เรียนต่อปริญญาโท
avatar
nubkk


 

ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยนเรศวร

เปิดรับนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2553

55 ชั้น 8 อาคาร Wave Place ถ.วิทยุ - เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

อาคารเชื่อม BTS สถานีเพลินจิต

 

เริ่มจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่วันที่  1 พฤษจิกายน 2552

 

1.  ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ (Dual-degree program) ร่วมกับ Southern Cross University ออสเตรเลีย

            * Master of International Tourism and Hotel Management

 

2.  หลักสูตรปริญญาโท หลักสูตรไทย

* ศิลปศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

* บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

* บริหารธุรกิจมหาบัญฑิต สาขาวิชาการสื่อสารการตลาด

* การศึกษามหาบัญฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

* รัฐประศาสนศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชานโบายสาธาราณะ

* วิทยาศาสตรมหาบัญฑิต สาขาวิชาพลังงานทดแทน

             

3.  ปริญญาโท หลักสูตร English Program ทุกวิชาสอนเป็นภาษาอังกฤษ

 * MBA (Marketing Communication)

 

4.  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว ใช้เวลาเรียน 2ปี

 * หลักสูตรพัฒนาบุคคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เทียบโอนรายวิชาจากประสบการณ์การทำงานได้

 

วันเปิดภาคเรียน

หลักสูตรเรียนวันธรรมดา วันจันทร์ 31 พฤษภาคม 2553

หลักสูตรเรียนวันเสาร์/อาทิตย์   วันเสาร์ 5 มิถุนายน 2553

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-655-3700-3

Website: www.nubkk.nu.ac.th E-mail / MSN: pr_nubkk@nu.ac.thผู้ตั้งกระทู้ nubkk (pr_nubkk-at-nu-dot-ac-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-13 11:47:55 IP : 202.28.23.212


[1]

ความคิดเห็นที่ 6 (2018041)
avatar
PR_MUIC

 

เปิดรับสมัคร ป. โท MM ( นานาชาติ )
MM
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า MM in Tourism and Hospitality Management (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2553  และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 12120
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6795053-5 แฟกซ์ 02-2862654
หรือ www.muic.mahidol.ac.th/mba
เอกสารการสมัคร
1.       สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.       สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.       สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
4.       สำเนา Transcript หรือ ใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด
5.       สำเนาใบปริญญาบัตร ที่ได้รับวันรับปริญญา 2 ชุด
6.       จดหมายรับรองจากที่ทำงานจากหัวหน้า / อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
7.       รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ
***ฟอร์มของจดหมายรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ Website หรือขอได้ที่สำนักงาน โดยจะส่งไปให้ทางอีเมลล์
 
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (มีประสบการณ์การทำงาน)
1.       จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.       เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
3.       มีคะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป หรือ IEFTS 6.0 ขึ้นไป (ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี)
1.       มีประสบการณ์การทำงานเกิน 1 ปี ขึ้นไป
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (ไม่มีประสบการณ์การทำงาน)
1.       จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.       เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้
3.       มีคะแนน TOEFL 550 ขึ้นไป หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป (ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี)
**ถ้าจบปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หรือ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกวิชา หรือคนที่เรียนจบจากต่างประเทศ จะยกเว้นไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS
**รับผลคะแนนแค่ TOEFL หรือ IELTS  เท่านั้น อย่างอื่นไม่รับ
 
**จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 (ประกาศผล 23 กุมภาพันธ์ 2553)
**เปิดเรียน 19 เมษายน 2553
***การสอบมีทั้งหมด 3 อย่าง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ
-          สอบสัมภาษณ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่านต่อ ผู้สมัคร 1 คน
-          -สอบข้อเขียน โดยทางวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ
ส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นแนวแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และพื้นฐานทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการ
-          สอบ TOEFL  ศูนย์บัณฑิตศึกษาไปซื้อข้อสอบมาจากศูนย์จัดสอบ TOEFL และสามารถใช้ในการสอบวัดผลได้ที่นี่ที่เดียว
 
**ค่าสมัครสอบ 2500 บาท
**ค่าสอบ TOEFL 1000 บาท
 
**ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 แสน 5 หมื่น บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม ประมารเทอมละ 5 หมื่น ถึง 7 หมื่นบาท แล้วแต่ว่าจะลงเรียนกี่ตัว
**เรียนทั้งหมด 48 หน่วยกิต
**มี 2 แผนให้เลือกคือ ทำวิทยานิพนธ์ และสาระนิพนธ์
**ไม่รวมค่าหนังสือ อาหารว่าง ยังไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ
**การดูงานไปประเทศไหนขึ้นอยู่กับนักศึกษา รุ่นต่างๆ อยากไป
ผู้แสดงความคิดเห็น PR_MUIC วันที่ตอบ 2009-12-21 15:29:59 IP : 202.176.88.146


ความคิดเห็นที่ 5 (2018040)
avatar
PR_MUIC

 

เปิดรับสมัคร ป. โท MBA ( นานาชาติ )
MBA
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบธุรกิจ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า MBA in Business Modeling and Analysis (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2553  และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 12120
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6795053-5 แฟกซ์ 02-2862654
หรือ www.muic.mahidol.ac.th/mba
เอกสารการสมัคร
1.       สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.       สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.       สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
4.       สำเนา Transcript หรือ ใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด
5.       สำเนาใบปริญญาบัตร ที่ได้รับวันรับปริญญา 2 ชุด
6.       จดหมายรับรองจากที่ทำงานจากหัวหน้า / อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
7.       รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ
***ฟอร์มของจดหมายรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บ ไซท์ หรือขอได้ที่สำนักงาน โดยจะส่งไปให้ทางอีเมลล์
 
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (มีประสบการณ์การทำงาน)
1.       จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.       เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้
3.       มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป
**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี
4.       มีประสบการณ์การทำงานเกิน 1 ปี ขึ้นไป
 
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (ไม่มีประสบการณ์การทำงาน)
1.       จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.       เกรดเฉลี่ยน 3.00 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้
3.       มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป
**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี
**ถ้าจบปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หรือ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกวิชา หรือคนที่เรียนจบจากต่างประเทศ จะยกเว้นไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS
**รับผลคะแนนแค่ TOEFL หรือ IELTS  เท่านั้น อย่างอื่นไม่รับ
 
**จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2553 (ประกาศผล 30 มีนาคม 2553)
**เปิดเรียน 19 เมษายน 2553
***การสอบมีทั้งหมด 3 อย่าง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ
-          สอบสัมภาษณ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่านต่อ ผู้สมัคร 1 คน
-          -สอบข้อเขียน โดยทางวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ
ส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นแนวแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และมีกราฟมาให้อธิบาย
ส่วนที่ 2 ข้อสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
-          สอบ TOEFL  ศูนย์บัณฑิตศึกษาไปซื้อข้อสอบมาจากศูนย์จัดสอบ TOEFL และสามารถใช้ในการสอบวัดผลได้ที่นี่ที่เดียว
 
**ค่าสมัครสอบ 2500 บาท
**ค่าสอบ TOEFL 1000 บาท
 
**ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 แสน 7 หมื่น บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม ประมารเทอมละ 5 หมื่น ถึง 7 หมื่นบาท แล้วแต่ว่าจะลงเรียนกี่ตัว
**เรียนทั้งหมด 56 หน่วยกิต
**มี 2 แผนให้เลือกคือ ทำวิทยานิพนธ์ และสาระนิพนธ์
**รวมค่าหนังสือ อาหารว่าง ยังไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ
**การดูงานไปประเทศไหนขึ้นอยู่กับนักศึกษา รุ่นต่างๆ อยากไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น PR_MUIC วันที่ตอบ 2009-12-21 15:29:11 IP : 202.176.88.146


ความคิดเห็นที่ 4 (2018039)
avatar
PR_MUIC

 

เปิดรับสมัคร ป. โท MBA ( นานาชาติ )
MBA
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบธุรกิจ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า MBA in Business Modeling and Analysis (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2553  และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 12120
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6795053-5 แฟกซ์ 02-2862654
หรือ www.muic.mahidol.ac.th/mba
เอกสารการสมัคร
1.       สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.       สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.       สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
4.       สำเนา Transcript หรือ ใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด
5.       สำเนาใบปริญญาบัตร ที่ได้รับวันรับปริญญา 2 ชุด
6.       จดหมายรับรองจากที่ทำงานจากหัวหน้า / อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
7.       รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ
***ฟอร์มของจดหมายรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บ ไซท์ หรือขอได้ที่สำนักงาน โดยจะส่งไปให้ทางอีเมลล์
 
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (มีประสบการณ์การทำงาน)
1.       จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.       เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้
3.       มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป
**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี
4.       มีประสบการณ์การทำงานเกิน 1 ปี ขึ้นไป
 
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (ไม่มีประสบการณ์การทำงาน)
1.       จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.       เกรดเฉลี่ยน 3.00 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้
3.       มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป
**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี
**ถ้าจบปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หรือ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกวิชา หรือคนที่เรียนจบจากต่างประเทศ จะยกเว้นไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS
**รับผลคะแนนแค่ TOEFL หรือ IELTS  เท่านั้น อย่างอื่นไม่รับ
 
**จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2553 (ประกาศผล 30 มีนาคม 2553)
**เปิดเรียน 19 เมษายน 2553
***การสอบมีทั้งหมด 3 อย่าง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ
-          สอบสัมภาษณ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่านต่อ ผู้สมัคร 1 คน
-          -สอบข้อเขียน โดยทางวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ
ส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นแนวแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และมีกราฟมาให้อธิบาย
ส่วนที่ 2 ข้อสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
-          สอบ TOEFL  ศูนย์บัณฑิตศึกษาไปซื้อข้อสอบมาจากศูนย์จัดสอบ TOEFL และสามารถใช้ในการสอบวัดผลได้ที่นี่ที่เดียว
 
**ค่าสมัครสอบ 2500 บาท
**ค่าสอบ TOEFL 1000 บาท
 
**ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 แสน 7 หมื่น บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม ประมารเทอมละ 5 หมื่น ถึง 7 หมื่นบาท แล้วแต่ว่าจะลงเรียนกี่ตัว
**เรียนทั้งหมด 56 หน่วยกิต
**มี 2 แผนให้เลือกคือ ทำวิทยานิพนธ์ และสาระนิพนธ์
**รวมค่าหนังสือ อาหารว่าง ยังไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ
**การดูงานไปประเทศไหนขึ้นอยู่กับนักศึกษา รุ่นต่างๆ อยากไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น PR_MUIC วันที่ตอบ 2009-12-21 15:29:07 IP : 202.176.88.146


ความคิดเห็นที่ 3 (2018038)
avatar
PR_MUIC

 

เปิดรับสมัคร ป. โท MBA ( นานาชาติ )
MBA
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบธุรกิจ หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า MBA in Business Modeling and Analysis (หลักสูตรนานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวในเอเชีย เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 14 มีนาคม 2553  และสามารถส่งหลักฐานการสมัครได้ที่ ชั้น 12 อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ 12120
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02-6795053-5 แฟกซ์ 02-2862654
หรือ www.muic.mahidol.ac.th/mba
เอกสารการสมัคร
1.       สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
2.       สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
3.       สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด
4.       สำเนา Transcript หรือ ใบรายงานผลการศึกษา 2 ชุด
5.       สำเนาใบปริญญาบัตร ที่ได้รับวันรับปริญญา 2 ชุด
6.       จดหมายรับรองจากที่ทำงานจากหัวหน้า / อาจารย์จากมหาวิทยาลัย จำนวน 2 ฉบับ
7.       รูปถ่าย 2 นิ้ว 4 ใบ
***ฟอร์มของจดหมายรับรองสามารถดาวน์โหลดได้ที่ เว็บ ไซท์ หรือขอได้ที่สำนักงาน โดยจะส่งไปให้ทางอีเมลล์
 
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (มีประสบการณ์การทำงาน)
1.       จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.       เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้
3.       มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป
**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี
4.       มีประสบการณ์การทำงานเกิน 1 ปี ขึ้นไป
 
คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ามาสมัครสอบ (ไม่มีประสบการณ์การทำงาน)
1.       จบปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.       เกรดเฉลี่ยน 3.00 ขึ้นไป ต่ำกว่านั้นก็ได้
3.       มีคะแนนโทเฟล 550 ขึ้นไป หรือ ไอเอล 6.0 ขึ้นไป
**ถ้าเคยสอบต้องสอบมาไม่เกิน 2 ปี
**ถ้าจบปริญญาตรี หลักสูตรนานาชาติ หรือ เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดทุกวิชา หรือคนที่เรียนจบจากต่างประเทศ จะยกเว้นไม่ต้องสอบ TOEFL หรือ IELTS
**รับผลคะแนนแค่ TOEFL หรือ IELTS  เท่านั้น อย่างอื่นไม่รับ
 
**จะมีการสอบคัดเลือกในวันที่ 20 มีนาคม 2553 (ประกาศผล 30 มีนาคม 2553)
**เปิดเรียน 19 เมษายน 2553
***การสอบมีทั้งหมด 3 อย่าง สำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนเป็นภาษาอังกฤษ คือ
-          สอบสัมภาษณ์ โดยมีกรรมการ 3 ท่านต่อ ผู้สมัคร 1 คน
-          -สอบข้อเขียน โดยทางวิทยาลัยเป็นผู้ออกข้อสอบ
ส่วนที่ 1 ข้อสอบจะเป็นแนวแสดงความคิดเห็นส่วนตัว และมีกราฟมาให้อธิบาย
ส่วนที่ 2 ข้อสอบพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
-          สอบ TOEFL  ศูนย์บัณฑิตศึกษาไปซื้อข้อสอบมาจากศูนย์จัดสอบ TOEFL และสามารถใช้ในการสอบวัดผลได้ที่นี่ที่เดียว
 
**ค่าสมัครสอบ 2500 บาท
**ค่าสอบ TOEFL 1000 บาท
 
**ค่าเรียนตลอดหลักสูตร 3 แสน 7 หมื่น บาท โดยแบ่งจ่ายเป็นรายเทอม ประมารเทอมละ 5 หมื่น ถึง 7 หมื่นบาท แล้วแต่ว่าจะลงเรียนกี่ตัว
**เรียนทั้งหมด 56 หน่วยกิต
**มี 2 แผนให้เลือกคือ ทำวิทยานิพนธ์ และสาระนิพนธ์
**รวมค่าหนังสือ อาหารว่าง ยังไม่รวมค่าดูงานต่างประเทศ
**การดูงานไปประเทศไหนขึ้นอยู่กับนักศึกษา รุ่นต่างๆ อยากไป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แสดงความคิดเห็น PR_MUIC วันที่ตอบ 2009-12-21 15:29:03 IP : 202.176.88.146


ความคิดเห็นที่ 2 (2018036)
avatar
PR_MUIC

 

"เปิดบ้านหลักสูตรมหาบัณฑิต" (Open House)
 
ศูนย์บัณฑิตศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

จัดงาน"เปิดบ้านหลักสูตรมหาบัณฑิต" (Open House)
MM หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ
MBA หลักสตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบทางธุรกิจ

ในวันพุธที่ 13 มกราคม 2553 ตั้งแต่เวลา 18.00-20.30 น.
ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับมหาบัณฑิต (นานาชาติ)ไม่ควรพลาด!!!
ภายในงานนอกจากจะได้ข้อมูลหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์แล้ว
ยังมีการแนะนำคณาจารย์ เนื้อหาหลักสูตรโดยรวม จุดเด่นของหลักสูตรฯ ที่มี 1 เดียวในเอเชีย
พร้อมทั้งเยี่ยมชมสถานที่เรียนอันทันสมัย เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย
พร้อมทั้งรับของที่ระลึก สำหรับงาน Open House ในครั้งนี้
สนใจเข้าร่วมงาน สำรองที่นั่งได้ที่ โทร 02-679-5053-5
หรือสามารถดูกำหนดการภายในงานได้ที่
www.muic.mahidol.ac.th/mba
ผู้แสดงความคิดเห็น PR_MUIC วันที่ตอบ 2009-12-21 15:23:45 IP : 202.176.88.146


ความคิดเห็นที่ 1 (2004702)
avatar
u

จำหน่ายแร่ซิลิคอนครับ ปุ๋ยยูเรียปุ่ยยูเรียตรากระต่าย   46-0-0  ตราหัววัวคันไถราคารับหน้าโรงงาน  โปรแตรดเซียม ราคากันเอง สนจัยติดต่อ คุณวิญญ 0878656101 0828556551  ปุ๋ยน้ำ  น้ำอามิ อามิ ปุ๋ยอินทรีย์เม็ด   ยากำจัดแมลง  ยาฆ่าหญ้า ราคาโรงงาน

สารกำจัดข้าวดีด สินค้าใช้แล้วไม่ได้ผลยินดีคือเงิน รับผลิตในแบนด์ของคุณเอง พร้อมอบรมวิชาการเกี่ยวกับเกษตร  สารเคมี

ท่านใดสนจัยโทรสอบถามได้ครับ  รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับโรคพืชที่แก้ไม่หาย มีเครดิตให้ด้วยนะครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น u (winuu-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-11-09 13:39:49 IP : 124.122.225.249[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.