ReadyPlanet.com


ปุ๋ยใส่มังคุด,ปุ๋ยใส่กล้วยน้ำว้า,ปุ๋ยใส่กล้วยหอมทอง,ปุ๋ยใส่เงาะ,ปุ๋ยใส่น้อยหน่า,ปุ๋ยมะนาวแป้นพิจิตร
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง


การให้ปุ๋ยสำหรับไม้ผล,ปุ๋ย นับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอันหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ปุ๋ยเป็นอาหารพืชต้นไม้ได้มาจากดิน ในแต่ละปี ต้นไม้ได้ดูดอาหารไปจากดินเป็นจำนวนมากเพื่อนำสร้างใบกิ่งดอกและผล ธาตุอาหารต่าง ๆ จึงสูญเสียหายไปจากดินอยู่ทุกปี ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยลงไปในดิน ในหลักของแนวความคิดการใส่ปุ๋ยสมัยใหม่นั้น เราใช้หลักที่ว่า ต้นไม้นำไปใช้เพื่อสร้างส่วนต่าง ๆ เท่าไร เราก็ใส่คืนลงไปให้ในปริมาณที่เท่ากัน เมื่อได้ปริมาณของปุ๋ยที่แน่นอนแล้วจึงแบ่งใส่ให้กับต้นไม้ตลอดช่วงของปี แต่ก็ยังมีกสิกรอีกหลายท่านที่ไม่สนใจเรื่องการใส่ปุ๋ยทดแทนให้กับต้นไม้ที่ปลูกไว้ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ว่า

รีวิวชาวบ้านตัวจริงๆไม่ได้จ้าง :http://bit.ly/2caTh4s

ฤดูกาลในการให้ปุ๋ย

สำหรับในไม้ผลยืนต้น หากจะยึดหลักง่าย ๆ ได้เป็น 3 ระยะ คือ

1.  ระยะที่พืชต้องการสร้างใบ ในช่วงระยะดังกล่าวจะตรงกับช่วงต้นของฤดูฝน ซึ่งในช่วงนี้มักจะเป็นระยะที่ต้นไม้อยู่ในสภาพที่ค่อนข้างทรุดโทรม เนื่องจากเพิ่งจะเก็บเกี่ยวไปหมด ต้นไม้จำเป็นที่จะต้องรีบเร่งสร้างกิ่งใบขึ้นมา และรีบสร้างอาหารเพื่อสะสมไว้ในช่วงการออกดอกและติดผล ดังนั้น ปุ๋ยที่ใช้ในช่วงนี้ จึงควรเป็นปุ๋ยที่มีธาตุไนโตรเจนสูงสักเล็กน้อย เช่น ปุ๋ยสูตรที่มีอัตราส่วน 1-1-1 หรืออาจเติมปุ๋ยไนโตรเจนล้วน ๆ ลงไปร่วมกับสูตรนี้อีกเล็กน้อยตามความเหมาะสม  ในช่วงระยะนี้ ถ้าสามารถหาปุ๋ยคอกใส่รวมลงไปด้วยยิ่งดี

2.  ระยะที่พืชต้องการสร้างดอก ระยะนี้ตรงกับช่วงฤดูฝนเข้าสู่ต้นฤดูหนาวดังนั้นในระหว่างช่วงกลางถึงปลายฤดูฝนสูตรปุ๋ยที่ให้ จึงควรเป็นสูตรที่มีธาตุฟอสฟอรัสสูง อาจมีอัตราส่วน 1-2-1 หากคิดว่าจะให้ปุ๋ยไม่ทัน ก็อาจที่จะให้ปุ๋ยทางใบเสริมอีกด้วยทางหนึ่ง  ในช่วงนี้ต้นไม้ต้องการธาตุนี้ไปช่วยในการสร้างตาดอกค่อนข้างสูง การให้ปุ๋ยทางใบจึงควรฉีดพ่นให้มากกว่า 1 ครั้ง

3.  ระยะที่พืชกำลังติดผล ภายหลังที่พืชเริ่มติดผลใหม่ ๆ ในระยะแรกนี้ต้องการธาตุไนโตรเจนเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตของผล โดยใช้เพื่อเพิ่มขยายขนาดผล  หากต้นไม้มีปริมาณของธาตุนี้มีอยู่เพียงพอ จึงไม่จำเป็นที่จะต้องให้อีก  เพราะถ้าหากพืชได้รับธาตุไนโตรเจนมากเกินไปในช่วงนี้ จะมีผลทำให้ต้นไม้สลัดผลอ่อนทิ้งหมด  ในช่วงระยะหลังจำเป็นที่จะต้องให้ปุ๋ยที่มีโปแตสเซี่ยมสูง อาจใช้สูตรที่มีอัตราส่วน 2-2-3 เพื่อช่วยเพิ่มคุณภาพ ทั้งทางด้านรสชาติ และด้านเก็บรักษาผลภายหลังเก็บเกี่ยว ให้มีอายุในช่วงการขยายนานมากขึ้น

 

ในสภาพของการทำสวนผลไม้ ในประเทศนั้น ช่วงระยะเวลาที่ต้นไม้ผลต้องการน้ำมากที่สุดมีอยู่ 2 ช่วงด้วยกัน คือ ในช่วงของฤดูที่มีการเจริญเติบโตทางกิ่งและใบซึ่งส่วนใหญ่ในช่วงนี้ จะอยู่ตรงกับช่วงของฤดูฝนโดยตลอด  การให้น้ำจึงไม่มีความจำเป็นเพราะมีน้ำฝนจากธรรมชาติอยู่แล้ว อีกช่วงหนึ่งคือช่วงระยะที่ต้นไม้กำลังมีการติดผลอ่อน และตลอดช่วงของฤดูการเจริญเติบโตของผล โดยตลอด สำหรับในช่วงก่อนออกดอกนั้นต้นไม้ผลส่วนใหญ่แล้ว ต้องการน้ำน้อยมากหรือไม่ต้องการเลย พืชหลายชนิดในช่วงระหว่างนี้ จะได้รับน้ำไม่ได้เลย เพราะต้องการช่วงของความแล้ง เพื่อสะสมอาหารให้สูงถึงระดับที่สามารถสร้างตาดอกไม้ เช่น ลำไย ลิ้นจี่ และมะม่วง เป็นต้น หากในช่วงระยะเวลาดังกล่าวนี้ต้นไม้ผลเหล่านี้ได้รับน้ำหนัก หรือน้ำฝนที่มากไปสักเล็กน้อย จะมีผลทำให้ส่วนที่เจริญขึ้นมาเป็นยอดอ่อนแทนที่จะเป็นตาดอก เพราะไม้ผลดังกล่าว จะให้น้ำไม่ได้เป็นอันขาดในช่วงนี้ ส่วนไม้ผลพวกทุเรียน เงาะ และมังคุดนั้นในช่วงระยะเวลาก่อนออกดอก แม้ว่าจะต้องการช่วงของความแล้ว เพื่อช่วยในการสะสมอาหารก็ตามแต่ ถ้าหากสภาพอากาศมีความชื้นต่ำมาก ซึ่งจะไปมีผลทำให้ความชื้นในดินลดต่ำลง จนถึงขั้นที่จะเป็นอันตรายต่อต้นไม้ได้ ดังนั้น พืชพวกนี้ในปัจจุบันจึงจำเป็นที่จะต้องใช้น้ำ ช่วยหล่อเลี้ยงด้วยในระยะก่อนออกดอกเพื่อไม่ให้ต้นไม้เกิดอันตรายได้ ในขณะเดียวกัน หากผู้ให้ไม่มีความชำนาญเพียงพออาจให้ในปริมาณที่มากเกินไป ก็มีผลทำให้ต้นไม้ผลเหล่านั้นเจริญเป็นยอดอ่อน แทนที่จะเป็นตาดอก การให้น้ำจึงจะอยู่ในระดับที่ป้องกันไม่ให้เหี่ยวเฉา หรือแห้งตายเท่านั้น และจะสามารถให้น้ำมากขึ้น  เมื่อเจริญเป็นช่อดอกเรียบร้อยแล้ว

การให้ปุ๋ยสำหรับไม้ผล,ปุ๋ย นับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากอันหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ ปุ๋ยเป็นอาหารพืชต้นไม้ได้มาจากดิน ในแต่ละปี ต้นไม้ได้ดูดอาหารไปจากดินเป็นจำนวนมากเพื่อนำสร้างใบกิ่งดอกและผล ธาตุอาหารต่าง ๆ จึงสูญเสียหายไปจากดินอยู่ทุกปี ดังนั้นเราจึงจำเป็นต้องใส่ปุ๋ยลงไปในดิน ในหลักของแนวความคิดการใส่ปุ๋ยสมัยใหม่นั้น เราใช้หลักที่ว่า ต้นไม้นำไปใช้เพื่อสร้างส่วนต่าง ๆ เท่าไร เราก็ใส่คืนลงไปให้ในปริมาณที่เท่ากัน เมื่อได้ปริมาณของปุ๋ยที่แน่นอนแล้วจึงแบ่งใส่ให้กับต้นไม้ตลอดช่วงของปี แต่ก็ยังมีกสิกรอีกหลายท่านที่ไม่สนใจเรื่องการใส่ปุ๋ยทดแทนให้กับต้นไม้ที่ปลูกไว้ดังที่ได้เคยกล่าวไว้ว่าผู้ตั้งกระทู้ ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) กระทู้ตั้งโดยสมาชิก :: วันที่ลงประกาศ 2016-09-06 15:29:57 IP : 125.26.127.124


[1]

ความคิดเห็นที่ 2 (4018426)
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง

รายชื่อกลุ่มชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วโลก

(อัพเดตคลิปทุกวันเกษตรกรทำแล้วอยู่รอด)ดูวีดิโอระบบ HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS

                                                                                         

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเรื่อง อ้อยทุกสายพันธุ์”: https://goo.gl/ifoCSY

 

สั่งซื้อ/สอบถาม/เยี่ยมชมอ้อยคั่นน้ำหวานที่สุด: http://goo.gl/ER0Hto

 

สั่งซื้อ / สอบถาม เพจอ้อยคั่นน้ำปลอดสารพิษ 24ช.ม: http://bit.ly/2bUzJR0

 

ติดต่อข้อความหาเราสอบถามผลิตภัณฑ์ : http://bit.ly/2bUBYnl

 

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://goo.gl/6wr0hp

 

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ : https://www.facebook.com/messages/Sugarcanecommercial

 

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,เครื่องคั้นน้ำอ้อยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ : http://goo.gl/zNDA6w

 

ซื้อ/ขาย กับชาวไร่อ้อย+สวนมะลิ+นาข้าวไรซ์เบอรี่ : https://goo.gl/pwj3dZ

 

ขายพันธุ์อ้อยทุกสายพันธุ์ : https://goo.gl/8tw082

 

ซื้อขายพันธุ์อ้อย ขอนแก่นและเบอร์11 อ้อยพันธุ์ดีโตเร็ว : https://goo.gl/VyU1lv

 

ซื้อ/ขายกับชาวไร่อ้อยจังหวัดสิงห์บุรีผลิตคุณภาพเยี่ยมของโลก : https://goo.gl/M2wEYR

 

ปลูกอ้อยจังหวัดสิงห์บุรีเพื่อขายพันธุ์อ้อยคุณภาพ : https://goo.gl/5zis93

ชานอ้อยตออ้อย : https://goo.gl/d4LRyA

 

รถบรรทุกอ้อยรับจ้างทั่วประเทศไทย : https://goo.gl/bQVgXl

 

เกษตรกรสายพันใหม่ อ้อย มันสำปะหลัง นาข้าว ข้าวโพด และผักอื่นๆ : https://goo.gl/vtx8qe

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง (prajob_200000-at-yahoo-dot-co-dot-th) ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2016-09-06 20:27:55 IP : 125.26.124.65


ความคิดเห็นที่ 1 (4018382)
avatar
ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง

  ติดต่อ:อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,เครื่องคั้นน้ำอ้อยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ : http://goo.gl/zNDA6w /https://goo.gl/6wr0hp

     คุณภาพน้ำอ้อยเพื่อการบริโภคสดนับว่าเป็นลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของอ้อยคั้นน้ำ น้ำอ้อยจากอ้อยตัดสดจะมีคุณภาพดีที่สุด แต่โดยปกติการคั้นน้ำอ้อยจะไม่สามารถใช้อ้อยที่ตัดสดได้ทุกครั้ง

   ดังนั้นจึงได้ดำเนินการศึกษาระยะเวลาหลังการตัดที่มีผลต่อคุณภาพน้ำอ้อย โดยทำการตัดอ้อยพันธุ์สุพรรณบุรี 50 เมื่ออ้อยอายุ 8เดือน จำนวน 210 ลำ แล้วนำไปเก็บไว้ในที่ร่ม จากนั้นทะยอยนำออกมาหีบน้ำอ้อยวันละ 10 ลำ ในช่วงเวลา 0-21 วัน แล้วทำการตรวจสอบผลผลิต และคุณภาพน้ำอ้อยการปลูกอ้อย: การดูแลรักษาอ้อย,ติดต่อ:อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,เครื่องคั้นน้ำอ้อยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ

 

   ผลการทดลองพบว่า สามารถเก็บรักษาอ้อยไว้ในที่ร่มได้ประมาณ วันหลังการตัด โดยจะได้น้ำอ้อยที่มีคุณภาพใกล้เคียงกับอ้อยที่ตัดสด แต่เมื่อระยะเวลาเก็บรักษายาวออกไป จะมีผลให้ผลผลิตน้ำอ้อยลดลงตามลำดับ

    โดยถ้าคั้นน้ำอ้อยเมื่อเก็บไว้นาน วัน จะให้น้ำอ้อยลดลงประมาณ เปอร์เซ็นต์ การเก็บอ้อยไว้นานกว่านี้นอกจากจะทำให้ปริมาณน้ำอ้อยลดลงแล้ว ยังมีผลทำให้คุณภาพน้ำอ้อยต่ำลง โดยน้ำอ้อยจะมีสีคล้ำและขุ่นมากกว่าปกติ

    ดังนั้นจึงไม่ควรใช้อ้อยที่ตัดไว้นานเกินกว่า สัปดาห์ ในการหีบเพื่อทำน้ำอ้อยมาใช้ในการบริโภคสดการปลูกอ้อย: การดูแลรักษาอ้อย,ติดต่อ:อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,เครื่องคั้นน้ำอ้อยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ

 รายชื่อกลุ่มชาวไร่อ้อยทั่วประเทศ และสมาคมชาวไร่อ้อยทั่วโลก

(อัพเดตคลิปทุกวันเกษตรกรทำแล้วอยู่รอด)ดูวีดิโอระบบ HD 1080 ใช้แว่นตา 3D : https://goo.gl/ABu4OS

                                                                                         

ติดต่อผู้เชี่ยวชาญเรื่อง อ้อยทุกสายพันธุ์”: https://goo.gl/ifoCSY

 

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ https://goo.gl/6wr0hp

 

ติดต่อเพจทางกล่องข้อความคลิกที่นี่ :https://www.facebook.com/messages/Sugarcanecommercial

 

อ้อยคั้นน้ำสุพรรณบุรี 50,เครื่องคั้นน้ำอ้อยไฟฟ้าแบบตั้งโต๊ะ : http://goo.gl/zNDA6w

ผู้แสดงความคิดเห็น ขายอ้อยพันธุ์ทุกชนิด-ปุ๋ย-ยา-ราคาส่ง ตอบโดยสมาชิกวันที่ตอบ 2016-09-06 15:37:57 IP : 125.26.127.124[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.