ReadyPlanet.com


การรวบรวมและจำหน่าย \
avatar
หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์


 

เมล็ดพันธุ์ควบคุมคืออะไร

         เนื่องจากพันธุ์ เป็นปัจจัยสำคัญในการเพาะปลูกของเกษตรกร จึงได้มีการคิดค้นพัฒนาพันธุ์พืชกันอย่างกว้างขวาง แต่ละพันธุ์ต่างก็มีคุณสมบัติดีเด่นต่างๆ กันไป ก่อให้เกิดธุรกิจเมล็ดพันธุ์อันเป็นธุรกิจหนึ่งที่มีมูลค่าหลายพันล้าน และมีการแข่งขันค่อนข้างสูง กลยุทธ์ทางการตลาดนานาประการถูกนำมาใช้แย่งชิงตลาดกันอย่างดุเดือด แต่ผู้ใช้เมล็ดพันธุ์จะได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่ระบุ หรือไม่เป็นเรื่องที่น่าคิด ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 เมล็ดพันธุ์พืชควบคุม หมายถึง เมล็ดพันธุ์ที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดให้เป็นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ซึ่งค่อนข้างเป็นภาษากฎหมาย แต่สำหรับเราๆ ท่านๆ ให้เข้าใจว่า เมล็ดพันธุ์ควบคุม เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ต้องได้รับการกำกับดูแลเป็นพิเศษแตกต่างจากเมล็ดพันธุ์ทั่วไป 
 

งานควบคุมเมล็ดพันธุ์ควบคุม 

         หน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุมโดยตรง คือ ฝ่ายพันธุ์พืช กองควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยทำงาน ประสานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการรวบรวม ขาย นำเข้า ส่งออก หรือนำผ่านเมล็ดพันธุ์เพื่อการค้าต้องได้รับอนุญาตจากกรมวิชาการเกษตร

      ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ควบคุมที่นำเข้า รวบรวมหรือจำหน่ายเพื่อการค้าต้องมีมาตรฐานคุณภาพไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในประกาศกระทรวง
      สำหรับผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าจะต้องมีใบอนุญาตของแต่ละประเภทกิจกรรม เช่นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าหรือใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า หรือใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมและเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่จำหน่ายในท้องตลาดต้องมีฉลากเป็นภาษาไทยด้วย เป็นต้นซึ่งในส่วนนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของรัฐในการช่วยสอดส่องดูแลผู้ประกอบการเหล่านี้โดยเจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มเก็บตัวอย่างเพื่อตรวจสอบคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด  เพื่อเป็นการควบคุมให้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดีตกถึงมือเกษตรกร ภาครัฐจึงได้กำหนดให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาต รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า จะต้องไม่บรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุม ในภาชนะบรรจุไม่ตรงตามฉลาก จัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่าย ภายนอกอาคาร (ป้ายทำด้วยวัตถุถาวรขนาด 20x70 เซนติเมตร มีข้อความว่า "สถานที่รวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า" สูงไม่น้อยกว่า 3 เซนติเมตร) นอกจากนี้ต้องมีฉลากภาษาไทยที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่รวมรวมขึ้น โดยในฉลากต้องแสดงชนิด และชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ควบคุม และมีคำว่า "เมล็ดพันธุ์ควบคุม" เครื่องหมายการค้าสำหรับเมล็ดพันธุ์ควบคุม ผู้รวบรวมและแหล่งรวบรวม น้ำหนักสุทธิของเมล็ดพันธุ์ควบคุมในระบบเมตริก อัตราความงอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุม และระบุวันเดือนปี ที่ทดสอบ เดือนและปีที่รวบรวมหรือนำเข้า อายุความงอกของเมล็ดพันธุ์ควบคุม เดือน และปีที่สิ้นสุดอายุการใช้เพาะปลูกหรือทำพันธุ์ หากเมล็ดพันธุ์ควบคุมมีวัตถุอื่นผสมอยู่ด้วย ต้องแจ้งชื่อ และอัตราส่วนของวัตถุผสมนั้น และถ้ามีสารเคมีอันตรายที่กฎหมายกำหนดไว้ผสมอยู่ด้วยต้องแจ้งชื่อ และอัตราส่วนของสารเคมีอันตรายนั้น รวมถึงต้องแสดงเครื่องหมายหัวกะโหลกกับกระดูกไขว้ และมีคำว่า "อันตราย" ด้วยอักษรสีแดงไว้ด้วย

        สำหรับผู้ที่ได้รับใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมก็เช่นกัน ต้องแสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผย และเห็นได้ง่ายภายในอาการที่ระบุไว้ในใบอนุญาตโดยใบอนุญาตขาย จะหมดอายุในวันสิ้นปีปฏิทิน ดังนั้นผู้ที่ประกอบกิจการขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม จะต้องตระหนักในเรื่องนี้เสมอทางที่ดีควรรีบดำเนินการต่อใบอนุญาตขายก่อนสิ้นอายุไม่น้อยกว่า 15 วัน นอกจากนี้ต้องจัดให้มีป้ายแสดงไว้ในที่เปิดเผย เห็นได้ง่ายจากภายนอกอาคารแสดงว่าเป็นสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม ลักษณะของป้ายต้องทำด้วยวัตถุถาวรขนาดกว้างและยาวไม่น้อยกว่า 20x70 เซนติเมตรและมีข้อความเป็นอักษรภาษาไทยสูงไม่น้อยกว่า3 เซนติเมตร ว่า "สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม" จะมีภาษาอื่นกำกับด้วยก็ได้ แต่ขนาดอักษรของภาษาอื่นต้องสูงน้อยกว่า 3 เซนติเมตร และอาจมีข้อความอื่นๆ เป็นภาษาอะไรก็ได้ แต่ขนาดตัวอักษรต้อง น้อยกว่า 3 เซนติเมตรเช่นกัน ประเด็นที่สำคัญต่อมาคือ ห้ามขายเมล็ดพันธุ์ที่สิ้นอายุการใช้ทำพันธุ์ และต้องรับผิดชอบต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีฉลาก หากย้ายสถานที่ หรือเลิกกิจการต้องแจ้งให้กรมวิชาการเกษตรทราบ รวมถึงต้องดูแลฉลากที่ภาชนะบรรจุเมล็ดพันธุ์ควบคุมให้คงอยู่ครบถ้วน และชัดเจนตามรายละเอียดที่ผู้รวบรวมได้ปิดฉลากไว้

ดังนั้น ผู้ต้องการรวมรวม เพื่อการค้า ต้องปฎิบัติตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  หรือเกษตรกรต้องการซื้อเมล็ดพันธุ์ควบคุมไปเพาะปลูก สิ่งแรกที่เกษตรกรต้องดูคือ ฉลากของเมล็ดพันธุ์ โดยเฉพาะเดือนปีที่ระบุสิ้นอายุใช้ทำพันธุ์ และวันเดือนปีที่ทำการทดสอบ เพราะจะเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการที่เกษตรกรจะใช้ตัดสินใจในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์นั้น ๆ

ผู้ไม่ปฎิบัติตาม มีความผิดตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘  ต้องระวางโทษตามกฎหมายกำหนด

                                         หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์

                        ผู้ผลิตและจำหน่าย เมล็ดพันธุ์ข้าว  เมล็ดพันธุ์ควบคุม ตราควายผู้ตั้งกระทู้ หจก.แม่บุญรอดอินเตอร์ไรซ์ :: วันที่ลงประกาศ 2010-01-17 10:34:01 IP : 114.128.3.75


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.