัทมานาน วันนี้ด้วยการตัดสินใจของท่านประธานบริษัท พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ทำให้เราตัดสินใจเปิดตัว บริษัท สิงห์ทองนิวไลฟ์999จำกัด ขึ้นมา นิวไลฟ์ คือชีวิตใหม่ เราจะทำให้เกษตรกร ผู้ซื้อ ผู้ขาย หรือผู้ที่ใช้สินค้า และสมาชิกทีมทุกท่านมีชีวิตใหม่ที่ดีกว่า สินค้านำเสนอของเรามีความเข้มข้นสูง คุณภาพเกรดA เมื่อนำไปใช้แล้วเห็นผลชัดเจน เพิ่มผลผลิตได้จริง ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เกษตรปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย แถมยังมีรายได้เสริมเพิ่มจากการแนะนำบอกต่อตามแผนรายได้อีกหลายช่องทาง

ศึกษาข้อมูล และสมัครสมาชิกทำธุรกิจที่เว็บไซต์

http://stnparouy.com/?id=STN999TEAM

ติดต่อ 082 1358819

ผู้แสดงความคิดเห็น ติดต่อ 082 1358819 วันที่ตอบ 2011-11-26 21:19:27 IP : 180.183.244.233[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.