ReadyPlanet.com


ที่นี่จำหน่าย:ปุ๋ยใส่หอม,ปุ๋ยใส่มะเขือ,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่ถั่วยาว,ปุ๋ยใส่มะเขือเทศ
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง


 ที่นี่จำหน่าย"โคตรหวานลูกใหญ่": ปุ๋ยใส่หอม,ปุ๋ยใส่มะเขือ,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่ถั่วยาว,ปุ๋ยใส่มะเขือเทศ,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่เมล่อน,ปุ๋ยใส่แคนตาลูปปุ๋ยใส่หอม,ปุ๋ยใส่มะเขือ,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่ถั่วยาว,ปุ๋ยใส่มะเขือเทศ,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่เมล่อน,ปุ๋ยใส่แคนตาลูป

 

 ส้มโอ เป็นไม้ผลเศรษฐกิจทีุ่ทุกคนรู้จักกันดี เนื่องจากสามารถปลูกได้ทุกภาคของประเทศไทย และเป็นไม้ผลที่มีรสชาดดี และมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้ผลผลิตและผลตอบแทนสูง ระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวผลผลิตของส้มโอจะอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม ถึงมกราคมของทุกปี สามารถเก็บไว้ได้นานเพราะมีเปลือกหนา เกษตรกรสามารถปลูกเพื่อการบริโภคหรือเพื่อการค้าได้ แตส่วนมากนิยมปลูกเพื่อการค้า เนื่องจากมีราคาดี และสามารถซื้อไปเป็นของฝากได้ ประโยชน์ของส้มโอนอกจากจะบริโภคเนื้อแล้ว เปลือกยังนำมาแปรรูปเป็นเปลือกส้มโอเชื่อม และเปลือกส้มโอแช่อิ่มได้อีกด้วย

        บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13  ตำบลคลองน้อย  อำเภอปากพนัง  จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นหมู่บ้านแรกของอำเภอปากพนังที่มีการปลูกส้มโอเต็มพื้นที่ โดยนำพันธุ์มาจากอำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม โดยสภาพพื้นที่ของบ้านแสงวิมาน เป็นที่ราบลุ่ม ป่าชายเลน มีน้ำขังเป็นส่วนใหญ่  เกษตรกรชาวนครศรีธรรมราชโดยทั่วไป หากใครต้องการทำสวนผลไม้ จะต้องเป็นเกษตรกรในพื้นที่อำเภอลานสกา พรหมคีรี ซึ่งเป็นที่ดอน น้ำไม่ท่วมขัง แต่ด้วยความมุมานะและภูมิปัญญาของชาวปากพนัง ที่ทำให้พื้นที่ที่ไม่สามารถปลูกอะไรได้ นอกจากการทำนา มาเป็นแหล่งผลิตส้มโอที่มีคุณภาพและสร้างชื่อเสียงให้คนนครศรีธรรมราชได้

        ปุ๋ยใส่หอม,ปุ๋ยใส่มะเขือ,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่ถั่วยาว,ปุ๋ยใส่มะเขือเทศ,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่เมล่อน,ปุ๋ยใส่แคนตาลูป

ความเป็นมาในการผลิตส้มโอ

        บ้านแสงวิมานเป็นชื่อของสองตระกูล คือ ตระกูลของนายแสงกับนางมาน ซึ่งเป็นบุคคลที่เข้ามาก่อสร้างหมู่บ้าน ตั้งแต่ปี พ.ศ.2481 หรือประมาณ 70 ปีที่ผ่านมา และเครือญาติอีก 20 ครัวเรือน อพยพมาจากบ้านปากกลัด (อำเภอพระปะแดง จังหวัดสุมทรปราการ) และจังหวัดนนทบุรี ในช่วงแรกทำเกษตร โดยการทำนา แต่รายได้ไม่เพียงพอ ประกอบกับภูมิปัญญาในการทำสวนมาก่อน จึงมีการขุดยกร่อง เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้ และเป็นต้นแบบในการทำสวนแบบยกร่องมาจนถึงปัจจุบัน ในช่วงขุดยกร่องใหม่มีการปลูกพืชล้มลุก และไม้ผลหลายชนิด แต่ไม่ประสบผลสำเร็จเท่าที่ควร เนื่องจากประสบปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูมรสุม และบางปีน้ำเค็มทะลักคันกั้นน้ำ เข้าไปท่วมขังร่องสวน พืชผลได้รับความเสียหาย
        ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 มีการนำกิ่งพันธุ์ส้มโอมาทดลองปลูก ปรากฎว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากส้มโอเป็นพืชที่ทนต่อสภาพน้ำท่วมขัง น้ำเค็ม ประกอบดินมีสภาพเป็นดินเหนียว จึงทำให้ส้มโอมีรสชาดหวานเข้ม ไม่ขม แตกต่างจากส้มโอจากพื้นที่อื่น 
       ขณะนี้เกษตรกรอำเภอปากพนัง นิยมปลูกส้มโอพันธุ์ขาวทองดี ซึ่งมีรสชาดหวานเข้ม  กุ้งมีสีแดงอมชมพู พันธุ์ขาวพวง มีรสชาดหวานอมเปรี้ยว  ผู้บริโภคนิยมซื้อในช่วงเทศกาลตรุษจีน  พันธุ์ขาวแป้น มีรสชาดหวาน กลมกล่อม ราคาถูก เป็นที่ต้องการของตลาดระัดับล่า
        ปี พ.ศ.2523  นายหวัง  มัสแหละ  ซึ่งเป็นผู้บุกเบิกคนหนึ่งของบ้านแสงวิมาน ได้ไปเยี่ยมญาติที่ บ้านบราโอ  ตำบลประจัน  อำเภอยะรัง  จังหวัดปัตตานี  ได้เห็นต้นส้มโอต้นหนึ่งมีผลเหมือนพันธุ์ขาวพวง  มีกุ้ง (เนื้อ) สีชมพูค่อนข้างแดง ชาวบ้านแถบนั้นเรียกส้มโอนี้ว่า "ส้มสีชมพู" ซึ่งเป็นพันธุ์พื้นเมือง ผลมีขนาดใหญ่ แต่มีรสขม จึงไม่มีใครนิยมปลูก ท่านจึงได้ขอซื้อต้นพันธุ์มา 3 ต้น เพื่อนำมาทดลองปลูกที่บ้านแสงวิมาน ผลปรากฏว่าผลผลิตที่ได้มีรสชาดหวานขึ้น แต่ยังมีรสขมอีก ในช่วงนั้นใช้ชื่อพันธุ์ว่า "พันธุ์มรกต" เนื่องจากผิวผลมีสีเขียวเข้ม และมีขนอ่อนนุ่มปกคลุมทั่วผล คลายกำมะหยี่  จากนั้นได้มีการปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น ตามความต้องการของตลาด โดยการปรับปรุงทั้งสายพันธุ์และวิธีการดูแลรักษา ซึ่งมีวิธีการดังนี้  
    1. ด้่านสายพันธุ์ ส้มโอเป็นไม้ผลที่ใช้เวลานาน ประมาณ 4 ปี จึงจะให้ผลผลิต การปรับปรุงสายจึงต้องใช้เวลา โดยชาวบ้านแสงวิมานใช้วิธีการผสมพันธุ์ุ์ุข้ามต้น นำเมล็ดที่ได้ไปเพาะ เก็บผล คัดเลือกต้นที่ให้ผลผลิตรสชาดดี ไม่ขม เมือไ้ึด้ต้นแม่พันธุ์จึงขยายพันธุ์โดยการตอนกิ่ง
้     2. ด้าาดููแลรัษา ส่วนให่ญเกษตรกรมักจะไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้ จึงทำให้คุณภาพ
ไม่ค่อยดี แต่เกษตรกรบ้านแสงวิมาน เน้นเรื่องนี้มาก โดยจะให้น้ำ ปุ๋ยตามช่วงความต้องการของส้มโอ

    จากการปรับปรุงคุณภาพดังกล่าวข้างต้น ทำให้ส้มโอพันธุ์นี้เนื้อสีแดงเข้ม (สีทับทิม) รสชาดหวาน หอม นุ่ม น่ารับประทาน จึงเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างมาก ดังนี้น เมื่อมีการปรับปรุงคุณภาพเป็นที่น่าพอใจแล้ว จึงตกลงกันว่าน่าจะตั้งชื่อใหม่ คนส่วนใหญ่ในหมู่บ้านจึงเปลี่ยนมาใช่ชื่อว่า "พันธุ์ทับทิมสยาม"ลักษณะประจำพันธุ์ ใบค่อนข้างกว้าง ปลายใบแหลม ใต้ใบมีขนอ่อนนุ่ม ผลมีขนาดใหญ่ เส้นรอบผลประมาณ 16 - 22 นิ้ง หัวจีบ (คล้ายขาวพวง) ผิวผลมีขนอ่อนนุ่มคล้ายกำมะหยี่ปกคลุมทั่วทั้งผล เมื่อจับผลเบาๆ จะรู้สึกผิวเปลือกนุ่ม เปลือกบาง ถ้าเก็บเกี่ยวหรือขนส่งไม่ดี จะช้ำง่าย 
     ราคาจำหน่ายดีมาก โดยราคาหน้าแปลง ประมาณ ผลละ 50 บาท ราคาจำหน่ายร้านค้าริมทาง ประมาณ ผลละ 80-100 บาท ซึ่งเป็นราคาที่จูงใจให้เกษตรกรหลายรายหันมาปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามกันมากขึ้น

ข้อมูล / นายอิมรอน  แสงวิมาน

หากสงสัยมาคุยกัน https://goo.gl/sw6TxD ที่นี่จำหน่าย"โคตรดก": ปุ๋ยใส่มะนาว,ปุ๋ยใส่ดาวเรือง,ปุ๋ยใส่มะลิ,ปุ๋ยใส่กล้วยหอม,ปุ๋ยใส่ข่า,ปุ๋ยใส่ตะไคร้,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่ส้มโอ,ปุ๋ยใส่ฝรั่งกิมจู,ปุ๋ยใส่อ้อยสุพรรณบุรี50คั้นน้ำอ้อยขาย,ปุ๋ยใส่ข้าวหอมปทุม 

 

รีวิวชาวบ้านตัวจริงๆไม่ได้จ้าง :http://bit.ly/2caTh4s

 

คลิกอ่าน+สนใจซื้อ http://goo.gl/A39nT3 ที่นี่จำหน่าย"โคตรหวานลูกใหญ่": ปุ๋ยใส่หอม,ปุ๋ยใส่มะเขือ,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่พริก,ปุ๋ยใส่ถั่วยาว,ปุ๋ยใส่มะเขือเทศ,ปุ๋ยใส่มะกรูดตัดใบขาย,ปุ๋ยใส่เมล่อน,ปุ๋ยใส่แคนตาลูป

 

ศึกษาบทความดีๆของ ป.เคมีภัณฑ์ ตามหัวข้อดังต่อไปนี้

1.ศึกษาข้อมูล ป.เคมีภัณฑ์ ทุกอย่าง https://goo.gl/qake7Q

2.หญ้านาข้าวไม่ตายตั้งแต่ 20วันขึ้นไป http://goo.gl/XE2QG8

3.การกำจัดข้าวดีดข้าวเด้ง                               

 http://goo.gl/0EDkUI

4.การผสมแม่ปุ๋ยเคมีเป็นสูตรต่างๆ  http://goo.gl/Vxqft0

5.สารจับใบเกรดพ่นบนเครื่องบินภาคเกษตร http://goo.gl/Cg9Jqp

6.การกำจัดตะไคร่น้ำในนาข้าว http://goo.gl/rIQyID / http://goo.gl/DlXZcX

7.ภารกิจปราบเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล หนอนกอ หนอนม้วนใบข้าว  http://goo.gl/N9OjTV

 

ดูวีดิโอ+ข้อมูลทางมัติมีเดีย: https://goo.gl/zPsPr8ผู้ตั้งกระทู้ ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2016-09-09 22:33:49 IP : 125.26.120.87


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4019025)
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง

 http://bit.ly/2czcg7q

รับซื้อผักทุกชนิด ผักชี ต้นหอม คะน้า ผักบุ้ง ตำลึง   (แหล่งรวมเกษตรกร ยุค 4G)ลองเข้าไปถามซื้อได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2016-09-10 22:47:35 IP : 125.26.127.175[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.