ReadyPlanet.com


ฮิวมิคแอซิคเมื่อผสมร่วมกับไกโฟเสต88.8%หรือพาราครอต20.7% ช่วยให้หญ้าตายดีและหญ้าย่อยเป็นปุ๋ยเร็วมาก
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง


 ฮิวมิคแอซิคเมื่อผสมร่วมกับไกโฟเสต88.8%หรือพาราครอต20.7% ช่วยให้หญ้าตายดีและหญ้าย่อยเป็นปุ๋ยเร็วมาก

ประโยชน์ของกรดฮิวมิค ที่มีต่อการเกษตร
กรดฮิวมิค ให้ประโยชน์ต่อการเกษตรใน 2 กรณี กล่าวคือประโยชน์ทางตรงต่อพืชและต่อดิน

ประโยชน์ทางตรงต่อพืช
ได้แก่ผลกระทบที่มีต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งมีอยู่มากมายหลายประการ (Visser, 1986) ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้
1.
ช่วยเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดพืชหลายชนิด (Dixit and Kishore, 1967) การจุ่มเมล็ดพืชลงไปในสารละลาย Sodium humate จะช่วยเพิ่มอัตราการหายใจ การดูดน้ำและการงอกของเมล็ดพืช (Smideora, 1962) นอกจากนั้นจะช่วยกระตุ้นผลผลิตและการดูดธาตุอาหารของพืช การหุ้มเมล็ดด้วย Calcium humate จะเพิ่มอัตราการงอกของเมล็ดได้เป็นอย่างดี
2.
ช่วยเพิ่มการเจริญของราก ต้น ใบของพืช โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะมีผลกระทบต่อส่วนรากมากกว่าส่วนของพืชที่อยู่เหนือดิน Khristeva และ Manoilova (1950) ได้จำแนกพืชออกเป็น 4 กลุ่ม ตามปฎิกิริยาที่มีต่อกรดฮิวมิค ดังต่อไปนี้
-
กลุ่มที่ 1 ได้แก่ พืชที่มีแป้งมาก เช่นมะเขือเทศ ยาสูบ แครอท มันฝรั่ง ผักกาดหัว เป็นต้น ซึ่งพืชเหล่านี้จะทำปฏิกิริยาอย่างรุนแรงกับกรดฮิวมิค และภายในสภาพที่เหมาะสมก็จะเพิ่มผลผลิตพืชกว่า 50%
-
กลุ่มที่ 2 ได้แก่ พวกธัญพืช เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวโอ๊ต ข้าวบาร์เลย์ ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกรดฮิวมิค ได้ดีพอประมาณ
-
กลุ่มที่ 3 ได้แก่ พวกที่มีโปรตีนสูง ได้แก่ ถั่วชนิดต่างๆ ซึ่งจะทำปฎิกิริยากับกรดฮิวมิคค่อนข้างจะน้อย
-
กลุ่มที่ 4 ได้แก่ พืชน้ำมัน เช่น ละหุ่ง ฝ้าย ลินสีด (linseed) ทานตะวัน ซึ่งจะทำปฏิกิริยากับกรดฮิวมิคน้อยมาก และในบางครั้งยังแสดงปฏิกิริยาทางลบอีกด้วย

 

 

กรดฮิวมิคจะกระตุ้นการเจริญเติบโตและการแผ่กระจายของรากได้ดีและจะส่งผลต่อการเพิ่มผลผลิตของพืชได้มากขึ้น (Lee and Barlette, 1976) กรดฮิวมิค จะเพิ่มการเจริญเติบโตของรากมากกว่าลำต้น และส่วนที่อยู่เหนือดิน และจะมีผลกระทบต่อพืชตระกูลถั่วน้อยมาก แต่ก็แทบจะไม่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชน้ำมัน
3.
ผลกระทบที่มีต่อการดูดใช้น้ำของพืช กรดฮิวมิคจะกระตุ้นการลำเลียงน้ำในพืช และลดการสูญเสียน้ำไปจากใบ (Prat, 1960) จะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของเซลพืชทำให้เกิดการเพิ่มความสามารถในการอุ้มน้ำของเซลพืช
4.
อิทธิพลที่มีต่อการหายใจของพืช กรดฮิวมิคจะมีอิทธิพลในการเพิ่มอัตราการหายใจ เช่น ในข้าวบาร์เลย์ มะเขือเทศ และบีโกเนีย (Khristeva, 1953; Sladky and Tichy, 1959) นอกจากนั้นยังมีรายงานว่ากรดฮิวมิคจะเพิ่มอัตราการหายใจของรากพืชเช่น ข้าวโพด พืชตระกูลฟักแฟง ข้าวสาลี (Smidora, 1960) ในบางกรณีแม้ว่าอัตราการหายใจจะเพิ่มขึ้น แต่สมดุลย์ของระบบการเจริญเติบโตของพืชได้
5.
อิทธิพลที่มีต่อการดูดใช้ไนโตรเจนของพืช กรดฮิวมิคจะเพิ่มประสิทธิภาพการดูดใช้ไนโตรเจนในพืช โดยจะช่วยทำให้พืชสามารถสนองต่อระดับไนโตรเจนที่มากหรือน้อยเกินไปได้โดยไม่ให้เกิดผลกระทบทางลบต่อพืช และยังจะช่วยให้พืชสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่มีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบได้มากขึ้นด้วย (Visser, 1986)
6.
อิทธิพลที่มีต่อการดูดธาตุอาหารของพืช กรดฮิวมิคมีความสามารถในการกระตุ้น และยับยั้งการดูดใช้ ions ของพืช ซึ่งทั้งนี้จะเป็นผลมาจากความเข้มข้นของกรดฮิวมิค (Vimil, 1970) น้ำหนักโมเลกุลและ functional groups ที่มีอยู่ในกรดฮิวมิค เช่น carboxyl group, phenolic OH group โดยจะมีผลกระทบต่อกล้าพืชมากกว่าพืชที่โตแล้ว และยังจะเพิ่มการดูดอาหารจำพวก K, Ca, Mg และ P แต่จะยังยั้งอัตราการดูด Cl ของพืช (Mylonas and Mccants, 1980)การให้ปุ๋ยสำหรับไม้ผล,ปุ๋ย นับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอันหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ปุ๋ยเป็นอาหารพืชต้นไม้ได้มาจากดิน ในแต่ละปี ต้นไม้ได้ดูดอาหารไปจากดินเป็นจำนวนมากเพื่อนำสร้างใบกิ่งดอกและผล ธาตุอาหารต่าง ๆ จึงสูญเสียหายไปจากดินอยู่ทุกปี ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยลงไปในดิน ในหลักของแนวความคิดการใส่ปุ๋ยสมัยใหม่นั้น เราใช้หลักที่ว่า ต้นไม้นำไปใช้เพื่อสร้างส่วนต่าง ๆ เท่าไร เราก็ใส่คืนลงไปให้ในปริมาณที่เท่ากัน เมื่อได้ปริมาณของปุ๋ยที่แน่นอนแล้วจึงแบ่งใส่ให้กับต้นไม้ตลอดช่วงของปี แต่ก็ยังมีกสิกรอีกหลายท่านที่ไม่สนใจเรื่องการใส่ปุ๋ยทดแทนให้กับต้นไม้ที่ปลูกไว้ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ว่า

รีวิวชาวบ้านตัวจริงๆไม่ได้จ้าง:http://bit.ly/2caTh4s

7. อิทธิพลที่มีต่อปริมาณคลอโรฟิลด์และการสังเคราะห์แสง กรดฮิวมิคจะทำให้เกิดการสะสมของคลอโรฟิลด์ในพืช ทำให้ใบพืชไม่เกิดอาการเหลืองชัดเจนเกินไป กรดฮิวมิคจะช่วยกระตุ้นให้รากพืชดูดธาตุเหล็ก และลำเลียงสู่ใบได้ดียิ่งขึ้น (Tan and Nopanombodi, 1979) การพ่นสารละลายกรดฮิวมิคจะทำให้อัตราการสังเคราะห์แสงของผักกาดหัวเพิ่มขึ้นถึง 22%
8.
อิทธิพลที่มีต่อปฏิกิริยาของแสงในพืช มีรายงานว่ากรดฮิวมิคจะมีฤทธิ์ในการยับยั้งปฏิกิริยาของแสงในส่วนต่างๆของพืช (Tichy and Salajhova, 1982) เช่นในพืชจำพวกคะน้าและผักกาดบางชนิด
9.
อิทธิพลที่มีต่อปฏิกิริยาของน้ำย่อยในพืช (enzyme) กรดฮิวมิคจะทำให้เกิดการเพิ่มปฏิกิริยาของน้ำย่อยในพืช โดยเฉพาะกิจกรรมของน้ำย่อย phosphorylase ในข้าวสาลี (Bukova and Tichy 1967) อิทธิพลของกรดฮิวมิคที่มีต่อปฏิกิริยาหรือกิจกรรมของน้ำย่อยจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับน้ำย่อยของพืชแต่ละชนิด เช่นกรดฮิวมิคจะยับยั้งกิจกรรมของน้ำย่อย invertase ในรากข้าวสาลี ในขณะที่ไม่มีผลต่อรากผักกาดหัวแต่อย่างใด แต่ในขณะเดียวกันจะมีผลต่อการเพิ่มกิจกรรมของน้ำย่อยในรากถั่ว (Malcolm and Vaughan, 1979) การที่กรดฮิวมิคมีฤทธิ์ต่อน้ำย่อยในพืชต่างๆกัน ดังนั้นกรดฮิวมิคจึงสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างปฏิกิริยาของน้ำย่อยกับพืชได้ด้วย
10.
อิทธิพลที่มีต่อปริมาณและการกระจายน้ำตาลในพืช การที่พืชที่ปลูกในกรดฮิวมิคมีความทนทานต่อการเหี่ยวนั้น อาจจะเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของ osmotic pressure ภายในเซล ตลอดจนสาเหตุมาจากการสะสมของ reducing sugars ระหว่างเซลของพืชอีกด้วย (Visser, 1986) กรดฮิวมิคจะมีอิทธิพลต่อปริมาณน้ำตาล monosaccharide และ oligosaccharide อิสระในส่วนของพืชที่อยู่เหนือดิน พืชที่ได้รับกรดฮิวมิคจะมีปริมาณน้ำตาลต่ำมากในลำต้นและใบ แต่ปริมาณน้ำตาลในรากจะมากกว่า
11.
อิทธิพลที่มีต่อปริมาณของสาร alkaloids ในพืช กรดฮิวมิคจะทำให้เกิดการเพิ่มปริมาณของสาร alkaloids ในพืชโดยเฉพาะในยาสูบ (Aitken et al 1964) การเพิ่มปริมาณของสาร alkaloids ในพืชสมุนไพรต่างๆ เมื่อได้รับกรดฮิวมิคที่สกัดจากดินพรุ ก็เนื่องมาจากอิทธิพลของกรดฮิวมิคนั่นเอง (Tolpa, 1976)
12.
อิทธิพลที่มีต่อการเกิดปมรากของถั่ว จากการศึกษาพบว่า กรดฮิวมิคจะทำให้พืชตระกูลถั่วมีน้ำหนักแห้งเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกรณีของถั่วลิสง ถั่วเหลือง และถั่ว clovers (Tan and Tantiwiramanond, 1983) และถั่วที่ได้รับกรดฮิวมิคที่มีระดับความเข้ม 100 มิลิกรัม/ลิตร จะมีจำนวนปมรากที่เพิ่มขึ้นด้วย
13.
อิทธิพลที่มีต่อการสังเคราะห์โปรตีนในพืช เช่น ในกรณีของข้าวบาร์เลย์ซึ่งกรดฮิวมิคจะกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนดังการศึกษาของ Dall’Agnola et al (1981)
14.
อิทธิพลที่มีต่อลักษณะทางกายวิภาคของพืช เช่น จะทำให้ระบบการลำเลียงน้ำและอาหารของมะเขือเทศ ผักกาดหัว เจริญได้ดีขึ้น กรดฮิวมิคจะมีผลกระทบต่อเนื่อเยื่อต่างๆ ตามลำดับจากมากไปน้อย คือ parenchyma > collenchyma > sclerenchyma และก็เชื่อว่ากรดฮิวมิคจะมีอิทธิพลต่อ meristemic cells มากที่สุด (Visser, 1986)การให้ปุ๋ยสำหรับไม้ผล,ปุ๋ย นับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอันหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ปุ๋ยเป็นอาหารพืชต้นไม้ได้มาจากดิน ในแต่ละปี ต้นไม้ได้ดูดอาหารไปจากดินเป็นจำนวนมากเพื่อนำสร้างใบกิ่งดอกและผล ธาตุอาหารต่าง ๆ จึงสูญเสียหายไปจากดินอยู่ทุกปี ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยลงไปในดิน ในหลักของแนวความคิดการใส่ปุ๋ยสมัยใหม่นั้น เราใช้หลักที่ว่า ต้นไม้นำไปใช้เพื่อสร้างส่วนต่าง ๆ เท่าไร เราก็ใส่คืนลงไปให้ในปริมาณที่เท่ากัน เมื่อได้ปริมาณของปุ๋ยที่แน่นอนแล้วจึงแบ่งใส่ให้กับต้นไม้ตลอดช่วงของปี แต่ก็ยังมีกสิกรอีกหลายท่านที่ไม่สนใจเรื่องการใส่ปุ๋ยทดแทนให้กับต้นไม้ที่ปลูกไว้ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าผู้ตั้งกระทู้ ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2016-09-07 07:24:00 IP : 125.26.125.218


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (4018526)
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง

 เทคนิคการใส่ปุ๋ยเคมีให้มะนาว - มะนาว แป้น ท้าย ไร่,การใส่ปุ๋ยเคมีให้ต้นมะนาว - สวนมะนาวเมืองจันทร์,การใช้ปุ๋ยในการทำสวนมะนาว แบบประสบการณ์,มะนาว แป้นพิจิตร และวิธีให้ปุ๋ย ของสวนลมทุ่ง - YouTube

ตารางเพิ่มผลผลิตไร่อ้อยและการดูแลไร่อ้อย มืออาชีพ

ระยะเวลา

จำนวนความถี่และความเหมาะสม

7วัน-15วัน

กำจัดหญ้าด้วยสายตา+สมองสั่งการที่พิจารณาตามความเหมาะสม

30วัน

ให้น้ำอ้อย จากคลองชลประทาน

30วัน

ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)

เดือนที่ 2

พ่น 15-0-0 พลัส+ 

เดือนที่ 3

ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)

เดือนที่ 4

พ่น 15-0-0 พลัส+ 

เดือนที่ 5

ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)

เดือนที่ 6

พ่น สูตร 2 + หนักโบรอน

เดือนที่ 7

ให้ปุ๋ยทางดิน ระบบรากอ้อย ด้วย สูตร 21-3-3พลัส อัตรา 1กระสอบต่อไร่(50ก.ก./ไร่)

เดือนที่ 8-9

พ่นสูตร 3 + หนักโบรอน กว่า80%

หมายเหตุ : บำรุงเข้าโรงงาน  ค่าCCS 14%  ความสูง 4เมตร

(อัพเดตคลิปทุกวันเกษตรกรทำแล้วอยู่รอด)ดูวีดิโอระบบ HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS

                                                                                         

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเรื่อง อ้อยทุกสายพันธุ์”: https://goo.gl/ifoCSY

 

สั่งซื้อ/สอบถาม/เยี่ยมชมอ้อยคั่นน้ำหวานที่สุด: http://goo.gl/ER0Hto

 

สั่งซื้อ / สอบถาม เพจอ้อยคั่นน้ำปลอดสารพิษ 24ช.ม: http://bit.ly/2bUzJR0

 

ติดต่อข้อความหาเราสอบถามผลิตภัณฑ์ : http://bit.ly/2bUBYnl

 

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://goo.gl/6wr0hp

 

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/messages/Sugarcanecommercial

 

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,เครื่องคั้นน้ำอ้อยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ : http://goo.gl/zNDA6w

 

ซื้อ/ขาย กับชาวไร่อ้อย+สวนมะลิ+นาข้าวไรซ์เบอรี่ : https://goo.gl/pwj3dZ

 

ขายพันธุ์อ้อยทุกสายพันธุ์ : https://goo.gl/8tw082

 

ซื้อขายพันธุ์อ้อย ขอนแก่นและเบอร์11 อ้อยพันธุ์ดีโตเร็ว : https://goo.gl/VyU1lv

 

ซื้อ/ขายกับชาวไร่อ้อยจังหวัดสิงห์บุรีผลิตคุณภาพเยี่ยมของโลก : https://goo.gl/M2wEYR

 

ปลูกอ้อยจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขายพันธุ์อ้อยคุณภาพ : https://goo.gl/5zis93

ชานอ้อยตออ้อย : https://goo.gl/d4LRyA

 

รถบรรทุกอ้อยรับจ้างทั่วประเทศไทย : https://goo.gl/bQVgXl

 

เกษตรกรสายพันใหม่ อ้อย มันสำปะหลัง นาข้าว ข้าวโพด และผักอื่นๆ : https://goo.gl/vtx8qe

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2016-09-07 12:37:10 IP : 125.26.120.224[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.